Samenvatting

De beheerder van een primaire waterkering maakt bij het aanleggen of wijzigen daarvan een projectbesluit. De beheerder stelt het (ontwerp)projectbesluit vast en legt het definitieve plan ter goedkeuring voor aan de provincie. De provincie legt het (ontwerp)projectbesluit voor iedereen ter inzage.

Een primaire waterkering beschermt een gebied tegen overstromingen vanuit het buitenwater (de grote rivieren of de zee). In de Waterwet staat om welke waterkeringen het gaat. De meeste primaire keringen zijn in beheer bij waterschappen, maar ook Rijkswaterstaat beheert een deel daarvan. Als een beheerder een waterkering wil veranderen, aanbrengen of aanleggen dan stelt hij een plan op, het projectbesluit. De beheerder legt in dat plan uit welke oplossing de voorkeur heeft en hoe hij rekening heeft gehouden met de andere belangen in het gebied. Iedereen kan het ontwerp van het projectbesluit bekijken en zijn mening hierover geven. Dit kan tijdens de inzageperiode op het provinciehuis of op de website van de provincie. Of op het waterschapskantoor (of dat van Rijkswaterstaat) en eventueel bij de betrokken gemeenten. Hierna stelt de beheerder het plan vast en legt het ter goedkeuring voor aan de provincie.

De beheerder van de waterkering legt het definitieve projectbesluit ter goedkeuring voor aan de provincie. Omdat de provincie een coördinerende taak heeft, betrekt de beheerder de provincie al in een vroeg stadium bij de voorbereiding van het projectbesluit.

De beheerder dient een projectbesluit in bij de provincie voor het wijzigen of het aanleggen van een primaire waterkering. In het plan staat in ieder geval:

  • wat de beheerder gaat doen en op welke manier en
  • hoe de beheerder nadelige gevolgen van de werkzaamheden beperkt of ongedaan maakt.

Het besluit van de provincie over het definitieve dijkverbeteringsplan ligt 6 weken ter inzage. Binnen die termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het gaat dan alleen om:

  • belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben gegeven op het ontwerp van het dijkverbeteringsplan
  • belanghebbenden die buiten hun schuld niet (op tijd) een zienswijze hebben gegeven op het ontwerp van het dijkverbeteringsplan
  • alle belanghebbenden die het oneens zijn met besluitonderdelen die de provincie gewijzigd heeft vastgesteld

22-12-2023