Waterschappen


Op deze pagina vindt u informatie speciaal bedoeld voor de medewerkers van de waterschappen in de provincie Brabant.

Als het waterschap een projectbesluit voor een concrete opgave wil inzetten dan verzoeken wij u een bericht te sturen via projectbesluit@brabant.nl. Het team Projectbesluit neemt binnen 10 dagen contact met u op.

Waarom is afstemming nodig?

  • Er zijn mogelijk meekoppelkansen waardoor een gezamenlijk projectbesluit van waterschap en provincie een optie is.
  • Gedeputeerde Staten keuren het projectbesluit van het waterschap goed.
  • Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de MER/m.e.r.-beoordeling.
  • Het waterschap overweegt de coördinatie door Gedeputeerde Staten te laten doen.