Samenvatting

Faunabeheereenheden werken aan het faunabeheer op basis van een plan: het faunabeheerplan. Daarin staan de bestaande en de gewenste hoeveelheden van diersoorten. Het plan wordt goedgekeurd door de provincie.

Formulier

Het faunabeheer wordt in veel gevallen overgelaten aan zogenaamde faunabeheereenheden. Het faunabeheer wordt uitgevoerd volgens het faunabeheerplan. Hierin is informatie opgenomen over de bestaande en de gewenste diersoorten. Ook is informatie opgenomen over schade die in het verleden is opgetreden en schade die in de toekomst te verwachten is. De provincie keurt een faunabeheerplan.

Om een ontheffing te krijgen moet uw aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • U kunt effecten niet voorkomen door een andere oplossing of door uw activiteit aan te passen;
 • als er algemene belangen worden geschaad, denk hierbij onder andere aan de volksgezondheid, de openbare veiligheid, de veiligheid van het luchtverkeer , het voorkomen van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren en de bescherming van andere (inheemse) flora en fauna.
 • De activiteit bedreigt het voortbestaan van de populatie niet.

U heeft geen ontheffing nodig als:

Er voor deze diersoort een vrijstelling of opdracht is verleend, tenzij u gebruik wilt maken van middelen of handelingen die niet in de vrijstelling en/of opdracht zijn opgenomen.

Het is niet toegestaan om dieren, die van nature in het wild voorkomen, onder andere te verstoren, verjagen of verblijfplaatsen te vernielen. Dan is hiervoor een ontheffing nodig. In de meeste gevallen kan alleen de Faunabeheereenheid Noord-Brabant een ontheffing aanvragen. In sommige gevallen kun u rechtstreeks een ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).

U mag niet zomaar beschermde dierensoorten verstoren of doden of planten plukken. Maar dit kan nodig zijn vanwege bijvoorbeeld de volksgezondheid, de openbare veiligheid of het onderwijs dan kan hiervoor ontheffing worden verleend. Een ontheffingsverzoek voor het voorkomen en bestrijden van schade of risico’s kan via de FBE of ODBN lopen.

Een aantal soorten worden niet beschermd, dat zijn: onder andere de zwarte rat, de bruine rat, de mol en de huismuis. Bestrijding van deze dieren is dan ook zonder ontheffing mogelijk. In deze gevallen mag u uitsluitend de in de Wet opgenomen middelen (klemmen, kastvallen)gebruiken.

Een goedgekeurd plan wordt openbaar gemaakt door de faunabeheereenheid.

Als u een algemene vraag heeft over dit onderwerp of over de wet natuurbescherming, mail deze dan naar infownb@brabant.nl.

De omgevingsdienst Brabant Noord voert deze taak namens provincie uit. De OBDN neemt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. De provincie kan deze termijn met 7 weken verlengen.

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie waarin het project is gelegen. In Brabant vraag u dan de ontheffing aan bij of de faunabeheereenheid of de ODBN.

De Faunabeheereenheid kan namens u een ontheffing aanvragen:

 • Als er risico's zijn voor of als u schade heeft aan uw landbouwgewassen
 • als u schade heeft van bijvoorbeeld vossen aan kleinvee en
 • bij het beheer van inheemse beschermde diersoorten in het buitengebied.
 • voor het bestrijden en het voorkomen van schade op begraafplaatsen, sport- en industrieterreinen,

Zie bij meer informatie: de Faunabeheereenheid

Voorbeelden van verzoeken die de ODBN alleen aan de Faunabeheereenheid verleent zijn:

 • Ontheffing voor verjaging met aanvullend afschot van grauwe ganzen op schadegevoelige landbouwpercelen;
 • Ontheffing voor het gebruik van een vangkooi voor het vangen van kauwen in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.

U vraagt direct (met formulier) bij de Omgevingsdienst Brabant Noord een ontheffing aan, als

 • als het gaat om een beschermde diersoort die (belangrijke) schade of overlast veroorzaakt binnen de bebouwde kom /of binnen gebouwen.
 • Ook als u beschermde dieren wilt opvangen of beschermde dieren wilt bijvoeren of niet toegestane middelen wilt toepassen.

Voorbeeld van een verzoek dat een gemeente rechtstreeks indient bij de ODBN: Ontheffing voor het vangen en doden van roeken binnen de bebouwde kom ter voorkoming van risico’s voor de volksgezondheid.

let op:In het geval van ongediertebestrijding of overlast bestrijding binnen de bebouwde kom is het raadzaam om eerst contact op te nemen met de gemeente.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Voor vragen over het invullen van het formulier, neemt u contact op met de Omgevingsdienst, telefoonnummer 088 – 74 30 000. Voor algemene vragen neemt u contact op met de provincie, telefoonnummer 073 – 681 28 12.

Afhandeling via Berichtenbox

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met deze uitspraak? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

29-08-2023