Graafmachine

Bepaalde activiteiten zijn vrijgesteld en sommige hoeft u alleen maar te melden bij de provincie. Ontgronden zonder vergunning of melding is illegaal en wordt altijd gemeld bij het Openbaar Ministerie.

Procedure bepalen

Uw ontgrondings- en inrichtingsactiviteiten, het omgevingsplan en de directe omgeving bepalen welke procedure voor u geldt. Via de vergunningencheck in het Omgevingsloket kunt u zien welke procedure voor uw project geldt.

Vergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit zijn kosten verbonden. Zie hiervoor de provinciale legesverordening.

De provincie heeft in de Beleidsregel omgevingsrecht (hoofdstuk 5) aangegeven welke uitgangspunten de provincie hanteert voor de vergunningverlening.

Melding

Uw melding van een ontgronding moet minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden gedaan zijn. Een melding doet u via het Omgevingsloket.

Vrijstelling

Een overzicht van wanneer een vrijstelling geldt, vindt u in Omgevingsverordening Noord-Brabant.

Ontgrondingen voor de landbouw

Voor de landbouw gelden dezelfde regels. Meer hierover leest u in het artikel: Ontgrondingen voor de landbouw.

Zandwinningen

Bij grote ontgrondingsprojecten waarbij zandwinning één van de doelstellingen is, wordt GS bij de behandeling van de vergunningaanvraag geadviseerd door de Adviescommissie multifunctionele ontgrondingen. Deze externe commissie adviseert over de ruimtelijke en ecologische kwaliteit, de maatschappelijke meerwaarde, de bijdrage aan een duurzame circulaire bouwgrondstoffenvoorziening en het maatschappelijk draagvlak van een ontgrondingsproject.

Vragen

Vragen over uw vergunning, vrijstelling of melding stelt u aan Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Schade door ontgronding

Mocht er schade ontstaan door een ontgronding, neem dan ook contact op met Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. De provincie kan nadeelcompensatie uitkeren.

Zie ook