Het projectgebied ligt in 4 gemeenten in de provincie Noord-Brabant, te weten de gemeente Bladel, de gemeente Reusel-De Mierden, de gemeente Hilvarenbeek en de gemeente Oirschot. Vanwege de bijzondere natuurwaarden is het gebied aangewezen als Natura-2000-gebied onder de naam “Kempenland West”. Omdat er in het gebied stikstofgevoelige natuur voorkomt is het gebied aangewezen als natuurherstelgebied in het kader van het project Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof, worden herstelmaatregelen genomen. Daarvoor worden een Projectplan Waterwet (PPWW), een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en een milieueffectrapportage (MER) opgesteld.

Stukken inzien

Op 13 maart 2019 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de MER voor het PAS-project De Utrecht en Reusel De Mierden vrijgegeven voor inspraak. Gedurende de inspraakperiode van 18 maart 2019 t/m 29 april 2019 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau tijdens reguliere openingstijden voor eenieder ter inzage op de volgende locaties:

  •  het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch
  •  de gemeentekantoren te Bladel, Reusel-De Mierden, Hilvarenbeek en Oirschot
  •  het Waterschapshuis van Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56, Boxtel

U kunt de stukken downloaden.  

Reageren

U kunt van 18 maart 2019 t/m 29 april 2019 uw reactie op de NRD digitaal indienen via het e-formulier

U kunt uw reactie ook schriftelijk geven door deze te sturen naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: Notitie Reikwijdte en Detailniveau De Utrecht en Reusel-De Mierden.

Geef in uw reactie duidelijk aan over welk hoofdstuk, welke paragraaf of welke bijlage uw opmerking gaat. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel digitaal of schriftelijk is voldoende.

Wat gebeurt er met mijn reactie?

Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie en opgenomen in een Nota van Zienswijzen.
Daarin staat hoe de zienswijzen worden meegenomen in het uit te werken MER. U krijgt daarna uiteraard nog de gelegenheid om op het MER te reageren. De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt om advies gevraagd over de NRD. Wij verzoeken de commissie om daar ook de ingediende zienswijzen bij te betrekken.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Brabant Loket, telefoon 073-6812812.

Inloopbijeenkomst

Op 26 februari 2019 is er een algemene informatiebijeenkomst gehouden in de Buitenman te Lage Mierde over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van het project De Utrecht en Reusel De Mierden. Geïnteresseerden zijn tijdens deze bijeenkomst op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken rondom het project en de stappen die hierin, samen met de omgeving, in 2019 worden gezet. Tijdens deze bijeenkomst is al aangekondigd dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage wordt gelegd en dat het mogelijk is om hierop in te spreken.
Op 4 april 2019 is er van 's middags 16.00 uur tot 's avonds 20.00 uur gelegenheid in Gemeenschapshuis De Ster, de Houtert 6, 5094 GN te Lage Mierde om kennis te nemen van de NRD en de voorgenomen alternatieven. Tijdens deze inloopbijeenkomst zijn er personen aanwezig van de provincie Noord-Brabant en het Waterschap De Dommel om uw vragen te beantwoorden.

Waarom een Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

Voor het project De Utrecht en Reusel-De Mierden wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER heeft als doel om het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming over de aanpak en uitvoering van het project. Het opstellen van een MER begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD wordt aangegeven welke alternatieven en milieuaspecten in het MER onderzocht worden en hoe dat gaat gebeuren.

Contact

Milieueffectrapport De Utrecht en Reusel-De Mierden

Zie ook