Samenvatting

Brabantse instellingen die zich richten op het ontwikkelen, produceren of presenteren van professionele kunsten kunnen in aanmerking komen voor een vierjarige exploitatiesubsidie van de provincie. De activiteiten worden beoordeeld aan de hand van vier verdeelcriteria zoals opgenomen in de Subsidieregeling hedendaagse cultuur professionele kunsten 2025-2028. Deze zijn de artistiek inhoudelijke kwaliteit, de zakelijke kwaliteit, de publiekswerking en een evenwichtige culturele infrastructuur.

Wij merken dat twee modellen in de aanvraag vragen oproepen en op sommige onderdelen de vragen wat onduidelijk zijn gesteld of toegelicht. Het betreft de modellen: · Model activiteitenplan · Model financiële en kwantitatieve gegevens Ter verduidelijking: U dient de kwantitatieve gegevens in te vullen in het model financieel en kwantitatieve gegevens. We hebben de modellen hier inmiddels op aangepast. Alle drie de onderdelen van het model financiële en kwantitatieve gegevens mogen apart maar ook samengevoegd worden aangeleverd. Let wel goed op de vormvereisten voor de toelichting op de begroting. Voor de begroting kunt u zelf een excelformat opstellen, maar let er wel op dat de door ons genoemde onderdelen hierin terugkomen. Wij begrijpen dat het heel lastig is om de gevraagde gegevens in deze twee modellen in te vullen. Toch willen wij met klem vragen om deze modellen zo goed als mogelijk in te vullen. Daar waar vragen bijvoorbeeld niet beantwoord kunnen worden graag toelichten waarom deze vraag niet beantwoord kan worden in plaats van deze vraag over te slaan of niet van toepassing te vermelden. U heeft te maken met een tender. Na sluitingstijd van 21 februari 2024 kunnen wij geen ontbrekende gegevens meer opvragen of verwerken.

Formulier

Instellingen of organisaties, zijnde privaatrechtelijke rechtspersonen, kunnen voor activiteiten gericht op professionele kunsten een subsidie aanvragen. Het betreffen instellingen die een BIS-subsidie (culturele Basis Infra Structuur van ministerie OCW) hebben ontvangen in de periode 2021-2024 en instellingen die vallen onder overig Brabants cultureel aanbod met tenminste een regionale uitstraling. Alle aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie.

 

 

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

 • de activiteiten worden in belangrijke mate uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
 • de activiteiten worden uitgevoerd in de periode 2025 tot en met 2028;
 • de subsidieaanvrager is op het gebied van professionele kunsten een:
  • ontwikkelinstelling;
  • producerende instelling; of
  • presentatie-instelling.
 • de subsidieaanvrager verklaart dat hij de volgende codes onderschrijft en toepast:
  • Governance Code Cultuur;
  • Fair Practice Code;
  • Code Diversiteit & Inclusie;

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §1 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

 

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening. Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist. Indien het subsidieplafond wordt overschreden wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria.

 

 

U kunt een aanvraag indienen binnen de tenderperiode van 12 december 2023 tot en met 21 februari 2024.

In totaal is € 30.475.000 beschikbaar. Het beschikbare budget verschilt per te subsidiëren activiteit. Wij verwijzen u hiervoor naar artikel 1.10 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant.

 

12-12-2023

21-02-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

23-02-2024