Beleidskader Mobiliteit

Omdat we samen meer bereiken dan alleen zet de provincie Noord-Brabant in het ‘Beleidskader Mobiliteit: koers 2030’ een koers uit om samen met haar partners Brabant klaar te maken voor het mobiliteitssysteem van de toekomst. Dat is nodig om de transitie naar een veilig, samenhangend, robuust en betrouwbaar, voor iedereen toegankelijk en schoon, stil en gezond mobiliteitssysteem te versnellen. Het Beleidskader Mobiliteit biedt houvast bij het maken van keuzes om maximale toegevoegde waarde te bieden voor Brabant.

Aanleiding

Met de Omgevingswet vervalt het huidige provinciale beleidskader voor mobiliteit en infrastructuur (het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) uit 2006). Dit grijpen we aan om alle bestaande provinciale beleidskaders over mobiliteit en infrastructuur in één integraal en kaderstellend Beleidskader Mobiliteit samen te brengen. Zo geeft het Beleidskader Mobiliteit uitwerking aan het strategisch kader van de Brabantse Omgevingsvisie 2030: 'de Kwaliteit van Brabant' en verbindt deze met het bestaande beleid zoals de visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’, de nota ‘Kwaliteit Onderhoud Provinciale Infrastructuur’ en het ‘Brabants Verkeersveiligheidsplan’.

Samen, slagvaardig en slim

Het ontwikkelen van en uitvoering geven aan het Beleidskader Mobiliteit doen we conform het motto van ons bestuursakkoord ‘samen, slagvaardig en slim’. Dat betekent dat we als provincie nauw samenwerken met de samenleving, zowel in nationaal als in internationaal verband. Om die samenwerking een impuls te geven, hebben we in februari 2020 de startnotitie uitgebracht. Met onze private en maatschappelijke partners zijn we vervolgens in dialoog gegaan (‘tussensprints’) op zoek naar de belangrijkste opgaven, kansen en aanknopingspunten voor samenwerking. Daarmee is voortgebouwd op het gesprek dat we in 2019 hebben gevoerd met inwoners van Brabant over de toekomst van mobiliteit. Dit proces van tussensprints is op 9 september 2020 afgerond tijdens de ‘Eindsprint’, waarbij Christophe van der Maat de kern van het Beleidskader Mobiliteit gepresenteerd heeft aan 80 publieke en private partners. Ook besprak hij de vervolgstappen (“van dialoog naar doen”) om slagvaardig samen te werken aan het realiseren van onze ambities. De opbrengt van dit proces is verwerkt in dit Beleidskader Mobiliteit.

Regionale mobiliteitsagenda’s en -programma’s

De ambities uit het Beleidskader Mobiliteit zijn Brabant-breed, maar elke regio heeft zijn eigen karakteristiek en mobiliteitsopgaven. Daarom werken we met de vier Brabantse regio’s aan de ontwikkeling van regionale mobiliteitsagenda’s. Daarin staan die opgaven die er voor provincie én regio toe doen en waaraan we de komende jaren op een slimme en innovatieve manier gaan werken. Deze opgaven hanteren we als vertrekpunt bij het maken van keuzes in de jaarlijks vast te stellen adaptieve regionale mobiliteitsprogramma’s.

Webinar 09 september 2020

Op 09 september 2020 vond er een webinar plaats. Bekijk het webinar terug

Zie ook