Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel heeft voor het project op 11 juni 2019 het ontwerp-projectplan Waterwet vastgesteld. In overleg met de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende heeft de provincie voor een gedeelte van het projectgebied een inpassingsplan opgesteld, dat op 2 juli 2019 door Gedeputeerde Staten in ontwerp is vastgesteld. De plannen met planidn: NL.IMRO.9930.ipOudeStrijperAa-on01 liggen ter inzage.

Gedeputeerde Staten hebben op 21 juni 2018 besloten op de realisering van het project “Oude Strijper Aa”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. Om de plannen uit te kunnen voeren is ook een ontheffing van de Wet natuurbescherming (soortenbescherming) nodig die op 17 juni 2019 door Gedeputeerde Staten in ontwerp is vastgesteld.

Inspraakperiode

Van 11 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019 kunt u inspreken op het Ontwerp-projectplan Waterwet “Herinrichting Oude Strijper Aa”, ontwerp-inpassingsplan “Herinrichting Oude Strijper Aa”, inclusief m.e.r.-beoordeling en ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming). Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen, dan wel apart per plan/besluit, in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of de zienswijze gericht is tegen projectplan waterwet, het inpassingsplan, danwel de ontheffing Wet natuurbescherming.

Stukken inzien

U kunt het ontwerp inpassingsplan van de Oude Strijper Aa inclusief m.e.r-beoordeling inzien via de inspraakviewer www.brabant.nl/ontwerpipOudeStrijperAa. Evenals het ontwerp-projectplan Waterwet van Waterschap de Dommel inclusief m.e.r.-beoordeling als de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming).

Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:

  • Gemeentehuis Heeze Leende, Jan Deckersstraat 2 te Heeze
  • Gemeentehuis Cranendonk, Capucijnerplein 1 te Budel
  • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch

Digitaal reageren

U kunt eenvoudig digitaal reageren via www.brabant.nl/ontwerpipOudeStrijperAa
U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.

Schriftelijk reageren

Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van “projectplan/inpassingsplan Herinrichting Oude Strijper Aa, C2247324.

Mondeling reageren

Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met de heer R. Dobbelsteen, via 06-50732137 of rdobbelsteen@dommel.nl

Vervolg

Het projectplan, het inpassingsplan en de ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming) zullen mede op basis van de ingediende zienswijzen definitief worden vastgesteld. Het projectplan behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De besluiten worden tegelijkertijd gepubliceerd. In deze publicatie wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met heer R. Dobbelsteen, technisch manager van het waterschap, via 06-50732137 of rdobbelsteen@dommel.nl

Contact

Herinrichting Oude Strijper Aa