Voorgeschiedenis

Het college van GS heeft op 29 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgegeven voor windpark Karolinapolder. Hiermee kan de ontwikkelaar RWE 4 windturbines met een tiphoogte tussen de 180 en 215 meter realiseren. Tegelijk zijn er afspraken gemaakt over sociale randvoorwaarden.

Tegen de omgevingsvergunning is beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft hierop beslist op 12 april 2023.

Uitspraak Raad van State 12 april 2023

Het ingediende beroep verwees onder meer naar het zogenaamde Nevele-arrest van het Europese Hof van Justitie. Op basis van dit arrest had de Raad van State in 2021 geoordeeld dat de landelijke milieunormen voor windturbines niet toepasbaar waren. De nationale regering moest eerst een milieubeoordeling maken voor de normen voor geluid, slagschaduw, schittering en veiligheid. In diezelfde uitspraak gaf de Raad van State aan dat provincies en gemeenten eigen onderbouwde windturbinenormen kunnen stellen voor geluid, slagschaduw, schittering en externe veiligheid. De provincie Noord-Brabant heeft dit gedaan voor het windpark Karolinapolder in Dinteloord.

De Raad van State heeft op 12 april 2023 een uitspraak gedaan over windpark Karolinapolder. Volgens de Raad van State zijn de door de provincie Noord-Brabant eigen onderbouwde normen aanvaardbaar. Hiermee kon de omgevingsvergunning in stand blijven volgens de Raad van State.

Hoe verder na 12 april 2023?

Beroep tegen natuurvergunning

Voor de realisatie van de 4 vervangende windturbines is eerder een natuurvergunning verleend. Ook hiertegen is beroep aangetekend bij de Raad van State. Pas als de Raad van State hierover een uitspraak heeft gedaan, kunnen de nieuwe turbines worden gebouwd. De uitspraak over de natuurvergunning wordt op korte termijn verwacht.

Sociale randvoorwaarden

In het voortraject heeft provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt met de ontwikkelaar over sociale randvoorwaarden voor de omgeving. Deze gaan onder meer over mitigatie van de effecten van slagschaduw, geluid en obstakelverlichting en een tegemoetkoming in de planschade aan omwonenden. Ook wordt er voorzien in een Burenregeling voor de directe omgeving, een Energietransitiefonds voor Dinteloord en een financiële afdracht voor kwaliteitsverbetering van het landschap. De komende periode werkt de provincie deze regelingen verder uit.

Planschade aanvragen

De komst van de vervangende windturbines in de Karolinapolder kan mogelijk negatieve gevolgen voor u hebben. Zo kan uw huis of grond bijvoorbeeld minder waard worden. Ook kan het dat uw bedrijf nadelen heeft van het windpark. Deze gevolgen heten formeel ‘planschade’. Als dit op u van toepassing is, en u voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u mogelijk recht hebben op een tegemoetkoming in planschade. Meer informatie over deze regeling vindt u op overheid.nl

Een planschadeverzoek kunt u bij Gedeputeerde Staten indienen tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning (voor de windturbines van Karolinapolder is dat tot 13 april 2028). Zie hiervoor: 

Zie ook