1 Statendag 22 februari 2019 - - - - - 09.15 UUR - 09.30 UUR Aanbiedingsmoment Petitie over maatregelen rondom knooppunt Hooipolder

2 09:00 UUR - 10:00 UUR THEMA ENERGIE

Bijlagen

2.1 E-catcher

Bijlagen

2.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Spierings tot het houden van themabijeenkomst over `Uitwerking van de motie Provinciehuis als innovatieve E-catcher` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 17 december 2018

2.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Proces uitwerking motie provinciehuis als innovatieve E-catcher

3 12:00 UUR - 12:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

4 10:00 UUR - 11:15 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

4.1 Sociale Veerkracht

Bijlagen

4.2 Advies Procedurevergadering 21 januari 2019 op verzoek van de statenfractie van GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over `de evaluatie van het programma sociale veerkracht`

4.3 Statenmededeling Evaluatie ex art 217a Provinciewet betreffende het programma Versterken Sociale Veerkracht

5 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA RUIMTE / THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

5.1 Rondetafelgesprek / expertmeeting natuurbeheerplan Deurnsche Peel

Bijlagen

5.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfracties van de PvdA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50 Plus en het CDA om een combinatie van rondetafelgesprek en expertmeeting over `Natuurbeheerplan Deurnsche Peel en Mariapeel` ten behoeve van de Procedurevergadering 17 december 2018

5.3 Memo Griffie aan Procedurevergadering inzake genodigden rondetafelgesprek / expertmeeting natuurbeheerplan Deurnsche Peel en Mariapeel

5.4 Statenvoorstel 77/18 Vaststellen provinciaal inpassingsplan `PAS Leegveld, Deurne`

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 77/18 Vaststellen provinciaal inpassingsplan `PAS Leegveld, Deurne` 93 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 77/18 Vaststellen provinciaal inpassingsplan `PAS Leegveld, Deurne` 44 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 77/18 : Reactie van de Provinciale raad voor de leefomgeving (Brabant Advies) 150 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 77/18 : Advies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 2,1 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 77/18 : Nota van beantwoording zienswijzen (PAS Leegveld Deurne) 7,1 MB
 6. Nota van Wijziging Statenvoorstel 77/18 Vaststellen provinciaal inpassingsplan `PAS Leegveld, Deurne` 60 KB
 7. Bijlage 1 Nota van Wijziging Statenvoorstel 77/18 : PIP verbeelding ter hoogte van Snoertsebaan 6 te Liessel. 100 KB
 8. Herzien Ontwerpbesluit Statenvoorstel 77/18 Vaststellen provinciaal inpassingsplan `PAS Leegveld, Deurne` 49 KB
 9. Motie M8 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 77/18: Monitoring Natuurbeheerplan De Peel , ingediend door PvdA, Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, 50-PLUS en CDA (UNANIEM AANGENOMEN) 252 KB
 10. Vastgesteld besluit 77/18 Vaststellen provinciaal inpassingsplan `PAS Leegveld, Deurne` 51 KB

6 11:15 UUR - 12:30 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

6.1 Tussenevaluatie Beleidskader Erfgoed 2016-2020

Bijlagen

6.2 Verzoek aan Procedurevergadering van gedeputeerde Swinkels tot het houden om themabijeenkomst over `Tussenevaluatie Beleidskader Erfgoed 2016-2020, de (verbeeldings)kracht van erfgoed ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 21 januari 2019

6.3 Statenmededeling Tussenevaluatie Beleidskader erfgoed 2016-2020

7 11:00 UUR - 12:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

7.1 Toezichtsbijdrage opengestelde natuurgebieden en uitrusting BOA`s

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie van de VVD tot het houden van een themabijeenkomst over `versterking toezicht en handhaving in het buitengebied; uitrusting en bevoegdheden toezichthouders` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 3 december 2018

7.3 Statenmededeling Uitrusting en bevoegdheden van provinciale Boa’s bij toezicht en handhaving in natuur- en buitengebied

7.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Buitengewoon opsporingsambtenaren en geweldsmiddelen

7.5 Statenmededeling Versterking toezicht en handhaving in Natuurnetwerk Brabant

8 12:30 UUR - 13:30 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL

Bijlagen

8.1 Boardletter 2018

Bijlagen

8.2 Ter informatie aan Provinciale Staten van College van Gedeputeerde Staten afschrift van Bestuurlijke reactie aan Ernst & Young Accountants LLP op Boardletter 2018

9 12:30 UUR - 13:00 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

10 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

10.1 Vergadering Provinciale Staten 22 februari 2019

10.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

10.3 BESPREEKSTUK (INCL. STEMMING)

Bijlagen

10.3.1 Statenvoorstel 17/19 Geldigheid Burgerinitiatief “Met spoed een besluit nemen over de herindeling van Nuenen c.a. en Eindhoven en het herindelingsadvies van 2 oktober 2018 verwerpen”

10.4 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

10.4.1 Statenvoorstel 18/19 Inhoudelijke behandeling Burgerinitiatief “Met spoed een besluit nemen over de herindeling van Nuenen c.a. en Eindhoven en het herindelingsadvies van 2 oktober 2018 verwerpen”

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 18/19 Inhoudelijke behandeling Burgerinitiatief “Met spoed een besluit nemen over de herindeling van Nuenen c.a. en Eindhoven en het herindelingsadvies van 2 oktober 2018 verwerpen” 59 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 18/19 Inhoudelijke behandeling Burgerinitiatief “Met spoed een besluit nemen over de herindeling van Nuenen c.a. en Eindhoven en het herindelingsadvies van 2 oktober 2018 verwerpen” 45 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 18/19 : Burgerinitiatief Actiecomité Nuenen Zelfstandig d.d. 1 februari 2019 503 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 18/19 : Herindelingsadvies, d.d. 2 oktober 2018 tot het samenvoegen van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 2,1 MB Ga naar het dossier
 5. Informatie aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Directie Bestuur, Financiën en Regio’s over Arhi-procedure herindeling van Nuenen c.a. en Eindhoven. 95 KB Ga naar het dossier
 6. Vastgesteld besluit 18/19 Inhoudelijke behandeling Burgerinitiatief “Met spoed een besluit nemen over de herindeling van Nuenen c.a. en Eindhoven en het herindelingsadvies van 2 oktober 2018 verwerpen” 44 KB Ga naar het dossier

10.4.2 Initiatiefvoorstel 15/19 Partij voor de Dieren `Voor elke Brabander een boom`

10.4.3 Statenvoorstel 01/19 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 01/19 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 58 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 01/19 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 41 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Ontwerpbesluit 01/19 : Tekst gewijzigde gemeenschappelijke regeling ODBN 625 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 1 Statenvoorstel 01/19 : Tekst gewijzigde gemeenschappelijke regeling ODBN 625 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 2 Ontwerpbesluit 01/19 : Toelichting gewijzigde gemeenschappelijke regeling ODBN 1,2 MB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 2 Statenvoorstel 01/19 : Toelichting gewijzigde gemeenschappelijke regeling ODBN 1,2 MB Ga naar het dossier
 7. Motie M1 Provinciale Staten 22 februari 2019 Statenvoorstel 01/19 Stemverhoudingen, ingediend door VVD (AANGENOMEN) 106 KB Ga naar het dossier
 8. Vastgesteld besluit 01/19 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 4,6 MB Ga naar het dossier

10.4.4 Statenvoorstel 12/19 Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant

10.4.5 Statenvoorstel 10/19 Verordening agenderingsrecht voor inwoners Provincie Noord-Brabant

Bijlagen

 1. Aangepast Statenvoorstel 10/19 Verordening agenderingsrecht voor inwoners Provincie Noord-Brabant 70 KB
 2. Bijlage 1 Statenvoorstel 10/19 : Formulier agenderingsrecht 33 KB
 3. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 10/19 Verordening agenderingsrecht voor inwoners Provincie Noord-Brabant 72 KB
 4. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 10/19 Verordening agenderingsrecht voor inwoners Provincie Noord-Brabant 32 KB
 5. Bijlage 1 Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 10/19 : Formulier agenderingsrecht 33 KB
 6. (VERVALLEN) Statenvoorstel 10/19 Verordening agenderingsrecht voor inwoners Provincie Noord-Brabant 70 KB
 7. Nota van Wijziging Statenvoorstel 10/19 Verordening agenderingsrecht voor inwoners Provincie Noord-Brabant 62 KB
 8. Herzien ontwerpbesluit I Statenvoorstel 10/19 Verordening agenderingsrecht voor inwoners Provincie Noord-Brabant 72 KB
 9. Herziene bijlage 1 bij ontwerpbesluit II Statenvoorstel 10/19 Verordening agenderingsrecht voor inwoners Provincie Noord-Brabant 34 KB
 10. Amendement A1 Provinciale Staten 22 februari 2019 Statenvoorstel 10/19: agenderingsrecht, ingediend door VVD (VERWORPEN) 51 KB
 11. Amendement A2 Provinciale Staten 22 februari 2019 Statenvoorstel 10/19: agenderingsrecht voor kiesgerechtigde Brabanders, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 75 KB
 12. Vastgesteld besluit I 10/19 Verordening agenderingsrecht voor inwoners Provincie Noord-Brabant 72 KB
 13. Vastgesteld besluit II 10/19 Verordening agenderingsrecht voor inwoners Provincie Noord-Brabant 54 KB

10.5 STEMMING

Bijlagen

10.5.1 Statenvoorstel 16/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 22 februari 2019

10.5.2 Statenvoorstel 11/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 14 december 2018

10.5.3 Ontwerpbesluiten I, II en III Statenvoorstel 60/18 Derde wijzigingsverordening Reglementen voor het waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel

Bijlagen

 1. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 60/18 Derde wijzigingsverordening Reglementen voor het waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel 74 KB
 2. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 60/18 Derde wijzigingsverordening Reglementen voor het waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel 74 KB
 3. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 60/18 Derde wijzigingsverordening Reglementen voor het waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel 74 KB
 4. Vastgesteld Besluit I 60/18 Derde wijzigingsverordening Reglementen voor het Waterschap Brabantse Delta 208 KB Ga naar het dossier
 5. Vastgesteld Besluit II 60/18 Derde wijzigingsverordening Reglementen voor het Waterschap De Dommel 206 KB
 6. Vastgesteld Besluit III 60/18 Derde wijzigingsverordening Reglementen voor het Waterschap Aa en Maas 209 KB

11 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 22 februari 2019