Samenvatting

Zonder vergunning mag u geen activiteiten uitvoeren die effect kunnen hebben op de kwaliteit van een Natura 2000-gebied. 

Vergunningverlening tijdelijk stilgelegd

De resultaten van de natuurdoelanalyses laten een verslechterd beeld van de natuur zien. Het gevolg van deze geconstateerde verslechtering is dat de vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden voorlopig stil komt te liggen. Deze ligt stil totdat de benodigde aanvullende maatregelen geborgd en de effecten ervan voldoende zeker zijn. Voor projecten op het gebied van infrastructuur, landbouw, industrie, woningbouw, maar ook voor projecten om te verduurzamen kan, in elk geval tijdelijk, geen vergunningverlening plaatsvinden.

Projecten waar geen sprake is van (een toename van) stikstofdepositie op de betreffende Natura 2000-gebieden of een beperkte, tijdelijke toename hebben kunnen in sommige gevallen wel worden uitgevoerd.   

Meer informatie over het (tijdelijk) stopzetten van de vergunningverlening vindt u in: Analyses bevestigen slechte staat natuur Brabant

Meer informatie over tijdelijke activiteiten met een beperkte toename vindt u in het
nieuwsbericht  Aanpassing vergunningaanvraag Natura 2000-activiteit op aanpakstikstofbrabant.nl

Vergunningaanvragen stalsystemen alle diercategorieën opgeschort

Gerechtelijke uitspraken en de op 25 november 2022 verschenen kamerbrieven van het ministerie van LNV hebben consequenties voor de vergunningverlening van alle emissiearme stalsystemen. Er kan met onvoldoende zekerheid worden vastgesteld dat de stalsystemen voldoende emissies reduceren. Daarom kunnen vergunningen op dit moment niet worden verleend zonder een passende beoordeling waarbij andere (aanvullende) passende maatregelen worden getroffen om de vereiste emissiereductie te behalen. In eerste instantie gold dit alleen voor melkvee en jongvee. In de op 25 november uitgebrachte kamerbrief geeft de Minister aan dat de Rav-factoren niet meer kunnen worden toegepast bij de vergunningverlening Wnb voor álle sectoren en voor álle emissiearme systemen, ook de meer traditionele systemen.

Emissiearme stalsystemen zijn vergunningplichtig in het kader van de Omgevingswet. Deze vergunningen kunnen nu niet zonder meer worden verleend op basis van de Rav-systematiek. Vergunningverlening voor stalsystemen voor alle diercategorieën is alleen nog mogelijk via een passende beoordeling. Hoe deze passende beoordeling eruit moet zien en hoe deze getoetst moet worden is op dit moment echter nog onbekend. Het ministerie van LNV komt daarvoor begin 2024 met een handreiking.

Vergunningaanvragen waarbij alleen luchtwassystemen worden toegepast kunnen wel in behandeling genomen worden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de handreiking passende beoordeling luchtwassystemen van december 2023.

Formulier

Zonder vergunning mag u geen activiteiten uitvoeren die effect kunnen hebben op de kwaliteit van een Natura 2000-gebied. Dit geldt dus ook voor het beschadigen, verslechteren of verstoren van de leefgebieden van plant- en diersoorten in het gebied.

In een aantal gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen. Er is geen vergunningsplicht voor bijvoorbeeld:

 • visserijactiviteiten
 • activiteiten die onderdeel zijn van het beheerplan van een Natura 2000-gebied
 • activiteiten die onderdeel zijn van een programma met het doel om:
  • schade aan een Natura 2000-gebied te verminderen
  • wilde dieren en wilde planten te beschermen en hun leefgebied te verbeteren

Het is dan wel belangrijk dat de impact op een Natura 2000-gebied zo klein mogelijk blijft. Is er toch een grote impact, dan moet u wel een vergunning aanvragen.

Heeft uw activiteit impact op een Natura 2000-gebied, maar zijn er verder geen andere gevolgen voor de omgeving, dan vraagt u bij de provincie een omgevingsvergunning aan voor een 'Natura 2000-activiteit'.

Beïnvloedt uw activiteit ook op andere manieren de omgeving? Dan vraagt u meestal een vergunning aan bij de gemeente. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan bouwen in de buurt van een Natura 2000-gebied. De gemeente vraagt dan om advies met instemming bij de provincie voor het deel van uw vergunning dat gaat over de invloed op een Natura 2000-gebied.

U moet een vergunning aanvragen als:

 • u een project wilt uitvoeren of activiteiten wilt doen die nadelen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. U wilt bijvoorbeeld uw camping uitbreiden die vlak naast een Natura 2000-gebied ligt.
 • het van tevoren niet zeker is dat uw activiteiten niet slecht zijn voor de kwaliteit van natuurlijke leefgebieden.
 • het van tevoren niet zeker is dat uw activiteiten de plant- en diersoorten in het gebied niet verstoren.
 • deze activiteiten niet zijn vrijgesteld in een beheerplan of verordening als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Is er sprake van stikstofuitstoot bij het uitvoeren van uw activiteit bij een Natura 2000-gebied? Dan moet u in de meeste gevallen een vergunning aanvragen.

Naast stikstofuitstoot kan voor een activiteit ook door andere schadelijke effecten voor het Natura 2000-gebied, een vergunning nodig zijn. Het gaat onder andere om geluid, licht en grondwateronttrekking.

Als uw activiteit, door stikstof of andere effecten, schadelijk is voor een Natura 2000-gebied, moet u een vergunning aanvragen.

U vraagt de vergunning aan bij de provincie waarin uw activiteiten (voor het grootste deel) gebeuren.

Voor vragen neemt u contact op met de Omgevingsdienst Brabant Noordoost (ODBN) als uitvoerende organisatie. 

Voor vergunningen voor activiteiten met gevolgen voor een Natura 2000-gebied geldt de uitgebreide procedure. Dit betekent dat belanghebbenden de kans krijgen om te reageren op uw plannen. Daarnaast moet de provincie soms ook de impact op de omgeving verder onderzoeken. Het duurt gemiddeld een half jaar voordat de provincie een definitief besluit kan nemen over uw vergunningaanvraag.

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Bij het voorbereiden van een besluit op een aanvraag volgen wij de zogenaamde uitgebreide procedure. Wij leggen dan eerst een ontwerpbesluit ter inzage met de mogelijkheid voor iedereen om te reageren. Die reactie noemen we een zienswijze. Daarna volgt een definitief besluit. Beroep bij de rechter tegen dit besluit kan worden ingesteld door:

 • belanghebbenden;
 • niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend;
 • niet-belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen.

Reageert niemand binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

23-04-2024