Samenvatting

Zzp'ers, stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het optimaliseren van meer watergerelateerd groen in buurten. Ook het stimuleren van waterberging en infiltratie in bebouwd gebied of het aanleggen van groen op plekken die eerst verhard waren, is subsidiabel. Tot slot kan ook subsidie worden aangevraagd voor projecten met betrekking tot het gezamenlijk aanleggen van groene daken met minimaal 3 eigenaren. 

Let op: deze subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen, omdat het subsidieplafond is bereikt.

Formulier

De provincie wil buurtparticipatie bij natuur- en met name waterprojecten, zoals waterberging in de bebouwde omgeving, stimuleren. Dit zorgt voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een duurzame leefomgeving. Ook de leefbaarheid van buurten wordt met deze subsidie versterkt.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project heeft een kleinschalig en buurtgericht karakter;
  • het project is gericht op verbinding en participatie;
  • het project levert een bijdrage aan klimaatbestendigheid, waterbewustzijn, educatie en een gezonde leefomgeving.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 2 (Buurtnatuur en buurtwater) van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar noordbrabant@cultuurfonds.nl.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Deze subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen, omdat het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €1.025.000.

15-01-2020

15-11-2023

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

30-09-2022