Omgevingslawaai

Europese richtlijn omgevingslawaai

Veel mensen ondervinden geluidshinder als gevolg van wegverkeer. Omdat geluidshinder invloed heeft op de gezondheid, heeft de Europese Unie besloten de richtlijn omgevingslawaai op te stellen. Deze richtlijn is opgenomen in de Wet milieubeheer en maakt de geluidsituatie inzichtelijk. Op basis van de richtlijn omgevingslawaai maakt de provincie elke 5 jaar een geluidbelastingkaart en een Actieplan. Hierin staat hoeveel mensen aan lawaai blootgesteld worden.

Geluidsbelastingkaarten

De geluidbelastingkaarten geven informatie over de huidige geluidsbelasting in de buurt van woningen, ziekenhuizen en scholen langs drukke provinciale wegen. Uit de rapportage van 2017 blijken 9100 Brabanders dagelijks hinder te ervaren van verkeerslawaai, van wie 2.800 ernstig. Circa 1200 mensen slapen slecht door geluidsoverlast. De geluidbelasting is in een aantal kaarten weer gegeven (Lden deel 1 en Lden deel 2 en Lnight deel 1 en Lnight deel 2). 

Actieplan 2018-2023

Uit de geluidsbelastingkaart is af te leiden op welke locaties veel geluidhinder optreedt. De geluidbelastingkaart vormt met de bijbehorende tabellen voor de Gedeputeerde Staten het uitgangspunt voor het Actieplan Geluid 2018-2023. Hierin legt de provincie haar plan van aanpak vast voor de aanpak van overlast de komende jaren. Op 18 december 2018 heeft GS het Actieplan Geluid 2018-2023 vastgesteld. Op basis van dit Actieplan Geluid is de prognose dat het aantal mensen dat wordt gehinderd oor het geluid van provinciale wegen, de komende vijf jaar naar verwachting met 31 tot 46 procent zal afnemen.

Verlaagde geluidsdrempel

In het Actieplan is opgenomen dat bij het aanleggen en onderhouden van provinciale wegen de provincie ook de mogelijkheden onderzoekt om de geluidshinder voor bewoners in de directe omgeving te beperken. De geluidsdrempel is daarbij vastgesteld op 65 dB. Om deze ook in de toekomst niet te overschrijden wil de provincie geluidsbelastingen hoger dan 60 dB voorkomen of verhelpen.

Dat kan op verschillende manieren. Het grootste positieve effect heeft het aanleggen van rondwegen/omleidingen; simpelweg omdat de betrokkenen dan verder van de weg af komen te zitten. Inwoners van Valkenswaard (N69), Baarle-Nassau (N260/N639), Zevenbergen (N285) en dongen/Oosterhout (N629) gaan daar de komende jaren de voordelen van ondervinden. Andere geluidsreducerende maatregelen zijn het gebruik van 'stil asfalt' en het aanleggen van geluidswallen/-schermen.

Op sommige locaties is het om praktische redenen onmogelijk de geluidsbelasting voldoende terug te dringen. De bewoners langs wegen waar onderhoud aan wordt gepleegd, kunnen gebruikmaken van een (nog op te stellen) subsidieregeling om maatregelen aan de gevel te treffen die zorgen voor een aanvaardbaar geluidsniveau in de woning. De provincie benadert bewoners die hiervoor in aanmerking komen.

Zie ook