Samenvatting

Stopt u vóór 1-1-2028 met uw veehouderij? Dan hoeft u tot die tijd geen aanpassingen aan te brengen in de aanwezige stalsystemen. Voorwaarde is dat u met het houden van minder dieren voldoet aan de maximale ammoniakemissie-eisen die vanaf 1 juli 2024 dan wel 1 januari 2026 voor melkrundvee en kalveren gelden. U maakt dan gebruik van de Uitzonderingsregeling Stoppende Veehouderij. Dit moet u mededelen aan de provincie Noord-Brabant.

Formulier

In artikel 3.101 van de Omgevingsverordening (OV) is een uitzonderingsregeling voor stoppende veehouderijen opgenomen. Veehouderijen, die uiterlijk per 1 januari 2028 stoppen hoeven hun verouderde stalsystemen niet aan te passen per 1 juli 2024 dan wel 1 januari 2026 voor melkrundveehouders en kalverenhouders. Voorwaarde is dat de veehouderij door minder dieren te houden een gelijkwaardige ammoniakreductie behalen. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u hiervan een mededeling doen aan Gedeputeerde Staten met een e-formulier.

Een veehouder kan via het e-formulier, onder bijvoeging van verplichte bijlagen, aan de provincie mededelen dat hij gebruik wil maken van de uitzonderingsregeling. Aan het gebruik van de uitzonderingsregeling zijn voorwaarden verbonden. Om te voorkomen dat later stoppen leidt tot minder afname van stikstofemissies is in de OV opgenomen dat vanaf 1 juli 2024 dan wel 1 januari 2026 voor melkrundveehouders en kalverenhouders eenzelfde ammoniakreductie wordt behaald via het houden van minder dieren als anders behaald zou worden met aanpassing van de verouderde stalsystemen. De veehouder moet in het e-formulier het maximaal aantal te houden dieren per diercategorie en per huisvestingssysteem vastleggen, zowel van de peildatum (1 april 2022) als het aantal te houden dieren vanaf 1 juli 2024 dan wel 1 januari 2026 voor melkrundveehouders en kalverenhouders (inclusief de berekening dat met dat aantal wordt voldaan aan de ammoniakemissie-eisen). Op basis van de medegedeelde dieraantallen in het formulier kan de toezichthouder controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden van de uitzonderingsregeling.

Bij de mededeling moeten ook afschriften van verzoek(en) tot intrekking van de geldende toestemmingsvereisten alsmede de ontvangstbevestiging worden meegestuurd. Het gaat daarbij om intrekkingsverzoeken, (veelal) ingediend bij de eigen gemeente voor de:

  • melding op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, of
  • omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit

En het intrekkingsverzoek bij de provincie voor:

  • de omgevingsvergunning voor de Natura 2000-activiteit

De provincie stelt na ontvangst van de mededeling, de betreffende gemeenten en de Omgevingsdienst op de hoogte, zodat zij de procedure tot intrekking per 01-01-2028 of het verlenen van een tijdelijke toestemming voor het houden van minder dieren tot 01-01-2028 kunnen voortzetten.

Heeft u vragen bij het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant via e-mail naar landbouwenvoedsel@brabant.nl of via telefoonnummer 073- 680 82 82 (tussen 09.00 en 12.00 uur).

Mededeling digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een mededeling doen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

 

07-02-2024