1 Statendag 24 maart 2017

2 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

2.1 Erfgoedbeleid `Verhalen van Brabant`

3 09:30 UUR - 12:00 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

3.1 Rondetafelgesprek 380 kV

Bijlagen

 1. Verzoek aan Procedurevergadering door Statenfractie GroenLinks tot houden rondetafelconferentie over 380 KV West-Brabant. 89 KB
 2. Sprekerslijst Rondetafelgesprek 380kV 43 KB
 3. Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze van J.C.J.M. Romme v.o.f. namens actiegroepen `380kV gewoon op Zuid` tegen voorgestelde tracé van 380kV hoogspanningsverbinding 65 KB
 4. Ter informatie aan Provinciale Staten bijdrage van vereniging 380kVOosterhoutNEE aan rondetafelbijeenkomst over Zuidwest 380kV Rilland - Tilburg van 24 maart 2017 2,1 MB
 5. Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze van Actiecomité Halderberge 380kV tegen stand van zaken proces 380kV Zuidwest-Oost ten behoeve van het rondetafelgesprek op 24 maart 2017 2,3 MB
 6. Sprekerslijst Rondetafelgesprek 380kV def 31 KB
 7. Statenmededeling Zuid-West 380 kV, tracekeuze 122 KB
 8. Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze van Actiecomité 380kVNee De Moer ten behoeve van rondetalfelgesprek 380kV van 24 maart 2017 178 KB
 9. Ter informatie aan Provinciale Staten bijdrage van vereniging 380kVOosterhoutNEE aan rondetafelbijeenkomst over Zuidwest 380kV Rilland - Tilburg van 24 maart 2017 2,1 MB
 10. Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze van Breda380kVnee `Bestuurders kies de meest toekomst vaste oplossing: kies Noord` 1,8 MB
 11. Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze Bewonerscomité Heimolen met betrekking tot Tracés Zuidwest 380kV-Oost 84 KB

4 11:10 UUR - 12:10 UUR PLATFORM INTEGRITEIT

Bijlagen

5 (Geen insprekers)

Bijlagen

6 13:00 UUR - 13:10 UUR AANBIEDINGSMOMENT

Bijlagen

6.1 Aanbieden van petitie `Spaar de natuur in Het Blik en De Duiventoren` van comité `Handen af van De Duiventoren en Het Blik`.

Bijlagen

7 13:15 UUR Vergadering Provinciale Staten 24 maart 2017

Bijlagen

7.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

7.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

7.2.1 Vraag Provinciale Staten 24 maart 2017 `actuele stand van zaken situatie van de Veldenweg 4 in Diessen` ingediend door de VVD

7.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

7.3.1 Statenvoorstel 11/17 Zienswijze 1e concept Begrotingswijziging 2017 Havenschap Moerdijk

7.3.2 Statenvoorstel 15/17 Procedure wensen en bedenkingen deelname in Stichting Automotive Campus

7.4 STEMMING

Bijlagen

7.4.1 Statenvoorstel 23/17 Lijst Ingekomen Stukken PS vergadering 24 maart 2017

7.4.2 Statenvoorstel 24/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 3 februari 2017

8 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 24 maart 2017