Samenvatting

De provincie heeft (vaar)wegen in eigendom, in beheer en onderhoud. Als u daarin of daarbij kabels of leidingen wilt (aan)leggen,onderhouden of verwijderen, dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen.

Formulier

Als u kabels of leidingen wilt aanleggen, onderhouden of verwijderen in of boven een provinciale weg, dan moet daarvoor een vergunning aanvragen. U doet uw verzoek bij de eigenaar of beheerder van de weg.

De provincie voert soms wegwerkzaamheden uit waarvoor kabels of leidingen moeten worden verlegd. Bent u eigenaar van deze kabels? Dan kunt u nadeel hebben van deze werkzaamheden. U heeft dan misschien recht op een compensatie. De compensatie is onder andere afhankelijk van de tijd dat de kabels of leidingen er ongestoord liggen.

Aan een vergunning voor het aanleggen, wijzigen of verwijderen van kabels en leidingen in of boven een provinciale weg verbindt de provincie verschillende voorwaarden, die erop gericht zijn de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de weg te beschermen. 

Als u kabels of leidingen wilt aanleggen of verleggen in of onder een vaarweg, dan moet u daarvoor toestemming hebben. U doet uw verzoek bij waterschap Brabantse Delta als dit een vaarweg betreft die in beheer is bij de provincie. Provinciale vaarwegen waarvoor waterschap Brabantse Delta beheerder is, zijn de volgende: Mark, Dintel, Roode Vaart, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet (inclusief Steenbergse en Heense haven) en het Mark-Vlietkanaal.

U dient uw aanvraag voor een vergunning in bij de provincie via het Omgevingsloket.

Aan het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kosten verbonden zijn. Deze leges stelt de provincie jaarlijks op.

De provincie neemt in beginsel binnen 8 weken een beslissing over uw vergunningaanvraag. Wanneer de provincie dat nodig vindt, kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken. U mag niet eerder met de aangevraagde werkzaamheden beginnen.

Zo doet vraagt u een vergunning aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket;
  • Volg de verwijzing naar de beperkinggebiedactiviteit kabels en leidingen;

Log in met eHerkenning.

Bent u het niet eens met onze toekenning of afwijzing van een vergunning? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na onze beslissing. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Alle belanghebbenden mogen binnen 6 weken bezwaar maken. Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

22-12-2023