1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Jaarstukken 2018 Brabantse omgevingsdiensten

2.B.2 Statenmededeling Motie M1 stemverhoudingen in Algemene Besturen omgevingsdiensten

2.B.3 Statenmededeling Samenwerkingsovereenkomst t.b.v. Van Gogh Nationaal Park i.o. : Brochure Van Gogh Nationaal Park

2.B.4 Statenmededeling Aanpak Stikstofproblematiek: - Wijziging Beleidsregel Natuurbescherming Noord-Brabant; - Gebiedsgerichte aanpak in Brabant.

2.B.5 Statenmededeling Analyse van effecten op ammoniak-emissiereductie door voorgenomen aanpassingen versnelling transitie veehouderij

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over Stand van zaken brief met inventarisatie projecten die mogelijk gevolgen ondervinden van de PAS-uitspraak

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau reactivering luchthaven de Peel

2.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over `Niet alles kan` eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek

2.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over digitale monitoring op afstand van vergunde activiteiten door omgevingsdiensten.

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.A.1 Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord

Bijlagen

  1. Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord 107 KB Ga naar het dossier
  2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord 46 KB Ga naar het dossier
  3. Bijlage 1 Statenvoorstel 56/19 : Toelichting bij het Voorstel voor een Klimaatakkoord (Statenvoorstel 56/19): IPO-format eensluidend t.b.v. 12 x Provinciale Staten, aangevuld vanuit de provincie Noord-Brabant (in blauw) 284 KB Ga naar het dossier
  4. Bijlage 2 Statenvoorstel 56/19 : Klimaatakkoord 6 MB Ga naar het dossier
  5. Bijlage 3 Statenvoorstel 56/19 : Kamerbrief Voorstel voor een Klimaatakkoord 490 KB Ga naar het dossier
  6. Bijlage 4 Statenvoorstel 56/19 : Integrale set van afspraken uit het Klimaatakkoord die de bevoegdheden van provincie raken 238 KB Ga naar het dossier
  7. Bijlage 5 Statenvoorstel 56/19 : Brief – afspraken tussen gezamenlijke provincies en Rijk 502 KB Ga naar het dossier
  8. Bijlage 6 Statenvoorstel 56/19 : IPO-Bestuur Appreciatie Voorstel voor een Klimaatakkoord 265 KB Ga naar het dossier
  9. Bijlage 7 Statenvoorstel 56/19 : Lijst van afkortingen bij Statenvoorstel 56/19 44 KB Ga naar het dossier

3.A.2 Begrotingswijziging 59/19 Uitvoeringsprogramma Energie 2020 - 2023

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Uitvoeringsprogramma Energie 2020-2023

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.B.1 Statenmededeling Voortgangsrapportage 2018 Logistics Community Brabant

4.B.2 Statenmededeling `Connecting en staying connected` Een verkenning naar een Brabantse talentenagenda 2025

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfractie van het CDA tot het houden van een themabijeenkomst over `Connecting and staying connected` Een verkenning naar een Brabantse talentenagenda 2025 ten behoeve van de Procedurevergadering 21 oktober 2019

4.D Memo's

Bijlagen

4.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Gruijthuijsen over het jaarverslag OPZuid 2014-2021 en het jaarverslag van Stimulus over 2018

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Programmering Mobiliteit in Brabant (2020-2025)

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Wilhelminakanaal en raadsinformatiebijeenkomst te Tilburg

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling 2e Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2019

6.B.2 Statenmededeling Omgevingswet - Implementatieplan Omgevingswet

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

6.D.1 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Van Merrienboer over afdoening toezegging bezoldiging Brainport Smart District

6.D.2 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over Besluit minister Wiebes over traject Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg)

6.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over Afdoening toezegging huisvesting internationale studenten.

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Landbouw Innovatie Noord-Brabant - Voortzetting 2020-2023

7.B.2 Statenmededeling Start planMER mestbewerkingslocaties in Brabant

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren tot het houden van een themabijeenkomst over `Statenmededeling Start planMER mestbewerkingslocaties in Brabant` ten behoeve van de Procedurevergadering 21 oktober 2019

7.D Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Erfgoedcomplex Kruisherenklooster te Sint Agatha, investeringsbeslissing en subsidiebeschikking

8.B.2 Statenmededeling Uitvoering amendement 'De Schijf Van Vijf Basisvaardigheden'

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Sloot over Derde kwartaalrapportage Vuelta 2020

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020

9.A.2 Statenvoorstel 61/19 Initiatiefvoorstel van D66 en PvdA over Kinderen & Democratie

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen – herijking

9.B.2 Statenmededeling Financiële uitwerking bestuursakkoord `Kiezen voor Kwaliteit`

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Ter kennisneming aan Provinciale Staten informatie over 3 Wob-verzoeken die aan Gedeputeerde Staten zijn aangeboden over windenergie-plannen in de gemeente Steenbergen (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L02 Verzoek aan aan Provinciale Staten door Milieudefensie, FNV en Handel Anders om politieke aandacht voor het vrijhandels- en investeringsverdrag CETA tussen de EU en Canada

10.L03 Verzoek aan Provinciale Staten door de Stichting SIRENE om geen overhaaste besluiten te nemen over windpark Karolinapolder en in overleg te gaan met alle betrokken partijen om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L04 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief van Dorpsraad Sint Hubert aan commissie Infrastructuur en Waterstaat over het voorgenomen wetsvoorstel over het invoeren van een vrachtwagenheffing en de gevolgen hiervan voor Sint Hubert en N264 Gennep-Uden

10.L05 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief aan College van Gedeputeerde Staten van gemeente Steenbergen met eerste reactie op het besluit tot intrekken van de beslissingsbevoegdheid van de gemeente voor Windpark Karolinapolder

10.L06 Ter informatie aan Provinciale Staten door BrabantAdvies een afschrift van de mail die is aangeboden aan Gedeputeerde Van Merrienboer met het briefadvies (interim) Omgevingsverordening.

10.L07 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de notitie over de positionering van volksvertegenwoordigers in de Regionale Energie Strategie.

10.L08 Ter informatie aan Provinciale Staten correspondentie met Gedeputeerde Staten over zienswijze op het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder te Dinteloord (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L09 Verzoek aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen het voornemen van de ODZOB om lid te worden van de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (GGR) die door de VNG wordt opgericht.

10.L10 Verzoek aan Provinciale Staten door de Nederlandse Melkveehouders Vakbond om een wijziging van de interim-omgevingsverordening en per omgaande een beleidsregel die die dit beleid voor de graasdierhouderij op hold zet.

10.L11 Ter informatie aan Provinciale Staten correspondentie met Gedeputeerde Staten over zienswijze op het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder te Dinteloord. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L12 Verzoek aan Provinciale Staten door Stichting Platform Keelbos om de op 28 april 2015 verleende vergunning aan Platinum Stable in te trekken en geen vergunning te verlenen voor begrazing en de daarmee samenhangende bemesting.

10.L13 Ter kennisneming aan Provinciale Staten informatie, opmerkingen en vragen m.b.t. Statenvoorstel 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L14 Verzoek aan Provinciale Staten van Democratisch Energie Initiatief om kennis te nemen van de zienswijze van DEI op de ontwerp-NOVI en de PlanMER

10.L15 Verzoek aan Provinciale Staten door het bestuur van ZLTO om bij de vaststelling van de interim-omgevingsverordening Noord-Brabant de alternatieve voorstellen van de ZLTO met betrekking tot de toekomst van boeren en tuinders van Noord-Brabant te betrekken.

10.L16 Verzoek aan Provinciale Staten door Van Dun Advies BV mede namens 6 andere adviesbureaus om een ruimere termijn te hanteren voor het indienen van een ontvankelijke en vergunbare aanvraag zoals die nu voorligt in de interim-omgevingsverordening.

10.L17 Ter informatie aan Provinciale Staten advies van het college van Burgemeester en wethouders van Steenbergen aan college van Gedeputeerde Staten op grond van ex artikel 6.1 eerste lid Bor over de aanvraag omgevingsvergunning windpark Karolinapolder te Steenbergen

10.L18 Ter informatie aan Provinciale Staten correspondentie met Gedeputeerde Staten over zienswijze op het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder te Dinteloord (BURGERBRIEF)

Bijlagen

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Doorkijk statendagen komende 3 maanden, incl. nog te plannen activiteiten

11.C Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 21 oktober 2019