De provincie Noord-Brabant geeft jaarlijks vele opdrachten aan diverse partijen. Daarbij kan het gaan om zeer verschillende soorten opdrachten, bijvoorbeeld de aanleg van een provinciale weg, de aankoop van kantoormateriaal of het uitvoeren van een onderzoek door een extern bureau.

Duidelijke afspraken

Aan deze opdrachten liggen overeenkomsten ten grondslag, met in elk geval duidelijke afspraken over:

  • wat de opdracht van de provincie inhoudt
  • wat de provincie daarvoor moet betalen

Daarnaast is het van belang om met de opdrachtnemer (degene die de opdracht uitvoert) afspraken te maken over andere aspecten van de overeenkomst. Te denken valt daarbij aan de betalingstermijn, aansprakelijkheid bij schade en dergelijke. Om niet bij elke afzonderlijke overeenkomst afspraken te hoeven maken over dit soort zaken, heeft de provincie algemene voorwaarden opgesteld die in principe bij alle overeenkomsten worden toegepast.

Drie categorieën overeenkomsten

De provincie Noord-Brabant maakt onderscheid tussen 3 categorieën overeenkomsten:

  1. overeenkomsten inzake werken, bijvoorbeeld de aanleg van infrastructuur bij provinciale wegen. Voor dergelijke overeenkomsten wordt in beginsel gebruik gemaakt van de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) 1989.
  2. overeenkomsten inzake leveringen, waarbij het vooral gaat om de levering van tastbare producten (roerende zaken als meubilair, kantoorbenodigdheden, papier, computers en dergelijke) aan de provincie. Bij overeenkomsten inzake leveringen maakt de provincie gebruik van de 'Algemene inkoopvoorwaarden Provincies 2022'.
  3. overeenkomsten inzake diensten, een zeer diverse categorie. Hier valt bijvoorbeeld het uitvoeren van onderzoeken onder, maar ook het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden en het verzorgen van catering voor de provincie. Bij overeenkomsten inzake diensten maakt de provincie gebruik van de 'Algemene inkoopvoorwaarden Provincies 2022'.

Contact

Algemene inkoop voorwaarden Provincies

A.C. (Aschwin) Popelier
Inkoopadviseur

Zie ook