Klachtenmeldpunt aanbesteden


De provincie doet haar uiterste best om de aanbestedingsprocedure zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Bent u toch niet tevreden, dan kunt u terecht bij het meldpunt aanbesteden.

Het klachtenmeldpunt is een onafhankelijk aanspreekpunt binnen de provincie dat met een frisse blik de klacht bekijkt en daarover een advies uitbrengt aan de provincie. Onafhankelijk betekent dat de personen die het klachtenmeldpunt vormen niet direct betrokken zijn (geweest) bij (het opstellen van) de aanbesteding.

Het klachtenmeldpunt is alleen voor geschillen over aanbestedingsprocedures waarop de Aanbestedingswet van toepassing is. Het indienen van een klacht zet een aanbestedingsprocedure niet stil, tenzij de provincie anders beslist.

Waarover kunt u contact opnemen

  • U kan vragen te stellen tijdens de aanbestedingsprocedure
  • Ondernemers, branche- en belangenorganisaties kunnen aan de orde stellen dat een bepaald handelen of nalaten van de provincie in een concrete aanbesteding in strijd is met wettelijke bepalingen of met andere voorschriften die voor de aanbesteding gelden.
  • Klachten over optreden van de provincie dat inbreuk maakt op een of meer van de voor aanbestedingen geldende beginselen van transparantie, non-discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit.
  • Klachten over het verloop van de procedure overeenkomstig de 'Klachtenregeling aanbesteden provincie Noord-Brabant 2023' (pdf, 42 kB).

Bestanden

Vragen?

Wij helpen u graag verder!