Demografisch gezien zijn het bijzondere tijden. Zo kende Brabant vorig jaar – mede door de komst van een groot aantal Oekraïners – een ongekend hoge bevolkingsgroei. Alleen in 1969, ruim 50 jaar geleden dus, lag die groei nog iets hoger. De laatste jaren ligt de bevolkingstoename hoger dan eerder geraamd. Hierbij spelen vooral de hoge buitenlandse migratiesaldi een rol, die vanaf 2015 voor liefst 95% de bevolkingsgroei in onze provincie bepalen.

Met deze recente demografische ontwikkelingen als ‘vertrekpunt’ heeft de provincie in 2023 haar bevolkings- en woningbehoefteprognose geactualiseerd. De eerste uitkomsten laten zien, dat de vraag naar huisvesting sterker groeit dan eerder gedacht en de woningbouwopgaven (dus) nog groter worden. En dat tegen een achtergrond van een afgenomen woningbouwtempo. Zo zal de groei van de woningvoorraad in 2023 en 2024 uitkomen op een niveau tussen de 10.000 en 11.000 woningen. Duidelijk lager dan de hoge (maar ook benodigde) groeicijfers van de laatste jaren: +13.000 woningen in 2021 en +13.850 in 2022, de sterkste groei in 25 jaar.

Tegen deze achtergrond – hogere bevolkingsgroei, lagere woningbouwaantallen – gaat Niek Bargeman, senior-adviseur bevolking en wonen bij de provincie Noord-Brabant, samen met Ruben van Gaalen, demograaf bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), in dit webinar in op de uitkomsten en de betekenis van de in november te publiceren prognose-actualisering. Wat zijn de verwachte trends en ontwikkelingen? Hoe verhouden de hogere prognose-uitkomsten zich tot de aantallen waarover Rijk, provincie, gemeenten en woningcorporaties afspraken hebben gemaakt (regionale woondeals)?
Uiteraard wordt ook stilgestaan bij de sterke veranderingen in de leeftijds- en huishoudenssamenstelling van de Brabantse bevolking. Hierbij springen vooral de vergrijzing en sterke toename van het aantal alleenstaanden in het oog. Ontwikkelingen die niet alleen voor ‘het wonen’ (hoeveel, voor wie, wat, waar en hoe te bouwen?), maar voor vele andere beleidsterreinen van grote invloed zullen zijn.

Tijdens dit interactieve webinar is er volop ruimte voor vragen, verduidelijking en verdieping en gaan we onder leiding van onze dagvoorzitter Sophie Stravens met de deelnemers aan dit webinar in gesprek over de betekenis van de jongste prognose-uitkomsten en het grote, toenemende belang van ‘demografie in de beleidspraktijk van alledag’. 

Bekijk de bijbehorende presentatie van dit webinar.

 

Kijk webinar terug Icoon externe link Kijk webinar terug