Samenvatting

Wilt u werkzaamheden uitvoeren die gevolgen kunnen hebben voor beschermde planten of dieren? Dan heeft u daar toestemming van de provincie voor nodig.

Formulier

Zijn er beschermde dieren- of plantensoorten aanwezig op de locatie waar u werkzaamheden gaat uitvoeren? En kunnen uw werkzaamheden invloed hebben op deze soorten? Bijvoorbeeld door het vernielen van nesten, het verstoren of doden van dieren of het beschadigen van beschermde planten? Dan moet u een omgevingsvergunning 'flora- en fauna-activiteit' aanvragen.

U kunt alleen een vergunning krijgen onder de volgende voorwaarden:

 • Er is geen andere goede oplossing (Alternatievenafweging).
 • U heeft een goede reden (Wettelijk belang), bijvoorbeeld:
  • voor de volksgezondheid en de openbare veiligheid
  • schade voorkomen aan gewassen, vee, bossen of wateren
  • schade voorkomen aan een visbedrijf
  • (andere) planten- en diersoorten beschermen
  • onderzoek of onderwijs
 • Door uw activiteiten gaat de hoeveelheid van de planten- of diersoort niet achteruit

U vraagt de vergunning aan bij de provincie via het Omgevingsloket.

Voor de reguliere procedure geldt dat de provincie binnen 8 weken een beslissing neemt over uw vergunningaanvraag. Wanneer de provincie dat nodig vindt, kan de provincie deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Voor de uitgebreide procedure geldt dat de provincie binnen 6 maanden een besluit moet nemen. Deze procedure kan éénmaal met 6 weken worden verlengd.

Overleg eerst met belanghebbenden. Dit is bijvoorbeeld de beheerder van het natuurgebied. Kijk vooraf op de website van de provincie voor meer informatie.

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningscheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken bij de provincie tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

23-02-2024