Samenvatting

Er worden vier nieuwe windturbines in de Karolinapolder geplaatst. De plaatsing van deze turbines kan mogelijk negatieve gevolgen voor u hebben. Zo kan uw huis of grond bijvoorbeeld minder waard worden. Deze gevolgen heten formeel ‘planschade’. Voor deze planschade kunt u een vergoeding aanvragen.

Op 12 april 2023 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over de omgevingsvergunning voor windpark Karolinapolder in Dinteloord. Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant verleenden eerder een omgevingsvergunning voor de bouw van vier windturbines in de Karolinapolder. Deze vergunning is door de uitspraak op 12 april 2023 onherroepelijk geworden.

De vier nieuwe turbines in de Karolinapolder vervangen de vier bestaande turbines langs de Karolinadijk in Dinteloord.

De komst van de vervangende windturbines in de Karolinapolder kan mogelijk negatieve gevolgen voor u hebben. Zo kan uw huis of grond bijvoorbeeld minder waard worden. Ook kan het dat uw bedrijf nadelige gevolgen ondervindt van het windpark. Deze gevolgen heten formeel ‘planschade’. Als dit op u van toepassing is, en u voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u mogelijk recht hebben op een tegemoetkoming in planschade.

Een planschadeverzoek kunt u bij Gedeputeerde Staten indienen tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning (voor de windturbines van Karolinapolder is dat tot 13 april 2028).

Tegemoetkoming in planschade is niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld als:

  • de planologische situatie na een verandering niet is verslechterd;
  • de schadeoorzaak te voorzien was. Bijvoorbeeld als de planologische maatregel al gold op het moment dat u een perceel kocht;
  • schade onder 'normaal maatschappelijk risico' valt. Hierbij gaat het om algemene ontwikkelingen en nadelen waarmee men rekening moet houden. Bijvoorbeeld als er een woning in een bestaande woonwijk wordt gebouwd. Dit betekent dat (een deel van) uw planschade niet voor vergoeding in aanmerking komt.

U kunt een mail sturen via windkarolinapolder@brabant.nl of bellen naar 073 - 681 28 12.

Het in behandeling nemen van uw aanvraag kost € 300,00. U ontvangt hierover een brief na indiening van uw aanvraag. U krijgt het bedrag terug als de aanvraag wordt toegewezen.

Een planschadeverzoek kunt u bij Gedeputeerde Staten indienen tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning (voor de windturbines van Karolinapolder is dat tot 13 april 2028).

Gedeputeerde Staten kunnen naar aanleiding van uw aanvraag advies inwinnen bij een onafhankelijke deskundige. De afhandeling van uw aanvraag kan dus enige tijd in beslag nemen. Als u het niet eens bent met het besluit van Gedeputeerde Staten kan u daartegen bezwaar en beroep instellen.

Het indienen van een verzoek kan per mail of per post.

Daarbij dient u in ieder geval onderstaande gegevens in:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Datum van uw aanvraag
  • Uw handtekening
  • Een duidelijke vermelding dat u om planschade verzoekt
  • De oorzaak van de planschade volgens u, in dit geval het verlenen van de omgevingsvergunning voor de vier windturbines in de Karolinapolder
  • Om welke objecten (bijv. woningen of percelen) het gaat, om wat voor schade het gaat (bijv. waardevermindering van uw woning) en een (onderbouwde) inschatting van de hoogte van de schade.

Als uw aanvraag voldoet aan bovenstaande eisen, wordt die zo snel mogelijk in behandeling genomen.

Per mail indienen

Een digitaal verzoek dient u in via windkarolinapolder@brabant.nl

Per post indienen

Als u een aanvraag per post wilt doen, stuurt u een brief naar:

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
t.a.v. team Elektriciteit
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch

Het in behandeling nemen van uw aanvraag kost € 300,00. U ontvangt hierover een brief na indiening van uw aanvraag. U krijgt het bedrag terug als de aanvraag wordt toegewezen.

Gedeputeerde Staten kunnen naar aanleiding van uw aanvraag advies inwinnen bij een onafhankelijke deskundige. De afhandeling van uw aanvraag kan dus enige tijd in beslag nemen. Als u het niet eens bent met het besluit van Gedeputeerde Staten kan u daartegen bezwaar en beroep instellen.

21-12-2023