Deze ontheffing is voor het aanleggen en verwijderen van een afvoerleiding van bronbemalingswater en het gebruik van het gasexportstation, Tramweg ong. te Esbeek als uitvalsbasis voor het onderhoudsproject “Hilvarenbeek-Ravenstein in het stiltegebied ‘De Utrecht’ in de gemeente Hilvarenbeek.

De activiteiten vinden plaats binnen en buiten de inrichting. Aangezien de regels in de Provinciale Milieuverordening niet van toepassing zijn op activiteiten binnen de inrichting, heeft de ontheffing slechts betrekking op activiteiten buiten de inrichting (verkeersbewegingen personen- en vrachtwagens en het aanleggen/verwijderen van de afvoerleiding) in het stiltegebied ‘De Utrecht’ in de gemeente Hilvarenbeek, waarbij in de periode van 1 april 2018 tot en met 31 oktober 2019 de ervaring van de natuurlijke geluiden wordt verstoord.

Stukken inzien

Het verzoek (ingekomen op 26 november 2018), de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 december 2018 tot 28 januari 2019 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis, Vrijthof 10 te Hilvarenbeek. Ook kunt u de stukken inzien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s Hertogenbosch. U neemt daarvoor contact op met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (073) 681 2829. De stukken zijn ook te downloaden. 

Bezwaar indienen

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 17 december 2018 tot 28 januari 2018 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het bestreden besluit
  • de gronden van het bezwaar

Voorlopige voorziening

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U richt dit verzoek aan: de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage

Contact

Ontheffing stiltegebied De Utrecht in Hilvarenbeek

Zie ook