Samenvatting

Bent u het niet eens met een besluit van de provincie? Of heeft een andere organisatie namens de provincie een besluit genomen waar u het niet mee eens bent? Dan kunt u bij ons bezwaar maken tegen dat besluit.

Formulier

Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van een bestuursorgaan van de provincie, kunt u bezwaar maken. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit betrokken is.

Het komt vaak voor dat u uw bezwaarschrift mondeling kunt toelichten. De provincie organiseert hiervoor een hoorzitting.

U tekent bezwaar aan als deze beide voorwaarden van toepassing zijn:

  • Een bestuursorgaan heeft een schriftelijk ‘besluit’, gericht op rechtsgevolg, genomen
  • U bent als ‘belanghebbende’ rechtstreeks bij het besluit betrokken.

U dient een schriftelijk bezwaarschrift in met de volgende punten erin verwerkt:

  • uw naam, adres en handtekening
  • de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • de reden van het bezwaar

Bezwaar Belastingsamenwerking West-Brabant

Met enige regelmaat wordt het bezwaar formulier van de provincie gebruikt om bezwaar te maken tegen een schriftelijke beslissing van de Belastingsamenwerking West-Brabant. Dit formulier is daar niet voor bedoeld. Indien uw bezwaar zich richt tegen een schriftelijke beslissing van de Belastingsamenwerking West-Brabant verwijzen wij u naar de website https://www.bwbrabant.nl/bezwaar

U dient het bezwaarschrift in bij de provincie. Dit doet u uiterlijk binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Om uw bezwaar te kunnen behandelen, is het belangrijk dat tijdig bezwaar wordt ingediend.

De provincie neemt binnen 6 weken een beslissing over uw bezwaarschrift. Als er een adviescommissie is ingesteld, is deze termijn 12 weken. De provincie kan de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen. Bijvoorbeeld als er meer informatie van u nodig is.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

31-05-2023