Samenvatting

Natuurbeheerders met natuurgrond in het Natuurnetwerk Brabant kunnen subsidie krijgen voor natuur- en landschapsbeheer. Tevens kan subsidie worden verstrekt voor begrazing, monitoring en recreatief toegankelijk maken en houden van het natuurterrein.

Een beheersubsidie is een vergoeding voor het beheer van natuur- en landschapselementen waaraan een specifiek beheertype is gekoppeld. Een beheertype beschrijft de natuurwaarden en kenmerken van het natuurterrein en landschapselement. Het ‘Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016’ omschrijft voor welke beheertypes subsidie mogelijk is. U kunt hiervoor de Natuurbeheerplankaart bekijken.

Formulier

Eigenaren van een natuurterrein en beheercollectieven kunnen beheersubsidie aanvragen. Beheersubsidie is daarmee ook mogelijk voor grondeigenaren die door middel van zelfrealisatie hun grond een natuurbestemming hebben gegeven.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • Verplichte certificering: beheerders met een certificaat natuurbeheer, certificaat collectief natuurbeheer 2023 of certificaat natuurbeheer 2023 komen in aanmerking voor de subsidie. Meer informatie over certificering vindt u op www.bij12.nl.
  • Hectaregrens: de aanvraag omvat minimaal 200 ha. Komt u onder de hectaregrens  van 200 ha dan is aanvragen alleen mogelijk via een natuurcollectief.
  • Er dient eerder (na 1 januari 2010) een SNL beheervergoeding te zijn afgegeven ofwel een perceel is omgevormd van landbouw naar natuur.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §2 (Natuur- en landschapsbeheer) van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 15 november 2022 tot en met 31 december 2022 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

€ 82.000.000

15-11-2022

31-12-2022

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

18-09-2023