1 Statendag 14 september 2018

2 TECHNISCHE VRAGENRONDE KOMT TE VERVALLEN

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 51/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van de Provinciale Inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost en West.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 51/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van de Provinciale Inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost en West. 66 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 51/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van de Provinciale Inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost en West. 44 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 51/18 : Lijst van te onteigenen onroerende goederen 2,6 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 51/18 : Tekeningen van te onteigenen onroerende goederen. 87,8 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 51/18 : Voorbeeld van de te herstellen omissie ten behoeve van belemmeringenstrook. 59 KB
 6. Bijlage 1 Ontwerpbesluit 51/18 : Lijst van te onteigenen onroerende goederen. 2,6 MB
 7. Bijlage 2 Ontwerpbesluit 51/18 : Tekeningen van te onteigenen onroerende goederen. 87,8 MB

3 09:00 UUR - 09:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

Bijlagen

 1. Vragen voor het rondvraagmoment 14 september 2018 111 KB
 2. Beantwoording openstaande vragen Rondvraagmoment 14 september 2018 van de Statenfractie van de SP over 80 windmolens in polder tussen Oss en Den Bosch 53 KB
 3. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Rondvraagmoment 14 september 2018 over Afvaldumping in het buitengebied 35 KB
 4. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over vraag inzake natuurcompensatie Laarbeek op rondvraagmoment van 14 september 2018 100 KB
 5. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over vuurwerk bij evenementen naar aanleiding van vragen in rondvraagmoment d.d. 14 september 2018 62 KB
 6. Beantwoording openstaande vragen Rondvraagmoment 14 september 2018 van de Statenfractie van GroenLinks over gezondheidsrapporten 29 KB

4 09:00 UUR - 10:15 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG MOBILITEIT

Bijlagen

4.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Mobiliteit 14 september 2018

5 09:00 UUR - 10:00 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

5.1 Diverse insprekers over Statenvoorstel 19/18 Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant (zie aangepaste dagindeling onder agendapunt 1)

Bijlagen

5.2 Diverse insprekers over Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergie A16 (zie aangepaste dagindeling onder agendapunt 1)

Bijlagen

6 10:15 UUR - 12:00 UUR THEMA MOBILITEIT

Bijlagen

6.1 Rondetafelgesprek N629

6.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over N629 Oosterhout-Dongen i.v.m. reacties op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 4 juni 2018

6.3 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie Partij voor de Dieren tot het houden van een themabijeenkomst over ingekomen brief nr. 20 op de Lijst Ingekomen Stukken van de Procedurevergadering d.d. 4 juni 2018 inzake : Verzoek aan Provinciale Staten door Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik om aanvullend overleg en dialoog over N629.

Bijlagen

 1. Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie Partij voor de Dieren tot het houden van een themabijeenkomst over ingekomen brief nr. 20 op de Lijst Ingekomen Stukken van de Procedurevergadering d.d. 4 juni 2018 inzake : Verzoek aan Provinciale Staten door Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik om aanvullend overleg en dialoog over N629. 89 KB
 2. Advies Procedurevergadering 4 juni 2018 over verzoek van Statenfractie Partij voor de Dieren tot het houden van een themabijeenkomst over ingekomen brief nr. 20 op de Lijst Ingekomen Stukken van de Procedurevergadering d.d. 4 juni 2018 inzake : Verzoek aan Provinciale Staten door Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik om aanvullend overleg en dialoog over N629. 39 KB

6.4 Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen

7 10:00 UUR - 11:30 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

7.1 PIP WindenergieA16

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van Merrienboer tot het houden van een themabijeenkomst over PIP Windenergie A16 ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 2 juli 2018

7.3 Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergieA16

8 12:00 UUR - 13:30 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL

Bijlagen

8.1 BURAP 2018

Bijlagen

8.2 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 78 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 46 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Bestuursrapportage 2018 19 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : 3e begrotingswijziging 2018 40 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Investeringsschema 45 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Lijst Begrotingssubsidies 1,5 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Instellingsbesluit Reserve Werklocaties 39 KB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Instellingsbesluit reserve Persoonlijk Ontwkkelbudget 32 KB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Gewijzigde instellingsbesluit Reserve Verkeer en Vervoer 61 KB
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Update Onderzoeks- en Adviesagenda 2018 60 KB

9 11:30 UUR - 13:00 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

9.1 Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

Bijlagen

9.1.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie VVD tot het houden van een themabijeenkomst over `Voortgang ondersteunende maatregelen versnelling transitie veehouderij` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 2 juli 2018

9.1.2 Statenmededeling Stand van zaken ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

9.1.3 Statenmededeling Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij - Oktober 2017

9.2 Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Varkenshouderij

Bijlagen

9.2.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfracties van Partij voor de Dieren en GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over Statenmededeling Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Varkenshouderij ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 3 september 2018

9.2.2 Statenmededeling Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Varkenshouderij

10 13:00 UUR - 13:15 UUR AANBIEDINGSMOMENT

Bijlagen

10.1 Mevrouw Verschuuren van Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant biedt aan GS en PS een witboek aan

Bijlagen

11 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

11.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

11.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

11.2.1 Actuele motie M1 Provinciale Staten 14 september 2018 over `OOC is passé`, ingediend door de Partij voor de Dieren, PVV Noord-Brabant en GroenLinks

11.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

11.3.1 Statenvoorstel 56/18 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Informatieveiligheid

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 56/18 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Informatieveiligheid 51 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 56/18 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Informatieveiligheid 40 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 56/18 : Bestuurlijk rapport onderzoek informatieveiligheid Zuidelijke Rekenkamer 10,2 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 56/18 : Rapport van bevindingen onderzoek informatieveiligheid Zuidelijke Rekenkamer 18,2 MB
 5. Amendement A1 Provinciale Staten 14 september 2018 Statenvoorstel 56/18 : Visie en daadkracht n.a.v. ZRK-rapport informatieveiligheid, ingediend door de PVV Noord Brabant (INGETROKKEN) 338 KB
 6. Amendement A1a Provinciale Staten 14 september 2018 Statenvoorstel 56/18 : Visie en daadkracht n.a.v. ZRK-rapport informatieveiligheid, ingediend door de PVV Noord Brabant (AANGENOMEN) 485 KB
 7. Motie M2 Provinciale Staten 14 september 2018 Statenvoorstel 56/18: Audio-opnames van informatie- en platformbijeenkomsten, ingediend door PVV (VERWORPEN) 52 KB
 8. Vastgesteld besluit 56/18 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Informatieveiligheid 41 KB

11.3.2 Statenvoorstel 57/18 Vertegenwoordiging PS in programmaraad Zuidelijke Rekenkamer

11.3.3 Statenvoorstel 19/18 Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant

11.4 STEMMING

Bijlagen

11.4.1 Statenvoorstel 54/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 14 september 2018

11.4.2 Statenvoorstel 49/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 29 juni 2018

12 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 14 september 2018