001 Statendag 24 juni 2016

002 09.30 - 10.00 UUR INSPREKERS - TECHNISCHE VRAGENRONDE 24 JUNI 2016.

Bijlagen

 1. 09.30 - 10.00 UUR INSPREKERS - TECHNISCHE VRAGENRONDE 24 JUNI 2016. 41 KB
 2. 01. Ontwerp besluit Statenvoorstel 43/16 Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2021 van het Parkschap nationaal park De Biesbosch. 49 KB
 3. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 44/16 Concept begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Regiotaxi Noordoost-Brabant, zienswijze PS 56 KB
 4. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 32/16 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat - toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening. 53 KB
 5. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 39/16 Verstrekken tweede tranche hybride leningen aan NWB Bank en BNG. 57 KB
 6. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 42/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). 60 KB Ga naar het dossier
 7. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 52/16 Aanvullende financiering Wilhelminakanaal Tilburg. 63 KB Ga naar het dossier
 8. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 32/16: Advies coördinatie uitvoeringsbesluiten. 945 KB
 9. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 42/16: Ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 Omgevingsdienst Brabant Noord. 19,8 MB Ga naar het dossier
 10. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 43/16: Ontwerpbegroting 2017 + meerjarenbegroting 201-2021. 30,8 MB
 11. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 44/16 : Concept begroting 2017 GR KCV Brabant Noordoost. 4,3 MB
 12. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 43/16: Jaarrekening Parkschap 2015. 39,7 MB
 13. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 52/16: Maatschappelijke waarde realisatie Wilhelminakanaal klasse IV (Buck Consultants, mei 2016) 842 KB Ga naar het dossier
 14. Statenvoorstel 10/16 Derde wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant. 71 KB
 15. Statenvoorstel 32/16 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat - toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening. 91 KB
 16. Statenvoorstel 39/16 Verstrekken tweede tranche hybride leningen aan NWB Bank en BNG Bank. 104 KB
 17. Statenvoorstel 42/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). 110 KB Ga naar het dossier
 18. Statenvoorstel 43/16 Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2021 van het Parkschap nationaal park De Biesbosch. 76 KB
 19. Statenvoorstel 44/16 Concept begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Regiotaxi Noordoost-Brabant, zienswijze PS. 66 KB
 20. Statenvoorstel 52/16 Aanvullende financiering Wilhelminakanaal Tilburg. 222 KB Ga naar het dossier

004 10.00 - 11.30 UUR THEMA RUIMTE 24 JUNI 2016.

Bijlagen

 1. 10.00 - 11.30 UUR THEMA RUIMTE 24 JUNI 2016. 36 KB
 2. 01. Ontwerp besluit Statenvoorstel 41/16 Hernieuwd vaststellen inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk. 70 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1a Statenvoorstel 41/16: LPM inpassingsplan regels Logistiek Park Moerdijk. 12,6 MB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 1b Statenvoorstel 41/16: LPM inpassingsplan verbeelding plankaart Logistiek Park Moerdijk. 949 KB Ga naar het dossier
 5. 04. Bijlage 1c Statenvoorstel 41/16: LPM inpassingsplan toelichting exclusief bijlagen Logistiek Park Moerdijk.. 3,4 MB Ga naar het dossier
 6. 05. Bijlage 1c1 Statenvoorstel 41/16: Intentieovereenkomst 2007 680 KB Ga naar het dossier
 7. 06. Bijlage 1c2 statenvoorstel 41/16: Bestuursovereenkomst realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk 2009 60 KB Ga naar het dossier
 8. 07. Bijlage 1c3 statenvoorstel 41/16: Publiek Programma van Eisen 51 KB Ga naar het dossier
 9. 08. Bijlage 1c4 statenvoorstel 41/16: Toelichting op de Staat van Bedrijfsactiviteiten 22 KB Ga naar het dossier
 10. 09. Bijlage 1c5 statenvoorstel 41/16: Verantwoording groepsrisico 270 KB Ga naar het dossier
 11. 10. Bijlage 1c6 statenvoorstel 41/16: Nota van inspraak 496 KB Ga naar het dossier
 12. 11. Bijlage 1c7 statenvoorstel 41/16: Ruimtelijk Ontwerp 11 MB Ga naar het dossier
 13. 12. Bijlage 1c8 statenvoorstel 41/16: Beeldregieplan 12 MB Ga naar het dossier
 14. 13. Bijlage 1c9 statenvoorstel 41/16: Nut & noodzaak en Ladder 6,4 MB Ga naar het dossier
 15. 14. Bijlage 1c10 statenvoorstel 41/16: Sociaal- economische effecten 5 MB Ga naar het dossier
 16. 15. Bijlage 1c11 statenvoorstel 41/16: Samenvatting PlanMER _ Milieurapport 236 KB Ga naar het dossier
 17. 16. Bijlage 1c12 stenvoorstel 41/16: Samenvatting Milieueffectrapport Logistiek Park Moerdijk 2,7 MB Ga naar het dossier
 18. 17. Bijlage 1c13 statenvoorstel 41/16: Milieueffectrapport inrichtingsalternatieven 41,8 MB Ga naar het dossier
 19. 18. Bijlage 1c14 statenvoorstel 41/16: PlanMER windturbines 7,7 MB Ga naar het dossier
 20. 19. Bijlage 1c15 statenvoorstel 41/16: Milieueffecten voorkeursalternatief 64,2 MB Ga naar het dossier
 21. 20. Bijlage 1c16 statenvoorstel 41/16: Passende beoordeling 34,4 MB Ga naar het dossier
 22. 21. Bijlage 1c17 statenvoorstel 41/16: Logistiek Park Moerdijk ontwerprapportage VO+ 3.0 2,3 MB Ga naar het dossier
 23. 22. Bijlage 1c18 statenvoorstel 41/16: Mitigatie- en compensatieplan ecologie 6,5 MB Ga naar het dossier
 24. 23. Bijlage 1c19 statenvoorstel 41/16: Oplegnotitie planwijziging MER Logisitiek 1,6 MB Ga naar het dossier
 25. 24. Bijlage 1c20 statenvoorstel 41/16: Second opinion Logistiek Park Moerdijk 514 KB Ga naar het dossier
 26. 25. Bijlage 1c21 statenvoorstel 41/16: Separate bijlagen bij MER inrichtingsalternatieven 8,7 MB Ga naar het dossier
 27. 26. Bijlage 1c22 statenvoorstel 41/16: Oplegnotitie actualisatie verkeersmodelberekeningen en milieuonderzoek. 18,7 MB Ga naar het dossier
 28. 27. Bijlage 1c23 statenvoorstel 41/16: Nota van zienswijzen en advies commissie mer 13,7 MB Ga naar het dossier
 29. 28. Bijlage 1c24 statenvoorstel 41/16: Uitspraak RvS 1 MB Ga naar het dossier
 30. 29. Bijlage 1c25 statenvoorstel 41/16: Actualisatie MER 2016 41,1 MB Ga naar het dossier
 31. 30. Bijlage 1c26 statenvoorstel 41/16: Amendement Provinciale Staten 420 KB Ga naar het dossier
 32. 31. bijlage 1d Statenvoorstel 41/16: Hernieuwd Exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk 1,5 MB Ga naar het dossier
 33. 32. Bijlage 1d1 statenvoorstel 41/16: Kaart exploitatieplangebied 532 KB Ga naar het dossier
 34. 33. Bijlage 1d2 statenvoorstel 41/16: Faseringskaart 533 KB Ga naar het dossier
 35. 34. Bijlage 1d3 statenvoorstel 41/16: Ruimtegebruikskaart 612 KB Ga naar het dossier
 36. 35. Bijlage 1d4 statenvoorstel 41/16: Kaart uitgiftecategorieen 509 KB Ga naar het dossier
 37. 36. Bijlage 1d5 statenvoorstel 41/16: Eigendommenkaart met eigendommenoverzicht 514 KB Ga naar het dossier
 38. 37. Bijlage 1d6 statenvoorstel 41/16: Kaart bestaande situatie 979 KB Ga naar het dossier
 39. 38. Bijlage 1d7 statenvoorstel 41/16: Verwervingenkaart 517 KB Ga naar het dossier
 40. 39. Bijlage 1d8 statenvoorstel 41/16: Invulling ontwerpregeling plankostenscan 27 KB Ga naar het dossier
 41. 40. Bijlage 1d9a Statenvoorstel 41/16: Ontwerprapportage VO+ 3.0 6,4 MB Ga naar het dossier
 42. 41. Bijlage 1d9b1 statenvoorstel 41/16: Kwaliteitsdocument inrichting openbare ruimte algemeen deel 732 KB Ga naar het dossier
 43. 42. Bijlage 1d9b2 statenvoorstel 41/16: Kwaliteitsdocument inrichting openbare ruimte addendum LPM 1.008 KB Ga naar het dossier
 44. 43. Bijlage 1d10 statenvoorstel 41/16: Inkoopbeleid provincie Noord-Brabant 306 KB Ga naar het dossier
 45. 44. Bijlage 1d11a statenvoorstel 41/16: Detailuitwerkingen ramingen kosten exploitatieopzet 97 KB Ga naar het dossier
 46. 45. Bijlage 1d11b statenvoorstel 41/16: SSK-raming civiele werken 3,7 MB Ga naar het dossier
 47. 46. Bijlage 1d11c statenvoorstel 41/16: Raming sloopkosten 3,3 MB Ga naar het dossier
 48. 47. Bijlage 1d11d statenvoorstel 41/16: Mitigatie- en compensatieplan Logistiek Park Moerdijk (Actualiseren) 6,4 MB Ga naar het dossier
 49. 48. Bijlage 1d11e statenvoorstel 41/16: Controleverklaring onderzoekskosten 2 MB Ga naar het dossier
 50. 49. Bijlage 1d12 statenvoorstel 41/16: Detailuitwerkingen ramingen opbrengsten exploitatieopzet 43 KB Ga naar het dossier
 51. 50. Bijlage 1d13 statenvoorstel 41/16: Overzicht ruimtegebruik per eigendom 91 KB Ga naar het dossier
 52. 51. Bijlage 1d14a statenvoorstel 41/16: Taxatierapport inbrengwaarden 3,8 MB Ga naar het dossier
 53. 52. bijlage 1d14b statenvoorstel 41/16: Inbrengwaarden per eigendom 72 KB Ga naar het dossier
 54. 53. Bijlage 1d15 statenvoorstel 41/16: Planschaderisicoanalyse 1,7 MB Ga naar het dossier
 55. 54. Bijlage 1d16a statenvoorstel 41/16: Specificatie en onderbouwingen bovenwijkse voorzieningen 45 KB Ga naar het dossier
 56. 55. Bijlage 1d16b statenvoorstel 41/16: Toerekening bovenwijkse voorzieningen 513 KB Ga naar het dossier
 57. 56. Bijlage 1d17 statenvoorstel 41/16: Resultaten marktanalyse gronduitgifte 5,7 MB Ga naar het dossier
 58. 57. Bijlage 1d18 statenvoorstel 41/16: Jaarschijven exploitatieopzet 82 KB Ga naar het dossier
 59. 58. Bijlage 1d19 statenvoorstel 41/16: Overzicht macroaftopping 52 KB Ga naar het dossier
 60. 59. Bijlage 1d20 statenvoorstel 41/16: Overzicht gewogen eenheden totale uitgeefbare gebied 45 KB Ga naar het dossier
 61. 60. Bijlage 1d21 statenvoorstel 41/16: Gewogen eenheden per eigendom 196 KB Ga naar het dossier
 62. 61. Bijlage 1d22 statenvoorstel 41/16: Specificatie exploitatiebijdrage per eigendom 158 KB Ga naar het dossier
 63. 62. Bijlage 1d23 statenvoorstel 41/16: Specificatie exploitatiebijdrage per kavel 89 KB Ga naar het dossier
 64. 63. Bijlage 1d24 statenvoorstel 41/16: Verkavelingsplan 508 KB Ga naar het dossier
 65. 64. Bijlage 2 Statenvoorstel 41/16: Overzicht dossiers Planontwikkeling Logistiek Park Moerdijk. 62 KB Ga naar het dossier
 66. Statenvoorstel 41/16 Hernieuwd vaststellen inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk. 120 KB Ga naar het dossier

005 11.35 - 13.05 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING 24 JUNI 2016.

Bijlagen

 1. 11.35 - 13.05 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING 24 JUNI 2016. 38 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 46/16 Uitwerking governance Havenschap Moerdijk. 86 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 46/16: Verzelfstandigingsovereenkomst. 206 KB Ga naar het dossier
 4. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 48/16: Concept begroting Havenschap Moerdijk 2017. 808 KB Ga naar het dossier
 5. 03. Bijlage 1A Statenvoorstel 46/16: Schematisch overzicht juridische structuur na verzelfstandiging. 77 KB Ga naar het dossier
 6. 04. Bijlage 1B Statenvoorstel 46/16: Concept Akte van oprichting tevens statuten Havenbedrijf Moerdijk NV. 285 KB Ga naar het dossier
 7. 05. Bijlage 1C Statenvoorstel 46/16: Concept Reglement van de directie van Havenbedrijf Moerdijk NV. 83 KB Ga naar het dossier
 8. 06. Bijlage 1D Statenvoorstel 46/16: Concept Aandeelhoudersbesluit. 36 KB Ga naar het dossier
 9. 07. Bijlage 1E Statenvoorstel 46/16: Concept Profielschets voor de Raad van Commissarissen Havenbedrijf Moerdijk NV. 80 KB Ga naar het dossier
 10. 08. Bijlage 1F Statenvoorstel 46/16: Concept Reglement van de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Moerdijk NV. 115 KB Ga naar het dossier
 11. 09. Bijlage 1G Statenvoorstel 46/16: Concept Inbrengovereenkomst. 113 KB Ga naar het dossier
 12. 10. Bijlage 1GD2 Statenvoorstel 46/16: Sociaal Plan verzelfstandiging Havenbedrijf Moerdijk NV. 60 KB Ga naar het dossier
 13. 11. Bijlage 1H Statenvoorstel 46/16: Concept Rioleringsovereenkomst. 57 KB Ga naar het dossier
 14. 12. Bijlage 1I Statenvoorstel 46/16: Concept Kredietovereenkomst. 123 KB Ga naar het dossier
 15. 13. Bijlage 1J Statenvoorstel 46/16: Concept Gemeenschappelijke regeling Bedrijfvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk. 91 KB Ga naar het dossier
 16. 14. Bijlage 1K Statenvoorstel 46/16: Kaart van het geografisch gebied van GR Havenschap. 574 KB Ga naar het dossier
 17. 15. Bijlage 1L Statenvoorstel 46/16: Notitie uitgangspunten dividendbeleid. 74 KB Ga naar het dossier
 18. 16. Bijlage 2 Statenvoorstel 46/16: Transponeringstabel voortvloeiend uit Wijziging Governance Havenschap Moerdijk. 67 KB Ga naar het dossier
 19. 17. Bijlage 3 Statenvoorstel 46/16: Rapportage integrale risicoanalyse. 533 KB Ga naar het dossier
 20. 18. Bijlage 4 Statenvoorstel 46/16: Verklaring juridische werkzaamheden Pels Rijcken. 477 KB Ga naar het dossier
 21. Statenvoorstel 46/16 Uitwerking governance Havenschap Moerdijk. 172 KB Ga naar het dossier
 22. Statenvoorstel 48/16 Zienswijze concept begroting Havenschap Moerdijk 2017. 81 KB Ga naar het dossier

006 11.35 - 13.05 UUR THEMA SAMENLEVING 24 JUNI 2016.

007 13.40 - 14.40 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING 24 JUNI 2016.

008 13.40 - 14.40 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN 24 JUNI 2016.

009.1 Vergadering Provinciale Staten 24 juni 2016.

009.2.1 Vraag Provinciale Staten 24 juni 2016, hoogspanningsverbinding 380Kv tussen Rilland en Tilburg nav tracedocument, ingediend door GroenLinks.

009.3.1 Actuele Motie M1 Provinciale Staten 24 juni 2016 `Gezondheidseffecten Q-Koorts`, ingediend door PvdA, SP, VVD, D66, GroenLinks, CDA, Partij voor de Dieren en 50PLUS (UNANIEM AANGENOMEN)

009.3.2 Actuele Motie M2 Provinciale Staten 24 juni 2016 `Brabant zorgzaam over zoönosen`, ingediend door GroenLinks, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP. (AANGENOMEN)

009.3.3 Actuele Motie M3 Provinciale Staten 24 juni 2016 'BREXIT en Brabant', ingediend door VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, Lokaal Brabant en 50PLUS. (AANGENOMEN)

009.3.4 Actuele Motie M4 Provinciale Staten 24 juni 2016 `Onderzoek opties wilde zwijnen`, ingediend door de Partij voor de Dieren. (VERWORPEN)

009.4.1 Statenvoorstel 60/16 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 24 juni 2016.

009.4.2 Statenvoorstel 61/16 Notulen Provinciale Staten vergadering 15 april 2016.

009.5 Statenvoorstel 21/16 Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren inzake een diervriendelijke aanpak voor het tegengaan of voorkomen van overlast door ganzen in Noord-Brabant.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 21/16 Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren inzake een diervriendelijke aanpak voor het tegengaan of voorkomen van overlast door ganzen in Noord-Brabant. 143 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 21/16 Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren inzake een diervriendelijke aanpak voor het tegengaan of voorkomen van overlast door ganzen in Noord-Brabant. 59 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 21/16 : Uitwerking en verduidelijking. 167 KB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 21/16 : Ecologisch overzicht van ganzensoorten in Brabant. 165 KB Ga naar het dossier
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 21/16 : Relevante artikelen Flora- en Faunawet beheer en bestrijding van schade. 96 KB Ga naar het dossier
 6. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 21/16 : Diervriendelijke maatregelen ter voorkoming van gewassenschade door ganzen. 128 KB Ga naar het dossier
 7. 06. Bijlage 5 Statenvoorstel 21/16 : Tabellen en grafieken 198 KB Ga naar het dossier
 8. 07. Bijlage 6 Statenvoorstel 21/16 : Overzicht reeds gestelde schriftelijke en technische vragen met betrekking tot het ganzenbeleid. 203 KB Ga naar het dossier
 9. 08. Memorie van Antwoord Statenvoorstel 21/16 Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren inzake een diervriendelijke aanpak voor het tegengaan of voorkomen van overlast door ganzen in Noord-Brabant. 182 KB Ga naar het dossier
 10. 09. Bijlage 1 Memorie van Antwoord Initiatiefvoorstel 21/16: Toelichting op de onderbouwing van de gepresenteerde gegevens. 98 KB Ga naar het dossier
 11. 10. Bijlage 2 Memorie van Antwoord Initiatiefvoorstel 21/16: Herziene bijlage 5 Initiatiefvoorstel 21/16 - Tabellen en grafieken 228 KB Ga naar het dossier
 12. 11. Bijlage 3 Memorie van Antwoord Initiatiefvoorstel 21/16: Herziene bijlage 6 initiatiefvoorstel 21/16 Overzicht reeds gestelde schriftelijke en technische vragen met betrekking tot het ganzenbeleid. 292 KB Ga naar het dossier
 13. 12. Nota van Wijziging initiatiefvoorstel 21/16 Partij voor de Dieren inzake een diervriendelijke aanpak voor het tegengaan of voorkomen van overlast door ganzen in Noord-Brabant. 49 KB Ga naar het dossier
 14. 13. Herzien Ontwerpbesluit Initiatiefvoorstel 21/16 Partij voor de Dieren inzake een diervriendelijke aanpak voor het tegengaan of voorkomen van overlast door ganzen in Noord-Brabant. 54 KB Ga naar het dossier
 15. 70. Motie M7 Provinciale Staten 24 juni 2016 Statenvoorstel 21/16: Steun diervriendelijke schadegerichte aanpak, ingediend door de Partij voor de Dieren (AANGEHOUDEN) 46 KB
 16. 71. Motie M8 Provinciale Staten 24 juni 2016 Statenvoorstel 21/16: aantalreductie treft geen doel, ingediend door de Partij voor de Dieren (AANGEHOUDEN) 38 KB
 17. 72. Motie M9 Provinciale Staten 24 juni 2016 Statenvoorstel 21/16: winterrust ganzenrust, ingediend door de Partij voor de Dieren (AANGEHOUDEN) 39 KB
 18. 73. Motie M10 Provinciale Staten 24 juni 2016 Statenvoorstel 21/16: Rust in natuur- en ganzenrustgebieden, ingediend door de Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 40 KB
 19. 74. Motie M11 Provinciale Staten 24 juni 2016 Statenvoorstel 21/16: betrouwbare ganzentellingen, ingediend door de Partij voor de Dieren (VERWORPEN) Motie is mondeling tijdens vergadering aangepast, na stemming alsnog verworpen. 42 KB

009.6.1 Statenvoorstel 12/16 Tweede wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008.

009.6.2 Statenvoorstel 29/16 Addendum grondnota t.b.v. aankoop gronden voor PAS-herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden - Kaderstellend.

009.6.3 Statenvoorstel 30/16 Brabant Beweegt, sportagenda 2016-2019.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 30/16 Brabant Beweegt, sportagenda 2016-2019. 205 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 30/16 Brabant Beweegt, sportagenda 2016-2019. 62 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 30/16: Brabant beweegt, sportagenda 2016-2019. 3,1 MB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 30/16: Evaluatierapport Mulier Instituut. 743 KB Ga naar het dossier
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 30/16: Externe adviezen sportbeleid. 11,4 MB Ga naar het dossier
 6. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 30/16: Begrotingswijziging. 52 KB Ga naar het dossier
 7. 06. Bijlage 5 Statenvoorstel 30/16: Toetsing investeringsvoorstel aan ijkpunten 3e tranche investeringsstrategie. 51 KB Ga naar het dossier
 8. 70. Motie M12 Provinciale Staten 24 juni 2016 Statenvoorstel 30/16: Sport Verbindt!, ingediend door CDA, Lokaal Brabant, SP, GroenLinks en VVD (AANGENOMEN) 121 KB Ga naar het dossier
 9. 71. Motie M13 Provinciale Staten 24 juni 2016 Statenvoorstel 30/16: Aangepast sporten, ingediend door VVD, PvdA, D66, SP en CDA. (AANGENOMEN) 135 KB Ga naar het dossier
 10. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 30/16 Brabant Beweegt, sportagenda 2016-2019. 57 KB Ga naar het dossier

009.6.4 Begrotingswijziging 28/16 Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016 - 2020.

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 28/16 Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016 - 2020. 116 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 28/16 Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016 - 2020. 66 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Begrotingswijziging 28/16: Begrotingswijziging. 47 KB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 2 Begrotingswijziging 28/16: Checklist ijkpunten. 51 KB Ga naar het dossier
 5. 40. Amendement A1 Provinciale Staten 24 juni 2016 Statenvoorstel 30/16: Meer pilots buitenschoolse cultuureducatie, ingediend door de GroenLinks (AANGENOMEN). 60 KB Ga naar het dossier
 6. 70. Motie M5 Provinciale Staten 24 juni 2016 Statenvoorstel 28/16: Eerlijke verdeling cultuursubsidies, ingediend door CDA, GroenLinks en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 162 KB
 7. 71. Motie M6 Provinciale Staten 24 juni 2016 Statenvoorstel 28/16: Brabantse verhalen "verteller", ingediend door PvdA en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 55 KB
 8. 72. Motie M14 Provinciale Staten 24 juni 2016 Statenvoorstel 28/16: Naar een praktijkgerichte Impulsregeling, ingediend door GroenLinks (AANGEHOUDEN) 48 KB
 9. 73. Motie M15 Provinciale Staten 24 juni 2016 Statenvoorstel 28/16: Brabantse Cultuur omslag, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 45 KB
 10. 74. Motie M16 Provinciale Staten 24 juni 2016 Statenvoorstel 28/16: Brabant C en VisitBrabant, ingediend door CDA en GroenLinks (VERWORPEN) 103 KB
 11. Vastgesteld besluit Begrotingswijziging 28/16 Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016 - 2020. 66 KB Ga naar het dossier

009.6.5 Statenvoorstel 35/16 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal Inpassingsplan N279 Noord.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 35/16 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal Inpassingsplan N279 Noord. 327 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 35/16 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal Inpassingsplan N279 Noord. 51 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 35/16 : Concept-ontwerpbesluit omgevingsvergunning 159 KB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 35/16 : Concept verklaring van geen bedenkingen. 64 KB
 5. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 35/16 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal Inpassingsplan N279 Noord. 51 KB

009.6.6 Statenvoorstel 50/16 Brabants mestbeleid.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 50/16 Brabants mestbeleid. 214 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 50/16 Brabants mestbeleid. 67 KB Ga naar het dossier
 3. 40. Amendement A2 Provinciale Staten 24 juni 2016 Statenvoorstel 50/16: Toezicht en handhaving in mestbeleid, ingediend door GroenLinks, Lokaal Brabant en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 69 KB
 4. 41. Amendement A3 Provinciale Staten 24 juni 2016 Statenvoorstel 50/16: schrappen besluit 2d om het platform maximaal ruimte te geven, ingediend door CDA, CU/SGP, PVV en Lokaal Brabant. (VERWORPEN) 40 KB
 5. 70. Motie M17 Provinciale Staten 24 juni 2016 Statenvoorstel 50/16: geen extra regels geforceerde krimp, ingediend door CDA (VERWORPEN) 107 KB
 6. 71. Motie M18 Provinciale Staten 24 juni 2016 Statenvoorstel 50/16: monitoring uitwerking mestbeleid, ingediend door GroenLinks, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, PvdA en SP. (AANGENOMEN) 77 KB Ga naar het dossier
 7. 72. Motie M19 Provinciale Staten 24 juni 2016 Statenvoorstel 50/16: Natuurlijk Boeren, ingediend door GroenLinks, Lokaal Brabant en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 79 KB
 8. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 50/16 Brabants mestbeleid. 66 KB Ga naar het dossier

009.7 Statenvoorstel 40/16 Intrekking Subsidieverordening jeugdbeleid Noord-Brabant 2009.

10 Vastgestelde notulen 76/16 vergadering Provinciale Staten 24 juni 2016