Algoritmes


Een wereld zonder algoritmes is niet meer voor te stellen. Denk aan het algoritme dat je gezicht kan herkennen voor het ontgrendelen van je smartphone, het algoritme dat je tijdlijn op social media indeelt op basis van je voorkeuren en het algoritme dat realtime verkeersinformatie gebruikt om je de snelste route aan te bevelen.

Open over de inzet van algoritmes

Algoritmes zijn goed in het uitvoeren van bepaalde taken, zoals data in een volgorde zetten, in groepen indelen en verbanden leggen. Algoritmes kunnen helpen bij het zorgen voor betere inzichten of het uitvoeren van terugkerende handelingen. Ook de provincie benut steeds vaker data om tot beleid en beslissingen te komen en zet algoritmes in bij het efficiënter uitvoeren van wettelijke taken. De provincie wil voorzichtig zijn met het toepassen van algoritmes en goed zicht en controle houden op de werking ervan. Het moet altijd duidelijk zijn waarom het ingezet wordt en helder zijn hoe het algoritme is opgebouwd. Daarom deelt de provincie hier informatie over via het landelijke algoritmeregister.

Wat is de werking van een algoritme?

Een algoritme wordt ingezet om een bepaald doel te behalen, door het zetten van een reeks van stappen of herhalingen. Algoritmes gebruiken hiervoor data als input. Het kan ingezet worden om een proces sneller, efficiënter of goedkoper uit te kunnen voeren, maar ook om meer inzichten te verkrijgen. Algoritmes worden door de provincie ingezet om bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven van Brabant.

Er zijn veel verschillende soorten algoritmes, van eenvoudig tot zeer complex, met allemaal hun eigen werking. Bij het ene algoritme is het inzichtelijker wat er gebeurt dan bij het andere algoritme. De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om uit te kunnen leggen hoe een algoritme is opgebouwd, welke data het gebruikt en waarom we het inzetten. Daarom publiceren we de algoritmes die mogelijk impact hebben op inwoners en bedrijven in Brabant, in een algoritmeregister.

Wat is een algoritmeregister?

Het doel van een algoritmeregister is duidelijkheid geven over de algoritmes die worden ingezet en mogelijk impact hebben op inwoners en bedrijven in Brabant. In het algoritmeregister kunt u terugvinden welke algoritmes invloed hebben op het beleid in Brabant en andere overheden. Maar ook waarom het algoritme gebruikt wordt, welke data gebruikt wordt en hoe ervoor gezorgd is dat er menselijk toezicht is op wat een algoritme voor ons doet. Het gaat niet alleen om het algoritme zelf, maar vooral om de manier waarop het algoritme wordt ingezet voor het te behalen doel.

Waarom een algoritmeregister?

Algoritmes kunnen invloed hebben op bijvoorbeeld de privacy en autonomie van inwoners. En het is soms lastig om te volgen welke invloed algoritmes hebben op besluitvorming. De provincie Noord-Brabant wil algoritmes alleen gebruiken in besluitvormingsprocessen wanneer helemaal uitgelegd kan worden hoe het besluit tot stand is gekomen en waarom. Daarnaast gaat EU-wetgeving het de overheden verplichten om openheid te geven over algoritmes en impact hebben op mensen.

De provincie Noord-Brabant wil open zijn over de manier waarop beslissingen tot stand komen, ervoor zorgen dat ze leiden tot eerlijke beslissingen en zorgen voor vertrouwen in het gebruik van algoritmes. Het register helpt om inzicht te geven in de toepassingen van algoritmes.

Meer informatie

  • Wilt u meer weten over de algoritmes die we in Brabant inzetten? Bekijk ze in het algoritmeregister.

Contact Algoritmeregister

Heeft u nog vragen? Stel ze dan via algoritmeregister@brabant.nl

Algoritmeregister

Het Algoritmeregister helpt om algoritmes vindbaar te maken, uit te leggen en hun toepassing en resultaten begrijpelijk te maken.