Met de Impulsgeldenregeling investeert de provincie Noord-Brabant in initiatieven die bijdragen aan een structurele versterking van het Brabantse cultuursysteem. Het programma bestaat sinds 2013 en loopt eind dit jaar af. Omdat er nieuwe subsidieregelingen worden ontwikkeld, zullen er ook bestaande regelingen in 2023 voor het laatst worden uitgevoerd.

Vervangen

Als gevolg hiervan wordt de Impulsgeldenregeling na 2023 vervangen door een nieuwe regeling. De bestaande Impulsgeldenregeling beslaat 4 deelparagrafen van de Subsidieregeling Hedendaagse cultuur, te weten impulsgelden, crowdfunding, kennisvouchers en de makersregeling. Met steun uit deze regeling zijn in de afgelopen jaren prachtige, vernieuwende en uiteenlopende initiatieven gerealiseerd in Noord-Brabant. Het programma is succesvol en heeft vruchten afgeworpen. Nu is het tijd voor reflectie, herijking en een blik op de toekomst.

Provinciale Staten stelden op 3 februari jl. het nieuwe beleidskader Levendig Brabant 2030 vast. Het nieuwe kader schetst in hoofdlijnen het beleid voor de komende jaren en legt nieuwe accenten. De provincie wil met dit nieuwe beleidskader aantrekkelijk en levendig zijn voor iedereen, juist ook voor doelgroepen die momenteel nog niet bereikt worden. Daarnaast hechten we waarde aan het onderscheidend en innovatief zijn, het aantoonbaar meerwaarde bieden, en wezenlijk verbindend op de grote maatschappelijke opgaven. Op basis hiervan zijn 5 doelen geformuleerd.

Overleg

De komende periode verkent de provincie, in overleg met onder meer vertegenwoordigers van de culturele sector, gemeenten en uitvoeringsorganisaties, hoe het instrumentarium voor projectsubsidies na 2023 vorm kan krijgen. Het ontwerpen ervan kost tijd en zal op termijn door het nieuwe provinciebestuur worden vastgesteld. De verwachting is dat het instrument dat de Impulsgeldenregeling opvolgt in de 2e helft van 2024 opengesteld wordt. Ondertussen zijn er 2 tijdelijke regelingen die voortkomen uit de uitvoeringsagenda 2023: Pilots Levendig Brabant en Publieksbereik- en participatie. Pilots Levendig Brabant gaat per 10 mei open. De 2e volgt naar verwachting eind dit jaar. Op deze manier is er enige overbrugging tot de inwerkintreding van het geactualiseerde instrumentarium.

Wilt u dit jaar een aanvraag doen voor impulsgelden, crowdfunding of een kennisvoucher? Dat kan. Deze regelingen zijn in 2023 nog beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de website van Kunstloc Brabant

Contact

Provincie herijkt de komende periode de financieringsinstrumenten voor cultuur