De Verordening water Noord-Brabant richt zich vooral tot waterschappen. In de Verordening zijn normen opgenomen voor regionale waterkeringen en voor wateroverlast. De gebiedsbegrenzingen waar deze normen van toepassing zijn worden aangepast. Een wijziging van de Verordening water is nodig vanwege nieuwe inzichten uit toetsingen voor klimaatontwikkeling.

Inspraak

U kunt vanaf 8 februari 2018 tot 8 maart 2018 een inspraakreactie indienen. Het ontwerp en de bijlagen (toelichting en kaarten) kunt u downloaden. Deze stukken liggen ook ter inzage bij het Brabant Loket van het provinciehuis.

Digitaal

Digitale reacties kunnen tot 8 maart 2018 ingediend worden via:

Schriftelijk

Schriftelijke reacties , onder vermelding van het nummer C2220333, kunnen van 8 februari tot 8 maart 2018 gericht worden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, per adres, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch.

Rechtsbescherming

Na de inspraaktermijn wordt een definitief besluit door Provinciale Staten genomen. Tegen de vaststelling van een verordening staan geen rechtsmiddelen open.

Inlichtingen

Voor verdere inlichtingen over dit ontwerp en de verdere procedure kunt u contact opnemen met mevrouw D.A.B. van Zwieten-Seip (dvzwieten@brabant.nl, tel. 073- 680 8066).

Zie ook