In 2013 heeft de provincie Noord-Brabant, samen met de andere provincies, met het Rijk afgesproken om een bijdrage te leveren aan 6000 MW wind op land in 2020. De regio West-Brabant heeft in 2011 aangegeven daar een aandeel in te gaan leveren. Eén van de projecten welke door de gemeente Steenbergen is toegezegd, is de opschaling van het windpark Karolinapolder (voorheen Karolinadijk).

4 windturbines vervangen in Karolinapolder

Het bestaande windpark Karolinadijk ligt bij de kern van Dinteloord, langs het Volkerak. De 4 windturbines die nu langs de dijk staan, worden verwijderd. Vervolgens worden er 4 hogere turbines gebouwd in het gebied. Daarmee wordt invulling gegeven aan de afspraak tussen de gemeente Steenbergen en de provincie. Maar ook aan de afspraak tussen provincie en het Rijk. Er is nog geen keuze gemaakt in het merk en type windturbine dat zal worden geplaatst.

Bestuurlijk proces

De bevoegdheid om een besluit te nemen over een windpark met een vermogen van meer dan 5 MW ligt, volgens de Elektriciteitswet, bij de provincie. In januari 2018 heeft de provincie besloten om, op verzoek van de gemeente Steenbergen, van deze bevoegdheid af te zien. Dit kan volgens de Elektriciteitswet alleen maar als een gemeente snel een besluit kan en wil nemen over een windpark.

Op 10 september 2019 heeft de provincie besloten om de bevoegdheid voor besluitvorming over deze vergunning van de gemeente in te trekken. Ook heeft de provincie de lopende vergunningprocedure van de gemeente overgenomen. Dit omdat de gemeente geen zicht had op het tijdig te kunnen voldoen aan de afspraak voor voldoende windenergie.

Het Windpark Karolinapolder past zowel binnen de provinciale Verordening ruimte als de gemeentelijke structuurvisie. Ook zijn er al goede afspraken rond sociale participatie gemaakt. De provincie wil de besluitvorming over het windproject in Steenbergen daarom op korte termijn afronden.

Sociale randvoorwaarden

Door de procedure voor de vergunningaanvraag van de gemeente over te nemen, kan de provincie invulling geven aan de afspraak met het Rijk. Bovendien kan zo nog gebruik worden gemaakt van de gunstige regeling SDE+ 2019.  Met deze regeling en de Overeenkomst Sociale Randvoorwaarden worden direct omwonenden het meeste tegemoet gekomen in hun wensen op gebied van hinderbeperking en kunnen ze het meeste delen in de lusten.

Om slagschaduw te beperken, komt er voor de omwonenden een goede stilstandsvoorziening. Daarnaast komt er voor omwonenden en inwoners van Dinteloord geld beschikbaar, o.a. om in te zetten voor de duurzame energieopgave in de eigen omgeving (zonnepanelen op daken, isolatie van woningen, enz.).

Omgevingsvergunning is verleend

Tijdens de Statenvergadering van 25 oktober 2019 hebben Provinciale Staten een ’Verklaring van geen bedenkingen’ voor het Windpark Karolinapolder afgegeven. Na die afgifte, kon het college van GS op 29 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeven voor windpark Karolinapolder. Hiermee kan de ontwikkelaar innogy 4 windturbines met een tiphoogte tussen de 180 en 215 meter realiseren. Tegelijk zijn er afspraken gemaakt over sociale randvoorwaarden.

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Raad van State. Één van de beroepen geeft aanleiding om de omgevingsvergunning van 29 oktober 2019 te wijzigen. Het wijzigingsbesluit ligt vanaf 23 maart 2020 tot en met 4 mei 2020 ter inzage. De omgevingsvergunning kan via onderstaande stukken digitaal worden ingekeken. Belanghebbenden kunnen tot en met 4 mei 2020 beroep instellen tegen het wijzigingsbesluit. Raadpleeg de Kennisgeving wijzigingsbesluit Windturbines Karolinapolder Steenbergen en het Besluit wijziging omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder Steenbergen.

MER-Beoordelingsbesluit

Het college van GS heeft besloten het MER-beoordelingsbesluit van de gemeente Steenbergen over het Windpark Karolinapolder te Steenbergen, over te nemen. Ter info vindt u hier de documenten rond het MER-beoordelingsbesluit: de Actualisatie Aanmeldingsnotitie MER Windpark Karolinapolder Steenbergen, het MER-beoordelingsbesluit gemeente Steenbergen en het MER-beoordelingsbesluit provincie Noord-Brabant. Tegen een besluit om af te zien van een Milieueffectrapport staat in dit geval geen bezwaar en beroep open.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de Statenstukken en de zakelijke overeenkomst grondexploitatie (anterieure overeenkomst).

Zie ook