Met het beleidskader voor de periode 2023-2030 laat de provincie zien wat de 4 sectoren Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd waard zijn, hoe ze samen bijdragen aan wat onder meer inwoners, bezoekers, bedrijven, maatschappelijke instellingen belangrijk vinden. Daarnaast toont Levendig Brabant 2030 hoe de vier sectoren integraal inspelen op belangrijke trends en actuele maatschappelijke vraagstukken.

4 sectoren

“Dit nieuwe beleidskader is nodig omdat de huidige beleidskaders zijn verouderd. Daarnaast zijn er allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, zoals COVID en de energiecrisis, die de omgeving voor cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd, in sommige gevallen blijvend, hebben veranderd”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders. “De nieuwe koers staat op de stevige basis die de afgelopen jaren is gelegd. Levendig Brabant 2030 schetst in hoofdlijnen het beleid voor de komende jaren en geeft aan wat al goed is en werkt en legt tegelijkertijd nieuwe accenten. Waarbij de 4 sectoren integraal en in nauwere samenhang gaan werken, elkaars krachten benutten, slimme cross overs laten ontstaan en oog hebben voor de eigenheid van die sectoren. Met de meerwaarde die zo ontstaat, zijn we in staat de maatschappelijke impact van de inzet van de provincie nog verder te vergroten.” Het nieuwe beleidskader Levendig Brabant 2030 is beschikbaar via levendigbrabant2030.nl.

Behoeften en wensen

Bij de totstandkoming van Levendig Brabant 2030 is gesproken met de inwoners van Brabant en met bedrijven, maatschappelijke instellingen en regionale organisaties uit de vier sectoren. Gedeputeerde Smeulders: “De behoeften en wensen van Brabanders staan centraal in dit nieuwe beleid. Een belangrijke conclusie uit de gesprekken is dat inwoners trots willen zijn op hun omgeving en wat daar gebeurt. Brabanders vinden het tevens belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen en mogen meedoen, ook al is dat door allerlei omstandigheden niet altijd gemakkelijk. Levendig Brabant verdeelt niet, maar nodigt uit.”

5 doelen

De provincie wil met dit nieuwe beleidskader aantrekkelijk en levendig zijn voor iedereen, onderscheidend en innovatief zijn, en wezenlijk verbinden op de grote maatschappelijke opgaven. Op basis hiervan zijn 5 doelen geformuleerd.

  • Het 1e doel is kortweg dat er een passend aanbod is voor iedereen: het aanbod van de producten en diensten van de 4 sectoren sluit in 2030 aan op de behoeften van Brabanders, buitenlandse werknemers en bezoekers. Het aanbod draagt eraan bij dat Brabant een aantrekkelijke en fijne plek is om te wonen en te werken.
  • Het 2e doel is een inclusief aanbod: voor elke Brabander is een passend aanbod op het gebied van cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd. Ook voor doelgroepen die nu nog niet of onvoldoende worden bereikt. 
    Het 3e doel is gericht op innovatie en vernieuwing: de 4 sectoren zijn vitaal en hebben voldoende ruimte en mogelijkheden om te vernieuwen. Daarmee wordt aangesloten op het innovatieve profiel van Brabant.
  • Het 4e doel is gericht op jongeren en talentontwikkeling: jongeren worden door aanbod van cultuur, erfgoed en sport breed gestimuleerd. Toptalenten dragen bij aan de vernieuwing van het aanbod en krijgen kansen om zich te ontwikkelen in hun eerste stappen naar een beroepspraktijk.
  • Het 5e doel is dat Levendig Brabant met cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd bijdraagt aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving om te wonen, werken en recreëren. Een omgeving waar voldoende te doen en te beleven is en waar cultuurhistorie behouden blijft en verbonden wordt met maatschappelijke opgaven.

Keuzes

Met dit beleidskader, waarover Provinciale Staten naar verwachting half december 2022 beslissen, laat de provincie haar strategische keuzes zien voor de 4 sectoren. Gedeputeerde Smeulders: “Ik benadruk dat het hier gaat om onze keuzes, die van de provincie Noord-Brabant, waarmee we een significante bijdrage leveren aan het Brabantse voorzieningenniveau, naast een belangrijke bijdrage van gemeenten, commerciële partijen en andere organisaties.”
Inzet op meer Rijksgeld naar Brabant en afstemming met gemeenten om tot een Brabants aanbod te komen, het concept van de verhaallijnen binnen de erfgoedsector, en het naar Brabant halen van topsportevenementen: dat blijft in stand. “Ook de stevige basis in de 4 sectoren met onze uitvoeringsorganisaties koesteren we. Maar hun impact willen we met een betere programmatische aansturing vergroten. De nieuwe accenten die worden gezet, zullen voornamelijk te maken hebben met meer scherpte in de positie en rol die de provincie in aanvulling op de wettelijke taken kiest. Met altijd in het achterhoofd, waar en hoe we als provincie het verschil kunnen maken”, aldus gedeputeerde Smeulders.

Uitvoeringsagenda

Het door Provinciale Staten vastgestelde beleidskader zet vervolgens de koers voor de uitvoeringsagenda’s 2024-2027 en 2028-2031 die Gedeputeerde Staten in respectievelijk tweede kwartaal 2023 en in 2027 vaststellen. De zogeheten Uitvoeringsagenda’s geven antwoord op de vraag welke budgetten er zijn en welke concrete activiteiten de komende jaren tot 2030 worden ontplooid om de 5 doelen in te vullen. Zodanig dat er samen met de 4 sectoren wordt gewerkt aan een nog levendiger Brabant.