Voorgeschiedenis

Het college van GS heeft op 29 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgegeven voor windpark Karolinapolder. Hiermee kan de ontwikkelaar RWE 4 windturbines met een tiphoogte tussen de 180 en 215 meter realiseren. Tegelijk zijn er afspraken gemaakt over sociale randvoorwaarden.

Tegen de omgevingsvergunning is beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft hierop beslist op 12 april 2023.

Omgevingsvergunning

Voor het bouwen van de 4 vervangende windturbines is eerder een omgevingsvergunning verleend. Tegen deze omgevingsvergunning is bezwaar ingediend bij de Raad van State. De Raad van State deed hierover op 12 april 2023 een uitspraak. Zij gaf in deze uitspraak onder andere aan dat de door de provincie Noord-Brabant eigen onderbouwde normen voor de 4 windturbines aanvaardbaar zijn. Hiermee bleef de omgevingsvergunning in stand.

Natuurvergunning

Daarnaast is er voor het bouwen en in bedrijf hebben van de vier vervangende windturbines ook een natuurvergunning verleend. Ook hiertegen is beroep aangetekend bij de Raad van State. De Raad van State deed op 6 december 2023 een uitspraak en wees dit bezwaar af. De bouw van de windturbines gaat daarmee definitief door.

Regelingen en planschade

Sociale randvoorwaarden

In het voortraject heeft provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt met de ontwikkelaar over sociale randvoorwaarden voor de omgeving. Deze gaan onder meer over mitigatie van de effecten van slagschaduw, geluid en obstakelverlichting en een tegemoetkoming in de planschade aan omwonenden. Ook wordt er voorzien in een Burenregeling voor de directe omgeving, een Energietransitiefonds voor Dinteloord en een financiële afdracht voor kwaliteitsverbetering van het landschap. De komende periode werkt de provincie deze regelingen verder uit.

Planschade aanvragen

De komst van de vervangende windturbines in de Karolinapolder kan mogelijk negatieve gevolgen voor u hebben. Zo kan uw huis of grond bijvoorbeeld minder waard worden. Ook kan het dat uw bedrijf nadelen heeft van het windpark. Deze gevolgen heten formeel 'planschade'. Als dit op u van toepassing is, en u voldoet aan een aantal voorwaarden, heeft u mogelijk recht op een nadeelcompensatie. Op basis van artikel 4.5 van de Algemene wet Bestuursrecht (AwB) kan u dan een planschadeverzoek bij de provincie indienen. Lees meer over de beleidsregel nadeelcompensatie Noord-Brabant.

Een planschadeverzoek dient u bij Gedeputeerde Staten in tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning (voor de windturbines van Karolinapolder is dat tot 13 april 2028). Zie hiervoor: 

Zie ook