Samenvatting

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de provincie of een medewerker van de provincie? Dan kunt u ons dit laten weten.

Formulier

Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de provincie. Meestal gaat het om gedrag van een bestuurder of ambtenaar. Een reden kan zijn dat u vindt dat u aan het lijntje wordt gehouden. Of dat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent.

Een schriftelijke klacht moet aan de volgende eisen voldoen: 

  • De klacht is maximaal 1 jaar oud.
  • Het gaat niet om een kleine aanklacht.
  • Er is geen andere manier om uw aanklacht naar voren te brengen. Bijvoorbeeld via een klachtenprocedure (bij een klachtencommissie), via bezwaar en beroep of via een andere gerechtelijke procedure.

Zo kunt u geen klacht indienen als uw aanvraag voor het bouwen van een schuur of het houden van een evenement is afgewezen. Daarvoor bestaat de bezwaar- en beroepsprocedure.

De provincie is niet verplicht de klacht te behandelen. Bijvoorbeeld als de aanklacht te klein is.

 

U kunt zowel mondeling als schriftelijk uw klacht indienen bij de provincie.

U dient de klacht in bij de provincie. In uw klacht staat:

  • uw naam en adres
  • de omschrijving van de gedraging of klacht
  • tegen wie de klacht wordt ingediend
  • de reden van uw klacht

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

U kunt geen bezwaar te maken tegen onze beslissing. Ook kunt u geen beroep aantekenen. U kunt wel een  klacht indienen bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman behandelt klachten over verschillende overheidsinstanties, waaronder de provincie.

Provinciale bezwaarmogelijkheden.

02-06-2023