Natura 2000 beheerplan  Vastgesteld door
 Biesbosch  Provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, ministerie I&W
 Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen  Provincie Noord-Brabant, ministeries van I&W en LNV

Stukken inzien

De stukken liggen van 17 januari tot en met 27 februari 2019 ter inzage. De beheerplannen, de bijbehorende nota van antwoord en een kaartbijlage, kunt u bekijken in het provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch (openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30 uur – 16.30 uur). Deze zijn ook te downloaden.

Reageren

Tegen de definitieve beheerplannen kunt u tijdens de termijn van tervisielegging in beroep gaan bij de rechtbank Oost-Brabant. Uw beroepschrift stuurt u naar: Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

Het beroepschrift dient tenminste te bevatten:

  • Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen, waarbij u ook aangeeft tegen welke specifieke handelingen die zijn genoemd in het beheerplan uw beroep is gericht
  • de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze hebt kunnen indienen
  • uw naam en adres, de datum en uw handtekening

Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Hangende het beroep kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant.
Voor het instellen van beroep en voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Wie kunnen er in beroep tegen het beheerplan?

U kunt in beroep gaan tegen een beheerplan bij de rechtbank Oost-Brabant als u belanghebbende bent, dat wil zeggen een (rechts)persoon die rechtstreeks gevolgen ondervindt van het beheerplan. U moet wel eerder tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbeheerplan. Als u dat niet hebt gedaan, moet u kunnen aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen. U kunt eveneens beroep instellen als u het niet eens bent met de wijzigingen in het definitieve beheerplan ten opzichte van het ontwerpbeheerplan.

Een beroep kan alleen worden ingesteld tegen specifieke onderdelen van het beheerplan. Beroep staat volgens artikel 8.1 van de Wet natuurbescherming alleen open tegen de beschrijving van projecten of andere handelingen die het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen en via het beheerplan zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming. Geen beroep is mogelijk tegen de elementen gericht op uitvoering, zoals de maatregelen of de fasering van de uitvoering.

Contact

Beheerplannen Biesbosch en Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Zie ook