Proces

De bevoegdheid om een besluit te nemen over een windpark met een vermogen van meer dan 5 MW ligt, volgens de Elektriciteitswet, bij de provincie. In januari 2018 heeft de provincie besloten om, op verzoek van de gemeente Steenbergen, van deze bevoegdheid af te zien. Dit kan volgens de Elektriciteitswet alleen maar als een gemeente snel een besluit kan en wil nemen over een windpark.

Op 10 september 2019 heeft de provincie besloten om de bevoegdheid voor besluitvorming over deze vergunning van de gemeente in te trekken. Ook heeft de provincie de lopende vergunningprocedure van de gemeente overgenomen. Dit omdat de gemeente geen zicht had op het tijdig te kunnen voldoen aan de afspraak voor voldoende windenergie.

Het Windpark Karolinapolder past zowel binnen de provinciale Verordening ruimte als de gemeentelijke structuurvisie. Ook zijn er al goede afspraken rond sociale participatie gemaakt. De provincie wil de besluitvorming over het windproject in Steenbergen daarom op korte termijn afronden. Het wijzigingsbesluit Windturbines Karolinapolder Steenbergen, lag vanaf 28 juni 2021 tot en met 9 augustus 2021 ter inzage.

Sociale randvoorwaarden

Door de procedure voor de vergunningaanvraag van de gemeente over te nemen, kan de provincie invulling geven aan de afspraak met het Rijk. Bovendien kan zo nog gebruik worden gemaakt van de gunstige regeling SDE+ 2019. Met deze regeling en de Overeenkomst Sociale Randvoorwaarden worden direct omwonenden het meeste tegemoet gekomen in hun wensen op gebied van hinderbeperking en kunnen ze het meeste delen in de lusten.

Om slagschaduw te beperken, komt er voor de omwonenden een goede stilstandsvoorziening. Daarnaast komt er voor omwonenden en inwoners van Dinteloord geld beschikbaar, o.a. om in te zetten voor de duurzame energieopgave in de eigen omgeving (zonnepanelen op daken, isolatie van woningen, enz.).

Omgevingsvergunning is verleend

Tijdens de Statenvergadering van 25 oktober 2019 hebben Provinciale Staten een ’Verklaring van geen bedenkingen’ voor het Windpark Karolinapolder afgegeven. Na die afgifte, kon het college van GS op 29 oktober 2019 een omgevingsvergunning afgeven voor windpark Karolinapolder. Hiermee kan de ontwikkelaar innogy 4 windturbines met een tiphoogte tussen de 180 en 215 meter realiseren. Tegelijk zijn er afspraken gemaakt over sociale randvoorwaarden.

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Raad van State.

Zitting Raad van State

De Raad van State heeft de zittingsdatum van 24 februari 2022 uitgesteld. De nieuwe datum is nog niet bekend.

Zie ook