Samenvatting

Stopt u vóór 1-1-2028 met uw veehouderij? Dan hoeft u tot die tijd geen aanpassingen aan te brengen in de aanwezige stalsystemen. Mits u door minder dieren te houden een overeenkomstige reductie behaalt om te voldoen aan de maximale emissieeisen die vanaf 1-1-2024 gelden. U maakt dan gebruik van de Uitzonderingsregeling Stoppende Veehouderij. Dit moet u mededelen aan de provincie Noord-Brabant.

Formulier

Op 15 april 2022 is een wijziging van de Interim Omgevingsverordening (IOV) in werking getreden waarbij een uitzonderingsregeling voor stoppende veehouderijen is opgenomen. Veehouderijen, die uiterlijk per 1 januari 2028 stoppen hoeven hun verouderde stalsystemen niet aan te passen per 1 januari 2024 als ze door minder dieren te houden een gelijkwaardige ammoniakreductie behalen. Voor de uitvoering van deze regeling moet een, door Gedeputeerde Staten vastgesteld, e-formulier ingevuld worden waarin u deze mededeling doet.

Een veehouder kan via het e-formulier, onder bijvoeging van verplichte bijlagen, aan de provincie mededelen dat deze gebruik wil maken van de uitzonderingsregeling. Aan het gebruik van de uitzonderingsregeling zijn voorwaarden verbonden. Om te voorkomen dat later stoppen leidt tot minder afname van stikstofemissies is in de (I)OV opgenomen dat vanaf 2024 eenzelfde ammoniakreductie wordt behaald via het houden van minder dieren dan anders behaald zou worden met aanpassing van stallen. De veehouder moet in het e-formulier het maximaal aantal te houden dieren per diercategorie en per huisvestingssyteem vastleggen, zowel van de peildatum (1 april 2022) als het aantal te houden dieren vanaf 1 januari 2024 (inclusief de berekening dat met dat aantal wordt voldaan aan de reductie-eisen). Op basis van de medegedeelde dieraantallen in het formulier kan de toezichthouder controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden van de uitzonderingsregeling.

Bij de mededeling moeten ook afschriften van verzoek(en) tot intrekking van de geldende toestemmingsvereisten alsmede de ontvangstbevestiging worden meegestuurd. Het gaat daarbij om intrekkingsverzoeken, (veelal) ingediend bij de eigen gemeente voor de:

  • melding bedoeld in artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, of
  • omgevingsvergunning onderdeel milieu, bedoeld in artikel 2.1, onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

En het intrekkingsverzoek bij de provincie voor:

  • de vergunning, bedoeld in artikel 2.7 Wet natuurbescherming.

De provincie stelt na ontvangst van de mededeling, de betreffende gemeenten en de Omgevingsdienst op de hoogte, zodat zij de procedure tot intrekking per 01-01-2028 of het verlenen van een tijdelijke toestemming voor het houden van minder dieren tot 01-01-2028 kunnen voortzetten.

Heeft u vragen bij het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant via e-mail naar landbouwenvoedsel@brabant.nl of via telefoonnummer 073- 680 82 82 (tussen 09.00 en 12.00 uur).

Mededeling digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een mededeling doen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

 

02-06-2023