Schaalniveaus


Modellen worden opgedeeld in 3 verschillende schaalniveaus, elk met hun eigen doel en functie.

Micromodellen

Bij micromodellen is de schaal het kleinst. Ze bevatten een aantal specifieke kruispunten, wegvakken en voertuigen. Motorvoertuigen, OV, fietsers en voetgangers zijn zichtbaar tijdens het rekenen. Je kunt er onder andere overstaptijden mee berekenen tussen haltes of drukke voetgangersgebieden en -stromen mee in kaart brengen. Micromodellen zijn meestal simulatiemodellen waarbij de effecten van een ochtend- en avondspits, of andere piekbelasting voor een dagdeel, inzichtelijk worden gemaakt in een beperkt onderzoeksgebied. Het gaat om modellen die inzicht geven op operationeel niveau, omdat de invoer bestaat uit bekende verkeersstromen.

Macromodellen

Macromodellen zijn modellen die gaan over grotere, complexe vraagstukken op strategisch niveau, die invloed hebben op een groter gebied. Ze geven antwoord op bestuurlijke en beleidsmatige vragen. Dit zijn modellen waarvoor allerlei vormen van input worden gebruikt om inzicht te krijgen in de verkeersstromen binnen een gebied. Ze kunnen vragen beantwoorden zoals:

  • Wat is de impact van nieuwe woonwijken, industriegebieden of mixed-use gebieden op het mobiliteitspatroon?
  • Wat is het effect van de nieuwe infrastructuur?
  • Waar liggen de toekomstige knelpunten in het netwerk?
  • Wat is het effect van beleidsmaatregelen  en wat voor effect hebben die op het grotere mobiliteitsgebruik in Nederland?
  • Wat zijn de beste locaties om nieuwe wijken of arbeidsplaatsen te realiseren?

Ook vraagstukken die invloed hebben op het hele vervoerssysteem kunnen beantwoord worden met een macromodel, zoals betalen naar gebruik (beter bekend als rekeningrijden), een vrachtwagenheffing of het implementeren van transport- of mobiliteitshubs. Macromodellen geven inzicht in de gemiddelde werkdagsituatie over 10 à 20 jaar en beschrijven vaak een groot onderzoeksgebied. Dit kan uiteenlopen van de eerder genoemde woonwijken, tot aan een onderzoeksgebied zo groot zijn als de hele provincie Noord-Brabant.

De BBMA is te typeren als een macromodel.

Mesomodellen

Mesomodellen vallen tussen micro- en macromodellen in en gaan over tactische vraagstukken. Het is mogelijk om een mix van zeer gedetailleerde kruispunten en langere wegvakken met zeer lage intensiteiten op hoger abstractieniveau samen te brengen in één model. Mesomodellen zijn ook simulatiemodellen, net als de micromodellen, maar dan vaak in stappen van 15 minuten en binnen een groter onderzoeksgebied. Zoals bijvoorbeeld de gehele ring van steden, de invloed van dynamische verkeersregeltechnieken of het technische inregelen van nieuwe kruispunt vormen na groot onderhoud aan een weg.


Vragen Verkeersmodel BBMA