1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.A.1 Statenvoorstel 67/17 8e wijzigingsverordening Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010 voor wat betreft de onderdelen grondwaterbescherming en stiltegebieden

2.A.2 Statenvoorstel 61/17 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Jaarstukken 2016 Brabantse omgevingsdiensten

Bijlagen

 1. Statenmededeling Jaarstukken 2016 Brabantse omgevingsdiensten 82 KB Ga naar het dossier
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Jaarstukken 2016 Brabantse omgevingsdiensten : Jaarstukken 2016 OMWB 31,2 MB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Jaarstukken 2016 Brabantse omgevingsdiensten : Controleverklaring OMWB 3,9 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Jaarstukken 2016 Brabantse omgevingsdiensten : Accountantsverklaring OMWB 10,8 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 4 Statenmededeling Jaarstukken 2016 Brabantse omgevingsdiensten : Jaarstukken 2016 ODZOB 53,4 MB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 5 Statenmededeling Jaarstukken 2016 Brabantse omgevingsdiensten : Accountantsverklaring ODZOB 23,2 MB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 6 Statenmededeling Jaarstukken 2016 Brabantse omgevingsdiensten : Jaarstukken 2016 ODBN inclusief controleverklaring accountant 63,2 MB Ga naar het dossier

2.B.2 Statenmededeling Toestandsrapportage Natuur, Water en Milieu

2.B.3 Statenmededeling Voortgangsrapportage 2016 Provinciaal Milieu- en Waterplan

2.B.4 Statenmededeling Ammoniakmetingen in Noord-Brabant

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.D Memo's

Bijlagen

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Stand van zaken Sustainable Energy Farming: Uitvoeringsprogramma energie

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.A.1 Statenvoorstel 68/17 Procedure wensen en bedenkingen inzake oprichting Valorisatiefonds Brabant

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Aanbieding digitaal magazine `De toekomst begint nu`

5.B.2 Statenmededeling 2e Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling POP3-openstelling voor Natuur en Biodiversiteit

7.B.2 Statenmededeling Vaststellen Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij versie 2.0

7.B.3 Statenmededeling Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

9 Thema Bestuur en Financiƫn

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 167 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 74 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 46 KB
 4. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 45 KB
 5. Bijlage 1 Statenvoorstel 66/17 : Begroting 2018 23,6 MB
 6. Bijlage 2 Statenvoorstel 66/17 : Bijlagenboek bij de begroting 2018 (Deel D) 8,4 MB
 7. Bijlage 3 Statenvoorstel 66/17 : Uitvoeringsinformatie 2018 155 KB
 8. Bijlage 4 Statenvoorstel 66/17 : Organisatiekostenbudget t.b.v. begroting 2018 63 KB
 9. Bijlage 5 Statenvoorstel 66/17 : MIPP Sleutelprojecten 12,1 MB
 10. Bijlage 6A Statenvoorstel 66/17 : Tweede Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2017 52,7 MB
 11. Bijlage 6B Statenvoorstel 66/17 : Tussentijdse rapportage Grote Erfgoedcomplexen over de eerste helft van 2017 153 KB
 12. Bijlage 7 Statenvoorstel 66/17 : Onderzoeks- en Adviesagenda 2018 565 KB
 13. Bijlage 8 Statenvoorstel 66/17 : Voortgang programma's Beter Benutten 84 KB
 14. Bijlage 9 Statenvoorstel 66/17 : Toelichting op ontwerpbesluit III 222 KB

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief van Natuurmonumenten namens meerdere natuurorganisaties aan Gedeputeerden Van Merrienboer en Spierings over visie `De energieopgave en het Brabantse landschap`

10.L02 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief van Stichting van GOL naar Beter en Stichting Brabantse Milieufederatie aan Stuurgroep over Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, Expertsessie en Bewonersvariant 72A

10.L03 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie op maatregelen over versnelling transitie veehouderij en voorgestelde flankerend beleid (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L04 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief van Stichting Mens Dier & Peel aan Gedeputeerde Staten over handhavingsverzoek aan gemeente Gemert-Bakel inzake mestbewerkingsinstallatie Beeksedijk 10 Gemert

10.L05 Ter informatie aan Provinciale Staten aanbevelingen van Netwerk Goed Boeren voor invulling van uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij en voor Begroting 2018

10.L06 Ter informatie aan Provinciale Staten kennisgeving van Raad van State van door J. Kerkhoff ingediende hoger beroep tegen uitspraak Rechtbank Oost-Brabant d.d. 18 augustus 2017 over terugbetaling te veel ontvangen fractiemiddelen 2015

10.L07 Ter informatie aan Provinciale Staten kennisgeving van Raad van State van starten van mediationtraject in door derden ingediende beroep tegen besluit van gemeenteraad van Boekel tot gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan N605 Randweg Boekel

10.L08 Ter informatie aan Provinciale Staten opinie van Wijkraad Reeshof over mogelijkheden en risico's van verbreding van Wilhelminakanaal en dreigende verlaging van grondwaterstand in Tilburg en te zorgen voor zorgvuldige besluitvorming waaronder een inspraakprocedure

10.L09 Ter informatie aan Provinciale Staten vraag- en antwoorddocument van philharmonie zuidnederland `met antwoorden op meest gestelde vragen rondom subsidiekorting op orkest`

10.L10 Afschrift aan Provinciale Staten van brief van Provincie Limburg aan vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu met verzoek om Ministerie van Infrastructuur en Milieu op te dragen afspraken na te komen over financiering van opwaardering van Maaslijn

10.L11 Verzoek aan Provinciale Staten om geen windmolens in en rondom natuurgebied Breedbroeken gemeente Zundert te plaatsen (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L12 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie van W. de Wijs op voornemen in voorlopige ambtelijke advies over plaatsing van windmolen in Knooppunt Galder in Rijsbergen. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L13 Ter informatie aan Provinciale Staten uiting van zorgen van Stichting Buurtbus Laarbeek op verkeersdoorstroming op N615 bij aansluiting Deense Hoek na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

11.E Doorkijk statendagen komende 3 maanden

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 30 oktober 2017