Als aanbieder van diensten, met naast provinciale subsidie ook eigen commerciële inkomsten, moet u uw offerte opstellen volgens een vastgesteld format. Ook uw eigen financiële bedrijfsvoering moet hierop ingericht zijn. U dient een boekhoudkundige scheiding door te voeren tussen publieke en private uitgaven en inkomsten. Dit is nodig omdat de provincie bij de vergoeding van de publieke activiteiten met een subsidie of een vergoeding door een overeenkomst de Europese en de Nederlandse mededingingsregels voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) toe moet passen.

Format

De aan de provincie geoffreerde kostprijs moet gebaseerd zijn op een heldere kostenverdeling, ook weer aan de hand van het provinciale format. Aan de hand van een door Provinciale Staten vastgesteld toetsingskader wordt beoordeeld of de geoffreerde dienst als provinciale publieke taak kan worden aangemerkt.

Gebruik toetsingskader

Het is provinciaal beleid om bestaande en nieuwe provinciale (steunfunctie-)instellingen en samenwerkingsrelaties effectiever en efficiënter te laten werken en meer marktwerking mogelijk te maken. De provincie bepaalt op basis van het toetsingskader wat zij 'regulier' door steunfuncties laat doen en wat zij door de markt wil laten uitvoeren. De markt is echter dynamisch en de bereidheid van marktpartijen om publiek gewenste activiteiten uit te voeren (marktfalen) is plaats- en tijdgebonden. Daarom is de uitvoering van dit beleid geen op zichzelf staand gebeuren. Via een cyclisch proces zal het regelmatig worden geactualiseerd en bijgesteld.

Belangrijkste vragen zijn: aan wie biedt de instelling een dienst of activiteit en zijn er voor de dienst ook andere aanbieders in de markt? Door het toetsingskader naast een offerte of subsidieaanvraag te leggen ontstaat de volgende indeling:

  • een dienst behoort tot de 'publieke taak' van de provincie en kan worden aangewezen als dienst van algemeen economisch belang
  • een dienst behoort te worden aangeduid als 'private of markttaak' en kan aan de markt worden overgelaten of (op termijn) worden afstoten

Beleidsgrondslag

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben dit toetsingskader in 2006 vastgesteld voor onderzoek van het 'publieke gehalte' van diensten van instellingen, die door de provincie worden betaald. Het maakt deel uit van een heroriëntatie-traject. Doel is om taken helder af te bakenen en steunfunctieactiviteiten vanuit de provincie aan te sturen. En ook om budgetten voor activiteiten, die (ook) door de markt kunnen worden uitgevoerd te flexibiliseren. Eind november 2010 is ook de Leidraad ‘Code sturing in samenwerkingsrelaties’ voor het realiseren van provinciale doelstellingen door of in samenwerking met derden vastgesteld.

De algemene staatssteun toets

Om u een indicatie te geven of sprake is van mogelijke ongeoorloofde staatssteun heeft de provincie een beslisboom staatssteun ontwikkeld.

Contact

Toetsingskader Diensten Algemeen Economisch Belang

P.A.E.M. (Paul) Hogenhuis
Bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker