De verplichting tot het opstellen van een actieplan is opgenomen in artikel 11.12 Wet milieubeheer en vloeit voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn omgevingslawaai in Nederland. In dit actieplan staat het geluidsbeleid voor de periode 2018-2023. Centraal in het plan staat de zogenaamde plandrempel. Als de geluidbelasting hoger is dan de plandrempel, worden ook de voorgenomen maatregelen aangegeven waarmee de overschrijdingen ongedaan kunnen worden gemaakt. Daarnaast is het plan er op gericht toekomstige overschrijdingen te voorkomen.

Periode terinzagelegging voor zienswijzen

Het ontwerpactieplan ligt vanaf 1 november 2018 tot en met 13 december 2018 ter inzage op het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s Hertogenbosch.

Eenieder kan over het ontwerp Actieplan tot en met 13 december 2018 schriftelijk of mondeling zienwijzen naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen binnen deze periode, kunt u contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs, tel. 073-681 28 29.

Bezwaar

Tegen de vaststelling van het actieplan is, na verwerking van de ingediende zienswijzen, geen bezwaar of beroep mogelijk. Het actieplan bevat alleen beleidsvoornemens en voorgenomen maatregelen en is niet gericht op direct rechtsgevolg.

Contact

Ontwerp Actieplan Geluid 2018-2023

Zie ook