Samenvatting

In Nederland zijn er regels voor maximale geluidsbelasting. De provincies, gemeenten en het Rijk mogen in sommige gevallen een hogere grenswaarde voor de geluidsbelasting vaststellen. Als u vindt dat op een locatie een hogere grenswaarde nodig is, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen.

Het Nederlandse geluidsbeleid is vastgelegd in de Wet geluidhinder. De wet bevat normen voor een maximale geluidsbelasting.

De provincie stelt een hogere grenswaarde voor geluidsbelasting vast, Dit gebeurt bijvoorbeeld als maatregelen om geluidsbelasting te verminderen niet effectief zijn..

De provincie kan ook op verzoek een hogere waarde vaststellen in bijvoorbeeld geluidszones langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Hiervoor moet u een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. De gemeente heeft de zeggenschap bij inpassing van woningen in zones van wegen, spoorwegen en industrieterreinen en bij vaststelling of aanpassing van gezoneerde industrieterreinen. De gemeenten hoeven in deze gevallen niet meer bij de provincie aan te kloppen. De wegbeheerders provincie en rijksoverheid stellen de hogere waarden vast bij de aanleg en reconstructie van wegen.

Het verzoek tot vaststelling kan gedaan worden door:

 • de wegaanlegger of wegbeheerder bij:

     - de aanleg van een weg die niet valt onder een bestemmingsplanprocedure

     - de reconstructie van een weg

     - de aanpassing van een bestemmingsplan voor de aanleg of reconstructie van een rijksweg

 • de spoorwegbeheerder bij de aanleg of wijziging van een hoofdspoorweg
 • de beheerder van een industrieterrein van regionaal belang
 • het bestuur van de Kamer van Koophandel van een gebied waarin een industrieterrein ligt of komt
 • de gemeente waarin geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen liggen of komen
 • de gemeente waarin een industrieterrein ligt of komt te liggen
 • de gemeente waarin een spoorweg ligt of komt te liggen

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

Contact

U dient een verzoek in bij de provincie.

De provincie neemt binnen 6 maanden een besluit op uw aanvraag. De provincie neemt eerst een ontwerpbesluit, dat 6 weken ter inzage ligt. In die periode kunt u op het ontwerpbesluit reageren als u er belang bij heeft. Hierna neemt de provincie een definitief besluit.

De beslistermijn van 6 maanden kan worden verlengd als de provincie aanvullende gegevens moet opvragen. Bij zeer ingewikkelde aanvragen kan de provincie de beslistermijn verlengen met een redelijke termijn.

U dient het verzoek in bij de provincie met in ieder geval de volgende gegevens:

 • de gevraagde hogere grenswaarde
 • de redenen van het verzoek
 • de resultaten van het akoestisch onderzoek
 • een verklaring dat maatregelen zullen worden getroffen als de geluidsbelasting:

     - van het industrieterrein, of

     - van de weg, of

     - van de spoorweg, of

     - binnen de woning of andere geluidsgevoelige gebouwen bij gesloten ramen meer bedraagt dan de toegestane binnenwaarde.

 • een of meer duidelijke kaarten

Als de provincie het definitieve besluit genomen heeft, dan ligt het besluit 6 weken ter inzage. Dit gebeurt als het besluit onderdeel is van een bestemmingsplan. Ook gebeurt het als het besluit hoort bij een omgevingsvergunning waarvan de motivering goed ruimtelijk onderbouwd moet worden. Bent u het niet eens met het definitieve besluit en heeft u belang bij het besluit? Dan kunt u beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De voorwaarden hiervoor zijn dat u

 • op tijd een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit of
 • buiten uw schuld niet op tijd een zienswijze heeft ingediend of
 • het oneens bent met onderdelen van het besluit die de provincie gewijzigd heeft ten opzichte van het ontwerpbesluit

Als de provincie het besluit vaststelling hogere grenswaarde heeft genomen in het kader van een omgevingsvergunning, dan kunt u in sommige gevallen bezwaar maken bij de provincie. Dit doet u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Teken dan binnen 6 weken beroep aan bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State.

02-06-2023