De provincie probeert verdroging van natuurgebieden tegen te gaan zodat de biodiversiteit in en rond het water behouden blijft. Bescherming van natte natuur draagt bij aan ruimtelijke klimaatadaptatie. Beekdalen, moerassen en meren kunnen worden benut om water te conserveren. Daarnaast kunnen ze worden benut om water versneld af te voeren om zo wateroverlast te voorkomen. Daarom worden optimale waterstanden nagestreefd en maatregelen genomen om natuur, landbouw en waterwingebieden te beschermen en te behouden.

Natte natuurparels

In de Natte Natuurparels werkt de provincie aan het herstel van 36.000 hectare met verdroging bedreigde gebieden. Dit zijn belangrijke natuurgebieden met bijzondere ecologische waarde die afhankelijk zijn van grondwater. Ook wordt hier ingezet op verbetering van de waterkwaliteit.

Uitvoering

Naast de provincie spelen andere partijen een belangrijke rol bij de verdrogingsbestrijding. Waterschappen nemen maatregelen zoals het verhogen van de grondwaterstand en voert een gewenst grond en oppervlakte regime (GGOR) uit voor de landbouw, waterleidingbedrijven (hyperlink naar DBO) en het stedelijk gebied. Terreinbeheerders zorgen voor het herstel van waardevolle planten- en diersoorten. Ook de landbouw, waterleidingbedrijven en gemeenten leveren hun bijdrage.

Beleid

In het rapport ‘OGOR Natuur in Brabant 2010’ wordt in een leidraad beschreven hoe het beleid voor de optimale grond- en oppervlaktewaterstand (OGOR) is bepaald. In het rapport Kader voor het GGOR leest u over het herstel en de uitvoering van verdrogingsbestrijding.

Peelvenen

In de Deurnsche Peel Mariapeel en Groote Peel werkte de provincie met Staatsbosbeheer ook aan het herstel van het Hoogveen. Zie: peelvenen.nl

Zie ook