Samenvatting

Faunabeheereenheden werken aan het faunabeheer op basis van een plan: het faunabeheerplan. Daarin staan de bestaande en de gewenste hoeveelheden van diersoorten. De provincie keurt het plan goed of af.

De provincie laat het faunabeheer in veel gevallen over aan de Faunabeheereenheid. Een faunabeheereenheid bestaat onder andere uit agrariërs, natuurorganisaties en maatschappelijke organisaties die een duurzaam beheer van populaties van dieren in het wild nastreven. De Faunabeheereenheid Noord-Brabant heeft binnen de provincie Noord-Brabant een één-loket functie voor het aanvragen van toestemmingen in het kader van faunabeheer.

Het faunabeheerplan bepaalt de uitvoering van het faunabeheer. In het plan staat informatie over de bestaande en de gewenste diersoorten. Ook staat er informatie in over schade die er in het verleden was en schade die in de toekomst wordt verwacht. Ook noemt het passende en doeltreffende maatregelen voor het beheer. De provincie keurt het faunabeheerplan goed of af.

Bij de volgende activiteiten moet u zich houden aan het faunabeheerplan:

  • beperken van de populaties van inheemse dieren (bijvoorbeeld om overbegrazing te voorkomen);
  • beperken van schade of overlast door inheemse dieren (bijvoorbeeld door omheining van een akker);
  • jacht.

Voor diersoorten waarvoor geen ontheffing beschikbaar is via de Faunabeheereenheid, kan een incidentele ontheffing aangevraagd worden. Er moet dan onder andere aantoonbaar schade of overlast zijn opgetreden of dreigen. Doorgaans lopen deze aanvragen ook via de Faunabeheereenheid.

De faunabeheereenheid moet ieder jaar bij de provincie een verslag inleveren over de uitvoering van het plan, en dat verslag openbaar maken.

De faunabeheereenheid maakt een goedgekeurd plan openbaar.

De faunabeheereenheid stelt het faunabeheerplan op en legt dit aan de provincie voor. De provincie keurt het faunabeheerplan goed of af.

De faunabeheereenheid moet ieder jaar bij de provincie een verslag inleveren over de uitvoering van het plan, en dat verslag openbaar maken.

25-04-2024