Samenvatting

In Nederland zijn er regels voor maximale geluidsbelasting. De provincies, gemeenten en het Rijk mogen in sommige gevallen een hogere grenswaarde voor de geluidsbelasting vaststellen. Als u vindt dat op een locatie een hogere grenswaarde nodig is, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen.

Er zijn regels voor hoeveel geluid bijvoorbeeld het verkeer, treinen en industriegebieden mogen maken. Dat noemen we de geluidsbelasting.

De provincie kan in specifieke gevallen een hogere grenswaarde voor geluidsbelasting vaststellen bij:

 • grote industriegebieden waarvoor de provincie de geluidsregels vaststelt
 • provinciale wegen
 • lokale spoorwegen

De provincie kan soms ook een hogere waarde vaststellen als u dat vraagt. Dit kan alleen als er echt geen andere mogelijkheid is.

De provincie kan de grenswaarden voor geluid alleen verhogen in deze situaties:

 • Maatregelen om onder de bestaande grenswaarden te blijven zijn:
  • technisch onmogelijk
  • financieel onmogelijk
 • U gaat er alles aan doen om geluidsoverlast zoveel mogelijk tegen te gaan.
 • De geluidsoverlast blijft bij geluidgevoelige gebouwen (bijv. ziekenhuizen, scholen, verzorgingshuizen etc.) onder de wettelijk grenswaarden.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

U dient een verzoek in bij de provincie.

De provincie neemt binnen 6 maanden een besluit op uw aanvraag. De provincie neemt eerst een ontwerpbesluit, dat 6 weken ter inzage ligt. In die periode kan iedereen die ermee te maken heeft, op het ontwerpbesluit reageren. Hierna neemt de provincie een definitief besluit.

De beslistermijn van 6 maanden kan de provincie verlengen als zij extra gegevens moet opvragen. Bij heel ingewikkelde aanvragen kan de provincie de beslistermijn verlengen met een redelijke termijn.

U dient het verzoek in bij de provincie met in ieder geval de volgende gegevens:

 • de hogere grenswaarde die u wilt hebben
 • waarom u een hogere grenswaarde wilt
 • de resultaten van een akoestisch onderzoek
 • welke maatregelen u gaat nemen om geluidoverlast zoveel mogelijk tegen te gaan
 • hoe u ervoor gaat zorgen dat geluidsoverlast bij geluidgevoelige gebouwen onder de wettelijke grenswaarden blijft
 • een of meer duidelijke kaarten

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het definitieve besluit van de provincie, kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Dit kan alleen als de belanghebbende heeft gereageerd op het ontwerpbesluit. Daarna kunnen belanghebbenden nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is het besluit definitief.

22-12-2023