Samenvatting

De provincie wil de artistieke kwaliteit en deelname aan de amateurkunst in Brabant bevorderen. Brabantse instellingen die zich richten op het ontwikkelen, produceren of presenteren van amateurkunstactiviteiten kunnen in aanmerking komen voor een vierjarige subsidie van de provincie. De activiteiten worden beoordeeld aan de hand van vier verdeelcriteria zoals opgenomen in de Subsidieregeling hedendaagse cultuur amateurkunst 2025-2028. Deze zijn de artistiek inhoudelijke kwaliteit, de bijdrage aan het Brabantse cultuursysteem, de zakelijke professionaliteit en het publieksbereik. 

Formulier

Privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen voor projecten die zorgen voor het verbeteren van de organisatorische en artistieke kwaliteit van de amateurkunst of het vergroten van de amateurkunstparticipatie, een subsidie ontvangen.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de activiteiten worden in belangrijke mate uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
  • de activiteiten worden uitgevoerd in de periode 2025 tot en met 2028;
  • de activiteiten hebben een regionale of provinciale reikwijdte.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §4 (Amateurkunst) van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist. Indien het subsidieplafond wordt overschreden wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria.

U kunt een aanvraag indienen van 9 april 2024 tot en met 30 mei 2024 tot 12:00 uur. Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist. Indien het subsidieplafond wordt overschreden wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria.

De subsidieplafonds per discipline zijn: Beeldende kunst/Visuele kunst: € 300.000; Instrumentale en vocale muziek: € 720.000; Dans: € 300.000; Urban: € 240.000; Theater: € 960.000; Literatuur: € 120.000.

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4.4, bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 120.000 voor een periode van vier kalenderjaren

09-04-2024

30-05-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

11-04-2024