Aanvrager/Melder
R.E.K. Europe BV
Locatie
Oosterhout, Koopvaardijweg 54
Product
melding activiteitenbesluit milieubeheer
Fase
melding verleend
Omschrijving
het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit voor het project gelegen aan de Koopvaardijweg 54 te4 Oosterhout
Verlening
Download R.E.K. Europe BV - Oosterhout - melding activiteitenbesluit milieubeheer PDF Download besluit
Projectleider
H. Lobbezoo
Contact
013 2060100
Zaaknummer
13111129
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail