1 Statendag 15 december 2017

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 73/17 Eerste wijzigingsverordening luchthavenbesluit luchthaven Budel

2.2 Statenvoorstel 02/18 Specificatie van vergunningen voor project windenergieA16

2.3 Statenvoorstel 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

3 09:30 UUR - 10:30 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

3.1 Evaluatie Innovatiefonds

Bijlagen

3.2 Statenmededeling Evaluatie fondsen uit de eerste en de tweede tranche Investeringsagenda Essent

3.3 Statenmededeling Aanpassingen Innovatiefonds Brabant BV

3.4 Memo van Griffie aan leden van Provinciale Staten over themabijeenkomst Economie en Internationalisering m.b.t. Evaluatie Innovatiefonds d.d. 15 december 2017

4 09:30 UUR - 10:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

5 (Geen insprekers)

Bijlagen

6 10:15 UUR - 11:45 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

6.1 VTH-beleid en indicatoren

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfracties van GroenLinks, D66 en PvdA over VTH-indicatoren 2016 (jaarrapportage omgevingsdiensten) ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 12 juni 2017

6.3 Statenmededeling Evaluatie ex art. 217a Provinciewet van de nota Handhavingskoers 2013-2016

6.4 Statenmededeling Rapportage Interbestuurlijk Toezicht (IBT) door de ILT over uitvoering milieutaken provincie

7 10:30 UUR - 12:00 UUR PLATFORM INTERNATIONALISERING

Bijlagen

7.1 Agenda vergadering Platform Internationalisering 15 december 2017

8 11:45 UUR - 12:25 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

8.1 IPO-Begroting 2018

Bijlagen

8.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Brabantse leden IPO-AV tot het houden van een themabijeenkomst over IPO-Begroting 2018

9 12:00 UUR - 13:00 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG ENERGIE

Bijlagen

9.1 Agenda (incl. stukken) Woordvoerdersoverleg Energie op Statendag 15 december 2017

10 12:25 UUR - 13:25 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL

Bijlagen

10.1 Agenda (incl. stukken) vergadering Platform Planning en & Control 15 december 2017

10.2 Boardletter tussentijdse controle 2017 van de Ernst & Young Accountants LLP aan Provinciale Staten.

10.3 Memo aan het Platform P&C door de ambtelijke organisatie over de Beleids- en P&C-cyclus 2018 e.v.

11 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

11.1 Vergadering Provinciale Staten d.d. 15 december 2017

11.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

11.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

11.3.1 Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming 91 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming. 56 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Begrotingswijziging 72/17 : Begrotingswijziging 2018 22 KB Ga naar het dossier
 4. Amendement A7 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 72/17 : Niet inleveren op soortenbescherming ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 95 KB
 5. Amendement A1 Provinciale Staten 15 december 2017 Statenvoorstel 72/17 : Niet inleveren op soortenbescherming ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 113 KB
 6. Motie M1 Provinciale Staten 15 december 2017 Statenvoorstel 72/17 : onderbrengen van rollen DB en AB bij verschillende leden van college van GS ingediend door CDA en ChristenUnie-SGP (AANGEHOUDEN) 123 KB
 7. Vastgesteld besluit 72/17 Begrotingswijziging uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming 56 KB Ga naar het dossier

11.3.2 Statenvoorstel 97/17 Zesde wijzigingsverordening Legesverordening Noord Brabant 2012

11.3.3 Begrotingswijziging 71/17 Naar een klimaatbestendig Brabant

11.3.4 Begrotingswijziging 78/17 Begrotingswijziging 2018-2019 Uitvoeringsprogramma Cultuur

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 78/17 Begrotingswijziging 2018-2019 Uitvoeringsprogramma Cultuur 109 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 78/17 Begrotingswijziging 2018-2019 Uitvoeringsprogramma Cultuur 57 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Begrotingswijziging 78/17 : Financiële wijziging begroting 23 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Begrotingswijziging 78/17 : Inhoudelijke wijziging begroting 37 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Begrotingswijziging 78/17 : Checklist IJkpunten 3e tranche investeringsagenda ten behoeve van begrotingswijziging Uitvoeringsprogramma Cultuur 2018-2019 49 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4 Begrotingswijziging 78/17 : Uitvoeringsprogramma cultuur 2016-2020 is onderweg : Tussenresultaten in beeld 9,8 MB Ga naar het dossier
 7. Vastgesteld besluit 78/17 Begrotingswijziging 2018-2019 Uitvoeringsprogramma Cultuur 57 KB Ga naar het dossier

11.3.5 Statenvoorstel 81/17 4e (Slot) begrotingswijziging 2017 en 1e begrotingswijziging 2018

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 81/17 4e (Slot) begrotingswijziging 2017 en 1e begrotingswijziging 2018 188 KB Ga naar het dossier
 2. Bijlage 1 Statenvoorstel 81/17 : Toelichting op 4e (slot) begrotingswijziging en 1e begrotingswijziging 2018 192 KB Ga naar het dossier
 3. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 81/17 4e (Slot) begrotingswijziging 2017 en 1e begrotingswijziging 2018 46 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 1 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 81/17 : 4e en laatste begrotingswijziging 2017 (slotwijziging 2017) 96 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 2 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 81/17 : 1e begrotingswijziging 2018 95 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 3 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 81/17 : Totaaloverzicht Begrotingssubsidies 2017 3,8 MB Ga naar het dossier
 7. Amendement A2 Provinciale Staten 15 december 2017 Statenvoorstel 81/17 : Ophoging budget wegenonderhoud in verband met gladheidsbestrijding ingediend door CDA (INGETROKKEN) 105 KB
 8. Motie M3 Provinciale Staten 15 december 2017 Statenvoorstel 81/17 : Molenaars in het zonnetje gezet ingediend door GroenLinks (UNANIEM AANGENOMEN) 111 KB Ga naar het dossier
 9. Vastgesteld besluit 81/17 4e (Slot) begrotingswijziging 2017 en 1e begrotingswijziging 2018 45 KB Ga naar het dossier

11.3.6 Statenvoorstel 83/17 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018

11.3.7 Statenvoorstel 87/17 Benoeming voorzitters voor themabijeenkomsten, het rondvraagmoment en woordvoerdersoverleggen

11.4 STEMMING

Bijlagen

11.4.1 Statenvoorstel 86/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 27 oktober 2017

11.4.2 Begrotingswijziging 76/17 Gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2018-2019

Bijlagen

 1. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 76/17 Gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2018-2019 49 KB
 2. Motie M5 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 76/17: Brabants E-team ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 178 KB
 3. Motie M6 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 76/17: Meten is weten ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, 50PLUS en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 130 KB
 4. Motie M7 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 76/17: Versnellen van idee naar Markt, ingediend door PvdA, VVD, SP en D66 (AANGENOMEN) 93 KB Ga naar het dossier
 5. Motie M8 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 76/17: energie doe-budgetten voor lokale initiatieven, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 113 KB
 6. Motie M9 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 76/17: Energiehuis-concept in regionale energiestrategieën, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 139 KB
 7. Vastgesteld besluit Begrotingswijziging gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2018-2019 46 KB Ga naar het dossier

12 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 15 december 2017