1 Statendag 6 april 2018

2 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

2.1 Rondetafelgesprek toezichtsbijdrage openstelling natuurgebieden

2.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie van ChristenUnie-SGP mede namens CDA, PVV, GroenLinks, 50Plus, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant tot het houden van een themabijeenkomst over Toezichtbijdrage bij openstelling natuurgebieden ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 18 december 2017

3 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

3.1 Ondertussen in het buitengebied

Bijlagen

3.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over Statenmededeling Het vervolg van het onderzoek `Ondertussen in het Buitengebied` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 18 december 2017

3.3 Statenmededeling Het vervolg van het onderzoek `Ondertussen in het buitengebied`

4 11:00 UUR - 11:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

5 11:00 UUR - 12:00 UUR WOORDVOERSOVERLEG RUIMTE

Bijlagen

5.1 Agenda (inclusief stukken) Woordvoerdersoverleg Ruimte 6 april 2018

6 11:30 UUR - 12:00 UUR INSPREEKMOMENT (GEEN INSPREKERS)

Bijlagen

7 12:00 UUR - 12:30 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

7.1 Kennismaking arrangeur

Bijlagen

7.2 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Swinkels over Uitwerking impuls klassieke en hedendaagse symfonische muziekvoorziening

7.3 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Swinkels over aanstelling arrangeur impuls klassieke en hedendaagse symfonische muziekvoorziening

8 12.00 UUR - 13.30 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL

Bijlagen

8.1 Agenda (incl. stukken) vergadering Platform Planning en & Control 6 april 2018

8.2 Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018 : Brabant op koers

Bijlagen

 1. Gewijzigd Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018 : Brabant op koers 183 KB
 2. Bijlage 1 Statenvoorstel 20/18 : Bijlage A Inspelen op nieuwe ontwikkelingen; Brabant op Koers 502 KB
 3. Gewijzigd Bijlage 2 Statenvoorstel 20/18 : Bijlage B Financieel beeld 117 KB
 4. Bijlage 3 Statenvoorstel 20/18 : Bijlage C MIPP Sleutelprojecten 17,5 MB
 5. Bijlage 4 Statenvoorstel 20/18 : Bijlage D Afdoening van moties en toezeggingen 130 KB
 6. Nota van wijziging Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018 48 KB
 7. Herzien ontwerpbesluit Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018 : Brabant op koers 64 KB
 8. (VERVALLEN) Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018 : Brabant op koers 183 KB
 9. (VERVALLEN) Ontwerpbesluit Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018 : Brabant op koers 65 KB
 10. (VERVALLEN) Bijlage 2 Statenvoorstel 20/18 : Bijlage B Financieel beeld 120 KB

8.3 Statenmededeling Treasury Jaarplan 2018

8.4 Openstaande toezeggingen gedeputeerde Van Merrienboer v.w.b. P&C

9 13.30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

9.1 Vergadering Provinciale Staten d.d. 6 april 2018

9.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

9.2.1 Vraag Provinciale Staten 6 april 2018 `luchtwassers die niet naar behoren werken`, ingediend door SP

9.2.2 Vraag Provinciale Staten 6 april 2018 `(geur)effecten-luchtwassers`, ingediend door D66

9.2.3 Vraag Provinciale Staten 6 april 2018 `rendement luchtwassers voor de veehouderij`, ingediend door GroenLinks

9.2.4 Vragen Provinciale Staten 6 april 2018 `Wild-west rondom grondposities zonneweides`, ingediend door de PVV

9.2.5 Vraag Provinciale Staten 6 april 2018 `Voorgenomen verkoop KVL`, ingediend door GroenLinks

9.2.6 Actuele Motie Provinciale Staten 6 april 2018 `Aanpassen ganzenbeleid` door Statenfractie van Partij voor de Dieren

9.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

9.3.1 Statenvoorstel 18/18 Kwaliteit (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur K(O)PI

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 18/18 Kwaliteit (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur K(O)PI 167 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 18/18 Kwaliteit (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur K(O)PI 71 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 18/18 : Nota Kwaliteit (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur K(O)PI 507 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 18/18 : Begrotingswijziging bij statenvoorstel 18/18 A 27 KB
 5. Amendement A1 Provinciale Staten 6 april 2018 Statenvoorstel 18/18: Race naar Duurzaamheid, ingediend door CDA (INGETROKKEN) 65 KB
 6. Motie M1 Provinciale Staten 6 april 2018 Statenvoorstel 18/18: Vergroening geluidswallen, ingediend door PVV (VERWORPEN) 41 KB
 7. Motie M2 Provinciale Staten 6 april 2018 Statenvoorstel 18/18: geluidswallen op basis van echt geluid, ingediend door PVV (VERWORPEN) 43 KB
 8. Motie M3 Provinciale Staten 6 april 2018 Statenvoorstel 18/18: (verhoogde) rijbaanscheidingen en landbouwverkeer-passeerstroken, ingediend door PVV (AANGEHOUDEN) 85 KB
 9. Motie M4 Provinciale Staten 6 april 2018 Statenvoorstel 18/18 : `Vangrails`, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 40 KB
 10. Motie M5 Provinciale Staten 6 april 2018 Statenvoorstel 18/18 : `Meekoppelen verlichting fietspaden`, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 79 KB
 11. Motie M6 Provinciale Staten 6 april 2018 Statenvoorstel 18/18 : `Versnellen optimale inregeling verkeerslichteninstallaties`, ingediend door de PVV (INGETROKKEN) 95 KB
 12. Vastgesteld besluit 18/18 Kwaliteit (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur K(O)PI 64 KB

9.3.2 Statenvoorstel 21/18 Mandaat aan de werkgeverscommissie in verband met besluitvorming rondom het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 21/18 Mandaat aan de werkzaamheden in verband met besluitvorming rondom het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten 69 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 21/18 Mandaat aan de werkgeverscommissie in verband met besluitvorming rondom het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten 50 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 21/18 : Brief van het IPO van 15 januari 2018 aan de leden van Provinciale Staten 1,4 MB
 4. Beantwoording technische vragen Statenfractie PVV over Statenvoorstel 21/18 Mandaat aan de werkgeverscommissie in verband met besluitvorming rondom het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten 46 KB
 5. Amendement A2 Provinciale Staten 6 april 2018 Statenvoorstel 21/18: Besluitvorming GS t.a.v. cao een op een volgen, ingediend door PVV (VERWORPEN) 52 KB
 6. Vastgesteld besluit 21/18 Mandaat aan de werkgeverscommissie in verband met besluitvorming rondom het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten 45 KB

9.4 STEMMING

Bijlagen

9.4.1 Statenvoorstel 15/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 6 april 2018 (periode 11 januari 2018 t/m 7 februari 2018)

9.4.2 Statenvoorstel 22/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 6 april 2018 (periode 8 februari 2018 t/m 7 maart 2018)

9.4.3 Statenvoorstel 16/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 19 januari 2018

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 6 april 2018