Samenvatting

Natuurbeheerders met natuurgrond in het Natuurnetwerk Brabant kunnen subsidie krijgen voor natuur- en landschapsbeheer. Tevens kan in combinatie daarmee subsidie worden verstrekt voor begrazing, monitoring en recreatief toegankelijk maken en houden van het natuurterrein.

Een beheersubsidie is een vergoeding voor het beheer van natuur- en landschapselementen waaraan een specifiek beheertype is gekoppeld. Een beheertype beschrijft de natuurwaarden en kenmerken van het natuurterrein en landschapselement. Het ‘Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016’ omschrijft voor welke beheertypes subsidie mogelijk is. U kunt hiervoor de Natuurbeheerplankaart bekijken.

 

Formulier

Eigenaren van een natuurterrein en beheercollectieven kunnen beheersubsidie aanvragen. Beheersubsidie is daarmee ook mogelijk voor grondeigenaren die door middel van zelfrealisatie hun grond een natuurbestemming hebben gegeven.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • Verplichte certificering: beheerders met een certificaat natuurbeheer, certificaat collectief natuurbeheer 2023 of certificaat natuurbeheer 2023 komen in aanmerking voor de subsidie. Meer informatie over certificering vindt u op www.certificeringnatuur.nl
  • Hectaregrens: de aanvraag omvat minimaal 200 ha. Komt u onder de hectaregrens  van 200 ha dan is aanvragen alleen mogelijk via een natuurcollectief.
  • Er dient eerder (na 1 januari 2010) een SNL beheervergoeding te zijn afgegeven ofwel een perceel is omgevormd van landbouw naar natuur.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §2 (Natuur- en landschapsbeheer) van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016.

 

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier in te vullen op de website van BIJ12

Rechtspersonen, ondernemingen en Natuurcollectieven kunnen gebruik van het formulier dat met e-Herkenning ondertekend wordt. In dit geval wordt zowel de aanvraag als alle bijbehorende bijlagen digitaal verzonden aan de provincie.

Let op: Als u gebruik maakt van e-herkenning moet u het aanvraagformulier op het einde digitaal ondertekenen met beveiligingsniveau 2+ of hoger met de machtiging 'Ondertekenen van subsidieaanvragen bij provincies via BIJ12'.

Ondertekening met de hand

U kunt ook gebruik maken van het formulier dat u met de hand kunt ondertekenen (het ingevulde formulier moet u na ontvangst afdrukken, met de hand ondertekenen en dan zelf per post of e-mail  naar uw provincie versturen). De bijbehorende bijlagen worden wel digitaal aan de provincie verstuurd.

LET OP:  u ontvangt in alle gevallen een bevestiging van uw aanvraag. Indien de omvang van de bijlagen te groot is voor de mailbox van de provincie, kunt u dit zien aan het .txt bericht dat u met de bevestiging ontvangt. Neem in dat geval contact op met de provincie over het indienen van de bijlagen bij de subsidie-aanvraag.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 15 november 2023 tot en met 31 december 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

€ 14.025.000

15-11-2023

31-12-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

15-01-2024