Daarbij wordt in het stiltegebied ‘De Deurnsche Peel’ op een aantal dagen in de periode tussen 30 mei 2019 en 18 juni 2019 de ervaring van de natuurlijke geluiden verstoord.

Stukken inzien

Het verzoek (ingekomen op 21 januari 2019), de ontheffing en de bijbehorende stukken zijn te downloaden. Daarnaast liggen deze vanaf 15 februari 2019 tot en met 29 maart 2019 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Deurne, Markt 1 te Deurne. En tevens in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. Voor een afspraak neemt u contact op met de heer ing. J.G.F. de Wijs, telefoon (073) 681 2829. 

Reageren

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 15 februari 2019 tot en met 29 maart 2019 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het bestreden besluit
  • de gronden van het bezwaar

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Contact

Ontheffing het stiltegebied De Deurnsche Peel

Zie ook