1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

2.2 Statenmededelingen

Bijlagen

2.2.1 Statenmededeling Maandelijkse actualiteiten stikstof

2.2.2 Statenmededeling Kadernota’s Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2021

2.2.3 Statenmededeling Brabantse bossenstrategie

2.2.4 Statenmededeling Wijziging uitvoering Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant

2.2.5 Statenmededeling Vrijgave ontwerp-Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas (Ravenstein - Lith) en bijbehorend planMER voor ter visie legging

Bijlagen

  1. Statenmededeling Vrijgave ontwerp-Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas (Ravenstein - Lith) en bijbehorend planMER voor ter visie legging 1,9 MB
  2. Bijlage 1 Statenmededeling Vrijgave ontwerp-Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas (Ravenstein - Lith) en bijbehorend planMER voor ter visie legging : ontwerp-Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas 7,4 MB
  3. Bijlage 2 Statenmededeling Vrijgave ontwerp-Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas (Ravenstein - Lith) en bijbehorend planMER voor ter visie legging : PlanMER 33,1 MB
  4. Bijlage 3 Statenmededeling Vrijgave ontwerp-Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas (Ravenstein - Lith) en bijbehorend planMER voor ter visie legging : Samenvatting PlanMER 6,2 MB
  5. Bijlage 4 Statenmededeling Vrijgave ontwerp-Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas (Ravenstein - Lith) en bijbehorend planMER voor ter visie legging : Integraal Verkenningsrapport Meanderende Maas 37,1 MB

2.2.6 Statenmededeling Restantmiddelen Landschappen van Allure

2.2.7 Statenmededeling Versnelling van de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant en de ecologische verbindingszones

2.2.8 Statenmededeling Strategie Robuuste Drinkwatervoorziening 2040 voor Noord-Brabant en Midden-Zeeland

2.2.9 Statenmededeling Proces vergunningverlening Wet natuurbescherming Amercentrale

2.2.10 Statenmededeling Advies Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade - gezamenlijk standpunt provincies

2.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.3.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Grashoff om een themabijeenkomst over Stikstofdossier

2.3.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de statenfractie Partij voor de Dieren om een themabijeenkomst over `Wijziging uitvoering Subsidieregeling Groen-Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant`

2.4 Memo's

Bijlagen

2.4.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over Aanpassingen in EVZ-beleid

2.4.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over `capaciteitsontwikkeling van de omgevingsdiensten in relatie tot de opdracht

2.4.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over `Motie M91-2019 Stadsvogels`

2.4.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over vervolg stikstofemissie bij rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's)

2.4.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over Kamerbrief `Voortgang stikstofproblematiek : maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak`

2.4.6 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over toezegging borging onafhankelijkheidscomponent ISO/IEC 17020 norm bij de opdrachtverlening aan de omgevingsdiensten

2.4.7 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over Extra kosten transitie zorgvuldige veehouderij

3 Thema Energie

Bijlagen

3.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

3.2 Statenmededelingen

Bijlagen

3.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.4 Memo's

Bijlagen

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

4.2 Statenmededelingen

Bijlagen

4.2.1 Statenmededeling Doorontwikkeling Brabants Kennislandschap 2.0

4.2.2 Statenmededeling Proces Economische Visie Brabant 2030

4.2.3 Statenmededeling Motie Aandacht voor mensenhandel in Brabant (Motie M13A, PS dd 9 november 2018)

4.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.4 Memo's

Bijlagen

4.4.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Gruijthuijsen over Arbeidsmigratie in cijfers

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

5.1.1 Statenvoorstel 15/20 Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname aan EGTS Rhine Alpine

5.1.2 Statenvoorstel 12/20 Benoeming onafhankelijk voorzitter voor de Commissie Regionaal Overleg Budel en de Commissie Regionaal Overleg Seppe

5.2 Statenmededelingen

Bijlagen

5.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.4 Memo's

Bijlagen

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

6.1.1 Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties

6.2 Statenmededelingen

Bijlagen

6.2.1 Statenmededeling Oriënterende bespreking input voor Omgevingsverordening

6.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.3.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfracties Partij voor de Dieren, GroenLinks, Lokaal Brabant, SP en PVV Noord-Brabant om een themabijeenkomst over `de verdozing van het Brabantse landschap` ten behoeve van Procedurevergadering 9 maart 2020

6.4 Memo's

Bijlagen

6.4.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over Toezegging aan PS d.d. 13 september 2019 door gedeputeerde Van Merrienboer over Statenvoorstel 34/19 Partiële Herziening PIP windenergie A16

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

7.2 Statenmededelingen

Bijlagen

7.2.1 Statenmededeling Barometer Duurzame Landbouw Noord-Brabant en Visie landbouw en Voedsel

7.2.2 Statenmededeling Uitvoeringsprogramma's Plantaardig en Eiwittransitie 2020

7.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.4 Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

8.2 Statenmededelingen

Bijlagen

8.2.1 Statenmededeling uitvoering Motie M36 : een vernieuwende impuls aan kleine en middelgrote musea

8.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.4 Memo's

Bijlagen

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

9.1.1 Statenvoorstel 22/20 Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant

9.1.2 Statenvoorstel 14/20 Vaststelling bestuursopdracht `Veilig en weerbaar Brabant` : Vaststelling begrotingswijziging bestuursakkoordmiddelen `Bestuur en Veiligheid`

9.2 Statenmededelingen

Bijlagen

9.2.1 Statenmededeling Interbestuurlijk toezicht: Beleidskader IBT 2020 - 2023 en Uitvoeringsprogramma IBT 2020

9.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.4 Memo's

Bijlagen

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.1 Ter kennisneming aan Provinciale Staten afschrift van brief omwonenden VIC Sterksel aan Raad van Bestuur WUR en directeur bedrijfsvoering Animal Science Group over voorgenomen verkoop van VIC Sterksel (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.2 Verzoek aan Provinciale Staten van Inwoners van Dommelen-Zuid om aandacht voor de melding van een milieudelict, het starten van heiactiviteiten, in en nabij Natura 2000 van de Keersop tussen Westerhoven en Dommelen op 23 januari 2020 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.3 Ter informatie aan Provinciale Staten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vooraankondiging Monitor Integriteit en Veiligheid 2020

10.4 Ter informatie aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) de Kaderbrief 2021 OMWB.

10.5 Informatie aan Provinciale Staten over aanplanten van bomen in Noord-Brabant en verwijderen van bomen met name in het kader van Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.6 Ter informatie aan Provinciale Staten door Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners de publicatie `Landingsplaats voor de Omgevingswet`.

10.7 Verzoek aan Provinciale Staten van de Zuidelijke land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) om in de pas te lopen met de landelijke stikstofplannen.

10.8 Ter kennisneming aan Provinciale Staten afschrift van brief Brabantse Milieufederatie (BMF) aan Gedeputeerde Staten over Manifest Regionale Energiestrategiën (RES)

10.9 Oproep aan Provinciale Staten van CDA-afdeling Hilvarenbeek om besluitvorming voor verplichte systeem-verbetering-aanvragen qua tijd af te stemmen op landelijk beleid, steun voor voorstel van sector aangereikt op 11 februari 2020 en zorgvuldige uitvoering van stoppersregeling en uitkoopregelingen ter vermindering van stikstofuitstoot

10.10 Verzoek aan Provinciale Staten om 2028 weer als einddatum aan te houden voor het investeren in milieuvriendelijke stallen (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.11 Verzoek aan Provinciale Staten van Bewonerscomité CA58.nl mede namens belanghebbenden om aanpassing van het bestaande ruimtelijk beleid tot het realiseren van grootschalige bedrijventerreinen en grote distributiecentra op diverse locaties in de buurt van woonwijken en natuurgebieden

10.12 Verzoek aan Provinciale Staten van Bewonerscomité CA58.nl om als provincie de regie te nemen en te voorkomen dat er een XXL-distributiecentrum, Campus A58, wordt gerealiseerd op een verouderd bedrijventerrein vlakbij een woonwijk in Roosendaal

10.13 Verzoek aan Provinciale Staten van Comité buitengebied zuid west om als provincie de regie te nemen en te voorkomen dat bedrijventerrein Wijkevoort wordt ontwikkeld ten koste van het Brabantse landschap

10.14 Verzoek aan Provinciale Staten van Platform Eerlijk over Heesch West om als provincie de regie te nemen en te voorkomen dat bedrijventerrein Heesch West wordt ontwikkeld ten koste van het Brabantse landschap

10.15 Verzoek aan Provinciale Staten van Stichting Nieuwe Warande om als provincie de regie te nemen en te voorkomen dat bedrijventerrein Zwaluwenbunders wordt ontwikkeld ten koste van het Brabantse landschap

10.16 Ter kennisneming aan Provinciale Staten afschrift van brandbrief aan Gedeputeerde Staten door de Brabantse Milieufederatie over kap van bomen langs provinciale wegen.

10.17 Aanbieding aan Provinciale Staten door H Wesselink afschrift van de discussienota voor het CDA-Partijcongres en 2 cd-roms met daarop het Boerenstrijdlied.

10.18 Ter informatie aan Provinciale Staten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afschrift van de reactie op het verzoek van PVV-fractie provincie Noord-Brabant tot spontane vernietiging van het Besluit tot Vaststelling van de Begroting 2020 van de Provincie Noord-Brabant

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.1 Lange termijnplanning GS

11.2 Doorkijk statendagen komende 3 maanden, incl. nog te plannen activiteiten

11.3 Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 9 maart 2020