Samenvatting

De provincie stelt grenzen van een bebouwde kom Wegenwet vast. De bebouwde kom Wegenwet wordt primair gewijzigd als de gemeente voornemens is haar wegenlegger te wijzigen. De reden voor een gemeente om de wegenlegger aan te passen kan zijn dat het wegennet en de bebouwing in een gemeente sinds de laatste vaststelling van de wegenlegger flink gewijzigd is. Gemeenten wijzigen hun wegenlegger gemiddeld eens in de 15 jaar, dat geldt derhalve ook voor de bebouwde kom Wegenwet.

De provincie stelt op aanvraag van een gemeente de bebouwde kom Wegenwet vast. Er bestaan meerdere vormen van een bebouwde kom:

  • Wegenwet:
    Iedere gemeente dient van de buiten de bebouwde kom Wegenwet gelegen wegen en de toegangswegen tot treinstations een wegenlegger op te maken. Alvorens een wegenlegger kan worden opgemaakt moet de provincie op aanvraag van de gemeente de bebouwde kom Wegenwet vaststellen. De wegenlegger heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen over de openbaarheid van wegen en de onderhoudsplichten daarvan.

  • Wegenverkeerswet:
    De bebouwde kom Wegenverkeerswet geeft aan waar een maximumsnelheid van 50km/h geldt. Deze grens wordt vastgesteld door de gemeenteraad en is buiten zichtbaar met behulp van een zogeheten kombord. Dat is een blauw bord met in witte letters de plaatsnaam. Binnen de bebouwde kom kan een andere maximumsnelheid dan 50 km per uur gelden. In dat geval staat onder het kombord in een rond bord met rode rand de geldende maximumsnelheid vermeld. Buiten de bebouwde is de maximale snelheid 60 km/h, 80 km/h, 100 km/h of 120 km/h afhankelijk van het type weg.

  • Omgevingsplan:
    In een omgevingsplan kan de gemeente een bebouwde kom vaststellen waarbinnen andere regels gelden dan buiten die bebouwde kom. Deze regels hebben betrekking op de fysieke leefomgeving binnen de grenzen van die kom. Regels kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het lozen van huishoudelijke afvalwater. Deze bebouwde kom (de zogenaamde bebouwingscontour) stelt de gemeente vast.

De provincie stelt de grens van de bebouwde kom Wegenwet vast. Gemeenten kunnen een verzoek bij de provincie indienen voor het vaststellen van de bebouwde kom Wegenwet.

De provincie neemt in beginsel binnen 8 weken een beslissing over de aanvraag. Wanneer de provincie dat nodig vindt, kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Bedrijven of instellingen kunnen met alle verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.

Indienen doet u door uw aanvraag, voorzien van uw adresgegevens, op te sturen naar het hiernaast vermelde postadres van de provincie.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de beslissing van de provincie bezwaar indienen. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

07-02-2024