• Geldig sinds 16 december 2021.
  Geldig tot 09 maart 2022.

  Print deze versie:
 • Overige versies

Inhoud regeling

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 30 november 2021 houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie ter stimulering van projecten die nieuwe of vernieuwende economische activiteiten bevorderen (Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling Noord-Brabant 2022)

Geldend van 16-12-2021 t/m 08-03-2022

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 30 november 2021 houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie ter stimulering van projecten die nieuwe of vernieuwende economische activiteiten bevorderen (Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling Noord-Brabant 2022)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Provinciale Staten op 16 oktober 2020 het Beleidskader Economie 2030 hebben vastgesteld waarin de ambitie is uitgesproken om de internationaal concurrerende en innovatieve economie in de provincie Noord-Brabant verder te versterken om in 2030 een duurzame en welvarende economie te zijn;

Overwegende dat Provinciale Staten deze ambitie willen bereiken door de Brabantse innovatiekracht, samenwerkingskracht en agglomeratiekracht te verstevigen;

Overwegende dat deze subsidieregeling is opgesteld als aanbouwregeling voor nader door Gedeputeerde Staten te bepalen paragrafen ter invulling van het Beleidskader Economie 2030;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

§ 1

Datamaturiteit MKB

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Asv: Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

datacoach: bedrijfsadviseur met basiskennis op gebied van data en datatechnologie en affiniteit met ondernemen, werkzaam bij of voor een Brabantse organisatie die provinciale subsidie heeft ontvangen voor de inzet van datacoaches;

datamaturiteit: mate waarin een onderneming in staat is om gebruik te maken van data en datatechnologie;

expert: deskundige op het gebied van data en datatechnologie die een MKB-onderneming kan adviseren over vraagstukken en vervolgstappen ten behoeve van de verhoging van de datamaturiteit van die MKB-onderneming;

MKB-onderneming: kleine, middelgrote of micro-onderneming als bedoeld in bijlage I van Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (2003/361/EG).

Artikel 1.2 Doelgroep

Een subsidie kan worden aangevraagd door MKB-ondernemingen.

Artikel 1.3 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling projectsubsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 1.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het geven van een advies door een expert over het verhogen van de datamaturiteit.

Artikel 1.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  reeds voor indiening van de aanvraag begonnen is met de uitvoering van het project;

 • b.

  voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van deze regeling of een andere provinciale regeling.

Artikel 1.6 Subsidievereisten

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

  de MKB-onderneming is hoofdzakelijk gevestigd in de provincie Noord-Brabant;

 • c.

  de MKB-onderneming behoort tot een van de volgende sectoren:

  • 1°.

   high tech systemen en materialen;

  • 2°.

   life sciences & health;

  • 3°.

   agriFood;

  • 4°.

   logistiek;

  • 5°.

   automotive;

  • 6°.

   maintenance;

  • 7°.

   chemie & biobased.

 • d.

  het project is gericht op de verhoging van de datamaturiteit van de MKB-onderneming door de inzet van een expert op het gebied van data en datatechnologie;

 • e.

  een verklaring van een datacoach dat het project is besproken met de aanvrager;

 • f.

  aan het project ligt in ieder geval ten grondslag:

  • 1°.

   op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze regeling, blijkend uit het door gedeputeerde staten vastgestelde aanvraagformulier;

  • 2°.

   een verklaring van de datacoach volgens een door gedeputeerde staten vastgesteld format, zoals opgenomen in bijlage 1;

  • 3°.

   een offerte van de expert.

Artikel 1.7 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de advieskosten van de expert voor subsidie in aanmerking.

Artikel 1.8 Aanvraagtijdvak

Subsidieaanvragen worden ingediend van 8 december 2021 tot en met 31 december 2023.

Artikel 1.9 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de periode, genoemd in artikel 1.8, vast op:

 • a.

  € 225.000 voor activiteiten uitgevoerd in de regio Midden-Brabant;

 • b.

  € 225.000 voor activiteiten uitgevoerd in de regio Noordoost-Brabant;

 • c.

  € 225.000 voor activiteiten uitgevoerd in de regio West-Brabant;

 • d.

  € 225.000 voor activiteiten uitgevoerd in de regio Zuidoost -Brabant.

Artikel 1.10 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt voor een:

  • a.

   data zilver advies, € 1.000 indien de kosten € 1.000 of hoger bedragen en minder dan € 3.000 bedragen, gelijk aan een eendaags adviestraject;

  • b.

   data goud advies, € 1.500 indien de kosten € 3.000 of hoger bedragen en minder dan € 5.000 bedragen, gelijk aan een driedaags adviestraject;

  • c.

   data platina advies, € 2.000 indien de kosten € 5.000 of hoger bedragen, gelijk aan een vijfdaags adviestraject.

 • 2. In aanvulling op het eerste lid, wordt maximaal slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat over een periode van drie belastingjaren het plafond voor de-minimissteun niet wordt overschreden.

Artikel 1.11 Verdelingswijze

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting in aanwezigheid van een notaris.

 • 4. De trekking wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris, waarbij de aanvragen van hoog naar laag worden gerangschikt in volgorde van trekking.

 • 5. De subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen in de rangschikking die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 1.12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger rondt het project af binnen 6 maanden na de subsidieverstrekking.

Artikel 1.13 Subsidievaststelling en betaling

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen de subsidie, overeenkomstig artikel 20, eerste lid, onder a, van de Asv, direct vast.

 • 2. De subsidie wordt, overeenkomstig artikel 23, eerste lid, van de Asv, in een keer uitbetaald.

Artikel 1.14 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden binnen twee jaar na inwerkingtreding en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de effecten en de doeltreffendheid van deze paragraaf in de praktijk.

§ 2

Slotbepalingen

Artikel 2.1 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden binnen twee jaar na inwerkingtreding en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de effecten en de doeltreffendheid van deze regeling in de praktijk.

Artikel 2.2 Intrekking

De Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 2.3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 2.4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling Noord-Brabant 2022.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 30 november 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage 1 behorende bij artikel 1.6, onderdeel f, onder 2°, van de Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling Noord-Brabant 2022

Verklaring Datacoach

NR.

(door PNB in te vullen)

Regio:

○ REWIN

○ Brainport Development

○ Midpoint

○ Driven by Data

Naam datacoach:

 

Project gegevens

 

Organisatie

Woonplaats

 

Start up ? (bestaat <3 jaar)

Ja/nee

Sector (aan te vinken)

○ High tech/ Smart Industry

○ Agrifood

○ Lifesciences & Health

○ Maintenance

○ Logistiek

○ Automotive

○ Chemie/ Biobased

○ Anders, nl ……..

Aantal werknemers (aan te vinken)

○ 1

○ 2-5

○ 5-10

○ 10-50

○ 50-250

Project inhoud / adviesvraag

 

Project doel

 

Hoe komt het project ten goede aan de Dataficering* van de organisatie? (aan te vinken/ meerdere antwoorden mogelijk)

○ Verbetering van de interne bedrijfsvoering en productie

○ Verbetering van de datacommunicatie met leveranciers en klanten

○ Ontwikkeling en/of realisatie van een nieuw of verbeterd product of dienst gebaseerd op data en of AI

○ Ontwikkeling en/of realisatie van een nieuw businessmodel gebaseerd op het gebruik van data en/of AI

○ Anders nl. ……

Advies Datacoach

Welke soort expertise op het gebied van data en datatechnologie is nodig ten behoeve van dit project?

 

Advies welke expert passend is bij dit project?

 

Soort advies (aan te vinken)

Zilver ○ goud ○ platina ○

*= het gebruik van Big Data, datascience en AI om de bedrijfsvoering of productie te verbeteren.

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling Noord-Brabant 2022

I. Algemeen

Inleiding

Op 16 oktober 2020 hebben Provinciale Staten het Beleidskader Economie 2030 vastgesteld. In dit beleidskader wordt de provinciale visie op een toekomstbestendige economie voor Brabant in 2030 weergegeven evenals de ambitie en doelstellingen om daaraan bij te dragen.

Met deze subsidieregeling wordt beoogd om een aantal doelstellingen uit het Beleidskader Economie 2030 te realiseren door gebruik te maken van het instrument subsidie. Het betreft een aanbouwregeling waarmee invulling wordt gegeven aan Aanwijzing 2.22 uit de door GS vastgestelde ‘aanwijzingen voor de Provinciale Regelingeving Noord-Brabant’. Deze aanwijzing vereist immers harmonisatie van regelgeving in het geval onderwerpen binnen één beleidsterrein vallen.

Juridisch kader subsidieregeling

Deze subsidieregeling is vastgesteld op grond van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (Asv). Dit betekent dat een aantal aspecten van de verstrekking van subsidies niet in de subsidieregeling zijn vastgelegd, maar in de Asv. In de Asv staat onder meer wat de termijnen zijn voor het nemen van een beslissing op een aanvraag en ook bevat de Asv algemene verplichtingen voor de subsidieontvanger, zoals de meldingsplicht in geval van het niet, niet tijdig of niet geheel verrichten van de activiteiten dan wel nakomen van de verplichtingen.

Voor een goed begrip van deze subsidieregeling is dus bestudering van de Asv noodzakelijk. Ook de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat algemene bepalingen die onverkort van toepassing zijn op subsidies die worden verstrekt op grond van deze subsidieregeling.

§ 1 Datamaturiteit MKB

Op 26 januari 2021 hebben Gedeputeerde Staten de Uitvoeringsagenda Data-economie 2021-2023 vastgesteld. Gedeputeerde Staten willen hiermee onder andere de datamaturiteit van MKB-ondernemers verhogen. Deze paragraaf biedt de grondslag om hiervoor geld beschikbaar te stellen.

Om MKB-ondernemers te informeren over en bewust te maken van kansen en bedreigingen van data-technologie zal er in Noord-Brabant een brede campagne worden opgezet. MKB-ondernemers kunnen vervolgens ondersteuning krijgen om hun mogelijkheden en kansen met data te onderzoeken. Dit kan door gebruik te maken van een datacoach die individueel ondersteuning biedt bij het maken van een data-actieplan.

Op basis van het data-actieplan kan de MKB-onderneming vervolgens een expert inschakelen die advies gaat uitbrengen hoe de MKB-ondernemer zijn datamaturiteit kan verhogen. Subsidie kan worden aangevraagd voor een zilver, goud of platina advies door deze expert. Daarna voert de MKB-ondernemer zelfstandig de nodige veranderingen door in zijn bedrijf om de datamaturiteit te verhogen.

Deze paragraaf is bedoeld voor MKB-ondernemingen die deel uit maken van de Brabantse topsectoren (die hun producten of diensten afzetten buiten de regio waar ze worden geproduceerd) en geldt dus niet voor alle Brabantse MKB-ondernemingen.

Staatssteun

In het kader van staatssteun is ervoor gekozen om deze paragraaf aan te laten sluiten bij de vrijstellingsvereisten zoals geformuleerd in Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb EU L 352/9 van 24 december 2013. Hierbij is bepaald dat niet meer subsidie wordt verstrekt dan tot het drempelbedrag van € 200.000 (€ 100.000 voor ondernemingen in het wegvervoer). De subsidieaanvrager dient hier zelf op toe te zien en zelf de juiste gegevens aan te dragen.

Privacy

De provincie Noord-Brabant hecht aan privacy. Zij werkt nauw samen met overheden, burgers, bedrijven en andere instellingen, en zal daarbij zorgdragen voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. Het verwerken van deze gegevens gebeurt alleen voor de doeleinden waarvoor ze verkregen zijn. Daarbij wordt de Algemene verordening gegevensbescherming in acht genomen.

II. Artikelsgewijs

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Een datacoach is een breed georiënteerde consultant met basiskennis op gebied van data, datascience, en datatechnologie zoals Artificial intelligence. Hij is in staat om een MKB-onderneming te helpen bij het definiëren van datavraagstukken en mogelijke aanpakken met als doel verhoging van de datamaturiteit van de MKB-onderneming.

De datacoaches zijn gelieerd aan een Brabantse organisatie die subsidie heeft ontvangen van de Provincie Noord-Brabant in het kader van de Uitvoeringsagenda data-economie 2021-2023 om een datacoach aan te stellen.

Artikel 1.5 Weigeringsgronden

In artikel 1.5, onder d, is bepaald dat er niet twee keer subsidie kan worden verstrekt voor hetzelfde project. Het is wel mogelijk om nog een keer subsidie aan te vragen op grond van deze regeling voor een project dat een vervolg is op een eerder project waarvoor subsidie is verstrekt.

Artikel 1.6 Subsidievereisten

De inzet is gericht op de topsectoren in de Brabantse economie. Hiermee wordt de basis voor de data-economie in Brabant versterkt. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de MKB-onderneming tot een van de Brabantse topsectoren behoren.

Als een MKB-onderneming ondersteuning wil krijgen om de mogelijkheden en kansen van de inzet van data te onderzoeken dan kan deze onderneming eerst terecht bij een datacoach van Brainport Development, Midpoint, REWIN of Driven by Data, afhankelijk van de regio waarin de onderneming gevestigd is. De datacoach geeft een advies aan de MKB-onderneming hoe hij zijn datamaturiteit kan verhogen. Vervolgens vraagt de MKB-onderneming aan een expert om een voorstel te doen voor een onderzoeksaanpak onderbouwd met een offerte. Omdat het van belang is dat de MKB-onderneming eerst een gesprek heeft gehad met een datacoach voordat hij een offerte gaat vragen aan een expert, moet bij de subsidieaanvraag (naast het voorstel voor een onderzoeksaanpak, onderbouwd met een offerte), ook een verklaring van de datacoach worden ingediend waaruit blijkt dat het project met de datacoach is besproken.

Artikel 1.7 Subsidiabele kosten

Alleen de advieskosten van de expert zijn subsidiabel. Daarna is het aan de MKB-ondernemer om zelfstandig de nodige veranderingen door te voeren in zijn bedrijf om de datamaturiteit te verhogen.

Artikel 1.10 Subsidieplafond

Om ervoor te zorgen dat er een gelijke verdeling van het geld over de WGR-regio’s plaatsvindt is ervoor gekozen om een subsidieplafond per regio vast te stellen.

Artikel 1.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Nadat de subsidie is verstrekt moet de subsidieontvanger het project binnen zes maanden afronden. Omdat er bij de aanvraag een voorstel voor een onderzoeksaanpak onderbouwd met een offerte moet worden meegestuurd van een expert die advies gaat uitbrengen over de vraag hoe de MKB-ondernemer zijn datamaturiteit kan verhogen, is de verwachting dat een dergelijk project binnen een half jaar kan worden afgerond.

Artikel 1.14 Evaluatie

De evaluatie vindt plaats via het programmeringsdocument in het kader van de reguliere Sturing- en Verantwoordingscyclus.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

namens deze,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Wetstechnische informatie

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 30 november 2021 houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie ter stimulering van projecten die nieuwe of vernieuwende economische activiteiten bevorderen (Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling Noord-Brabant 2022)

Geldend van 16-12-2021 t/m 08-03-2022

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 30 november 2021 houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie ter stimulering van projecten die nieuwe of vernieuwende economische activiteiten bevorderen (Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling Noord-Brabant 2022)
Citeertitel Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling Noord-Brabant 2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR275924/4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-2022 paragraaf 2, 3, 4, artikel 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, bijlage 2

22-02-2022

prb-2022-2638

C2293443/5030550
16-12-2021 09-03-2022 nieuwe regeling

30-11-2021

prb-2021-12322

C2288916/4987219