Samenvatting

Wilt u een project uitvoeren of activiteiten verrichten in of dicht bij een Natura 2000-gebied? En zijn het project of de activiteiten slecht voor de kwaliteit van het gebied? Dan moet u een vergunning aanvragen bij de provincie.

Let op: Vergunningverlening tijdelijk stilgelegd (1-03-2023)
De resultaten van de natuurdoelanalyses voor 15 Brabantse Natura 2000-gebieden laten een verslechterd beeld van de natuur zien. Het gevolg van deze geconstateerde verslechtering is dat de vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden voorlopig stil komt te liggen. Deze ligt stil totdat de benodigde aanvullende maatregelen geborgd en de effecten ervan voldoende zeker zijn. Voor projecten op het gebied van infrastructuur, landbouw, industrie, woningbouw, maar ook voor projecten om te verduurzamen kan, in elk geval tijdelijk, geen vergunningverlening plaatsvinden. Projecten waar geen sprake is van (een toename van) stikstofdepositie op de betreffende Natura 2000-gebieden kunnen wel worden uitgevoerd. Meer informatie over het (tijdelijk) stopzetten van de vergunningverlening vindt u in: Analyses bevestigen slechte staat natuur Brabant.

Formulier

Het is verboden om zonder vergunning activiteiten uit te voeren die effect kunnen hebben op de kwaliteit van een Natura 2000-gebied. Dit geldt dus ook voor de aantasting, verslechtering of verstoring van de leefgebieden van plant- en diersoorten in het gebied. De vergunning vraagt u aan bij de provincie.

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor andere onderdelen zoals milieu, bouwen of strijdig gebruik? U kunt het onderdeel gebiedsbescherming of soortenbescherming dan aanvragen bij het daartoe bevoegde gezag. In veel gevallen is dit de gemeente. De gemeente vraagt dan een verklaring van geen bezwaar (vvgb) bij de provincie aan voor het verlenen van dit onderdeel.

U moet een vergunning aanvragen als:

  • u een project wilt realiseren of activiteiten wilt verrichten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Bijvoorbeeld de bouw van windmolens die gevolgen kunnen hebben voor de vliegroute van trekvogels die overwinteren in een Natura 2000-gebied. 
  • niet op voorhand kan worden uitgesloten dat uw activiteiten de kwaliteit aantasten van natuurlijke habitats of de habitats verslechteren
  • niet op voorhand kan worden uitgesloten dat uw activiteiten een verstorend effect hebben op de plant- en diersoorten waarvoor het gebied is aangewezen
  • deze activiteiten niet zijn vrijgesteld in een beheerplan of verordening als bedoeld in de Wet natuurbescherming

Is er sprake van stikstofuitstoot bij het uitvoeren van uw activiteit bij een Natura 2000-gebied? Dan moet u een vergunning aanvragen.

Naast stikstofuitstoot kan voor een activiteit ook door andere schadelijke effecten voor het Natura 2000-gebied, een vergunning nodig zijn. Het gaat onder andere om geluid, licht en grondwateronttrekking.

Als uw activiteit, door stikstof of andere effecten, schadelijk is voor een Natura 2000-gebied, moet u een vergunning aanvragen.

U vraagt de vergunning aan bij de provincie waarin het project is gelegen.

U heeft een vergunning nodig als u handelingen wilt uitvoeren die schadelijk kunnen zijn voor een beschermd natuurgebied. Dit zijn met name activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, maar het kan ook gaan om andere factoren.

Zorg ervoor dat u de digitale formulieren zo volledig en zorgvuldig mogelijk invult. Het indienen van schriftelijke aanvragen raden we af, omdat dit vaak ten koste gaat van volledigheid, zorgvuldigheid en snelheid.

Heeft u vragen over het invullen van de formulieren? Of heeft u feedback hoe de formulieren kunnen worden verbeterd? Neem dan contact op met de afdeling Formulierbeheer: eformulieren_formdesk@brabant.nl.

Heeft u inhoudelijke vragen over uw aanvraag? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst: info@ODBN.nl.

De provincie neemt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. De provincie kan deze termijn met 7 weken verlengen.

Gaat het om een gecoördineerde procedure waarbij meerdere vergunningen op grond van verschillende wetten (zoals de Waterwet) worden aangevraagd? Dan beslist de provincie binnen 6 maanden. Ook dan kan de provincie de termijn met 6 weken verlengen. Dit wordt binnen de eerste 8 weken na indiening van de aanvraag besloten. Binnen de beslistermijn van 6 maanden legt de provincie een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Afhandeling via Berichtenbox

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met deze uitspraak? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij een gecoördineerde procedure kunnen degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar kunt u binnen 6 weken in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

19-06-2023