De provincie richt zich op duurzaam gebruik van het grondwater en bescherming van het grondwater dat is bestemd voor menselijke consumptie. Er zijn verschillende regels van toepassing waarvoor verschillende partijen verantwoordelijk zijn.

Grondwateronttrekkingen voor de landbouw

Bent u agrariër en heeft u vragen over beregening? Neem dan contact op met het Waterschap:

Bronbemalingen en saneringen

Voor een bronbemaling (oppompen van grondwater bij bouwwerkzaamheden) of sanering van de bodem kunt u ook terecht bij het waterschap.

Bodemenergiesysteem

Wilt u een bodemenergiesysteem aanleggen voor Koude- en warmteopslag, dan moet u een watervergunning aanvragen via het Omgevingsloket Voor vragen hierover neemt u contact op met uw omgevingsdienst.

Om een goede balans te houden tussen benutten en beschermen van grondwater, komen er nieuwe regels voor bodemenergiesystemen. Het is niet langer overal in Brabant mogelijk om tot onbeperkte diepte bodemenergiesystemen aan te leggen. Het nieuwe beleid wordt opgenomen in het Regionaal Water en Bodem Programma De bijbehorende regels komen in de Omgevingsverordening Noord-Brabant. Beide documenten zijn nog in procedure, en zullen waarschijnlijk op 1 januari 2023 in werking treden. Vooruitlopend daarop is het gewenst om bij energieplannen en woningbouw nu al rekening te houden met deze regels.

Industriële toepassingen en drinkwatervoorziening

Voor industriële toepassingen voor meer dan 150.000 kubieke meter is ook een watervergunning nodig. Hiervoor moet u een watervergunning aanvragen via het Omgevingsloket Voor vragen hierover neemt u contact op met uw omgevingsdienst. Voor industriële toepassingen voor minder dan 150.000 kubieke meter per jaar kunt u terecht bij het waterschap.

Grondwaterheffing

Wie meer dan 150.000 kubieke meter per jaar oppompt betaalt daarvoor provinciale grondwaterheffing. De regels vindt u in de Verordening grondwaterheffing Noord-Brabant

Zie ook