Samenvatting

Subsidie kan worden verstrekt voor: 

 1. de aanschaf van transponder- of radartechniek op een windturbine; 
 2. de installatie van de transponder- of radartechniek op een windturbine; en
 3. het uitvoeren van een vliegtest. 

Formulier

 1. Subsidie kan worden aangevraagd door: 
  1. een exploitant van één of meerdere windturbines; 
  2. een samenwerkingsverband van exploitanten van een verzameling windturbines. 
 2. Indien een samenwerkingsverband, zoals bedoeld in het eerste lid, onder b, geen rechtspersoonlijkheid bezit: 
  1. wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, en 
  2. draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband. 

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

 1. het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
 2. het project is gericht op het verminderen van de lichthinder veroorzaakt door de obstakelverlichting op windturbines; en
 3. aan het project ligt een projectplan ten grondslag waarin in ieder geval is opgenomen:
  1. een planning voor het uitvoeren van het project;
  2. op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in dit artikel;
  3. een sluitende en realistische begroting.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §5  van de Subsidieregeling Energie Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 21 maart 2024 tot en met 27 juni 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode bedraagt €600.000

De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de begrote subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000 per windturbine

21-03-2024

27-06-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

04-04-2024