Samenvatting

Om de realisatie van woningbouw door collectieve wooninitiatieven van particulieren en sociale ondernemingen te stimuleren, kan er voor zowel de initiatieffase, de haalbaarheidsfase als de ontwikkelfase subsidie worden verstrekt voor:

  • Het oprichten van een collectief wooninitiatief, inclusief de eventueel benodigde project- en procesbegeleiding. Let op: u kunt uw aanvraag alleen indienen vanuit het door u opgerichte collectief wooninitiatief. Deze subsidie wordt dus achteraf verstrekt;
  • Het opstellen van een duurzaam woningbouwplan, inclusief de benodigde project- en procesbegeleiding;
  • Het opstellen van een programma van eisen, een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp en een bestek, voor het realiseren van een woningbouwproject, inclusief de benodigde project- en procesbegeleiding.

Formulier

Overwegende dat Gedeputeerde Staten, gelet op de urgente kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte in de provincie Noord-Brabant, het wenselijk achten een subsidieregeling op te stellen.

Overwegende dat Gedeputeerde Staten, gelet op deze behoefte in de subsidieregeling een paragraaf wensen op te nemen om de realisatie van woningbouw door collectieve wooninitiatieven van particulieren en sociale ondernemingen te stimuleren en om die reden subsidies wensen te verstrekken voor zowel de initiatiefase, de haalbaarheidsfase als de ontwikkelfase van woningbouwprojecten.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • Het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
  • De subsidieaanvrager is een collectief wooninitiatief of een sociale onderneming, blijkend uit de oprichtingsakte en statuten;
  • Het project is gericht op een of meer van de subsidiabele activiteiten, bedoeld in artikel 1.4.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in§1 artikel 1.6 van de Subsidieregeling wonen, bouwen en leefomgeving Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 10 januari 2023 tot en met 1 december 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

€ 600.000 voor de subsidie, bedoeld in artikel 1.4, onder a en b. € 5.040.000 voor de subsidie, bedoeld in artikel 1.4, onder c.

10-01-2023

01-12-2024

11-10-2023